လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ဴဖင့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အေရးယူရန္ အေမရိကန္ ႒ကိႂးပမ္းမည္

2006-11-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
John_Bolton_UNSC_200px.jpg

ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲ့လုပ္ရပ္ေတၾဟာ ႎုိင္ငံတကာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ လံု႓ခံႂေရးကုိ အႎၩရာယ္ဴပႂေနတာေဳကာင့္ ဒီအႎၩရာယ္ကုိ ကာကၾယ္တဲ့အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤကုိ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီကေန အေရးယူ ေဴဖရႀင္းေရးအတၾက္ ႒ကိႂးပမ္းသၾားမယ္လုိႛ ကုသသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္႒ကီး မစၤတာ ဂ႗န္ ဘိုလ္တန္က ႎိုဝင္ဘာ ၂၇ရက္ေနႛက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ မူးယစ္ေဆးဝၝးနဲႛ တရားမဝင္ လူကုန္ကူးမႁ၊ အရပ္သားဴပည္သူေတၾကုိ အလံုးအရင္းနဲႛ အုိးအိမ္ေတၾ စၾန္ႛခၾာထၾက္ေဴပးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနမႁတုိႛအပၝအဝင္ ႎုိင္ငံတကာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ လံု႓ခံႂေရးကုိ ထိခုိက္ေစတဲ့ အဓိက ကိစၤရပ္ေတၾကုိ ကုိင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းဖုိႛ ပဵက္ကၾက္ေနတာေဳကာင့္ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီကတဆင့္ ဝင္ေရာက္ ေဴဖရႀင္းႎုိင္ေအာင္ အေမရိကန္ႎုိင္ငံအေနနဲႛ ႒ကိႂးပမ္းသၾားဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္လုိက္႓ပီလုိႛ မစၤတာ ဘိုလ္တန္က ေဴပာဆုိလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ သန္းနဲႛ ခဵီ႓ပီး ဒုကၡသည္ဘဝ ေရာက္ေနဳကရေဳကာင္းကုိလည္း မစၤတာ ဘိုလ္တန္က ေထာက္ဴပေဴပာဆုိပၝတယ္၊၊

ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက သူႛရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒုတိယအ႒ကိမ္ခရီးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ တံခၝးပိတ္ အစီရင္ခံ တင္ဴပခဲ့႓ပီးေနာက္ သတင္းမီဒီယာမဵားနဲႛ ငၝးမိနစ္ေလာက္ ေတၾႚဆံု ေဴဖဳကားခဲ့တဲ့ ဝက္ဘ္ ထုတ္လၿင့္ခဵက္ Webcast ဗီဒီယို ဳကည့္ရန္ အစိမ္းေရာင္ခလုတ္ကို ႎႀိပ္ပၝ။

play_button_small.jpg

အေမရိကန္ႎုိင္ငံအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤ ကုလသမဂၢ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ ပထမဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမႀာ ပၝဝင္ခၾင့္ရေရးအတၾက္ အစၾမ္းကုန္ ႒ကိႂးပမ္းသၾားမႀာ ဴဖစ္တဲ့အဴပင္ ဒီအေရးမႀာ ဆန္ႛကဵင္ေနဳကတဲ့ တ႟ုတ္၊ ႟ုရႀားနဲႛ တဴခား လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီအဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံေတၾကုိ ရင္ဆုိင္႓ပီး ႒ကိႂးပမ္းသၾားမယ္လုိႛ မစၤတာ ဘိုလ္တန္က ေဴပာပၝတယ္၊၊

အေမရိကန္အစုိးရဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီက ပထမဆံုး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မႀာ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ေရး ေတာင္းဆုိသၾားမႀာ မဟုတ္ဘူးလုိႛလည္း မစၤတာ ဘိုလ္တန္က ေဴပာဆုိပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဒုတိယအ႒ကိမ္ သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီက သူႛရဲ့ ေလ့လာ ေတၾႚရႀိခဵက္ေတၾကို လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ တံခၝးပိတ္ အစည္းအေဝးမႀာ ႎိုဝင္ဘာ ၂၇ရက္ေနႛက အစီရင္ခံခဲ့႓ပီးေနာက္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္႒ကီး မစၤတာ ဂ႗န္ ဘိုလ္တန္က ဴမန္မာ့အေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တရပ္ ေပၞထၾက္ေအာင္ အေမရိကန္အစိုးရက ႒ကိႂးပမ္းသၾားမဲ့အေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFAမႀ ဦးကိုိကိုေအာင္က တင္ဴပထားတာကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔