ကမႝာ့စားနပ္ရိကၡာအဖၾဲႚ အစီရင္ခံစာထုတ္ဴပန္

2006-07-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာနအဖ စစ္တပ္ရဲ့ စစ္ဆင္ေရးေတၾေဳကာင့္ အုိးအိမ္ေတၾစၾန္ႛခၾာ႓ပီး နယ္စပ္ေဒသက ေတာေတာင္ေတၾထဲမႀာ ထၾက္ေဴပး ပုန္ေအာင္းေနဳကရတဲ့ ကရင္႟ၾာသူ႟ၾာသား ဒုကၡသည္ေတၾကုိ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီေတၾေပးဖုိႛ ႒ကိႂးပမ္းလဵက္ရႀိတဲ့အေဳကာင္း ေဖာ္ဴပခဵက္ေတၾအဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အစီရင္ခံစာတေစာင္ကုိ WFP ေခၞ ကုလသမဂၢ ကမႝာ့ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္အဖၾဲႚက ႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အစုိးရနဲႛ ေကအင္ယူ ကရင္အမဵိႂးသားအစည္းအ႟ံုးတုိႛဳကား ပ�ိပကၡေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အေရႀႚဘက္နယ္စပ္ေဒသက ေတာေတာင္ေတၾထဲမႀာ ထၾက္ေဴပးပုန္းေအာင္း ေနဳကရတဲ့ ဒုကၡေရာက္ေနသူေတၾကုိ လုိအပ္တဲ့ အစားအစာ အကူအညီ ေထာက္ပံ့ေပးႎုိင္ဖုိႛ WFP ကမၲာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္အဖၾဲႚဟာ သက္ဆုိင္ရာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရ ဝန္႒ကီးဌာနေတၾနဲႛ ညိၟႎိႁင္းေဆာင္႟ၾက္လဵက္ရႀိတယ္လုိႛ သတင္းထုတ္ဴပန္ပၝတယ္၊၊

ဒၝ့အဴပင္ လက္ရႀိ WFP အဖၾဲႚ႒ကီးက ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတၾကုိလည္း သက္တမ္းတုိး အေကာင္အထည္ေဖာ္သၾားဖုိႛ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္႒ကီးဌာနေတၾနဲႛ ပူးေပၝင္း ေဆာင္႟ၾက္လဵက္ရႀိေဳကာင္း ဇူလုိင္လ ၇ ရက္ေနႛ ရက္စၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ၂၀၀၆ ခုနႀစ္ အေရးေပၞ အစီရင္ခံစာထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

HIV ကူးစက္ေရာဂၝ တုိက္ဖဵက္ေရးအတၾက္လည္း စစ္အစုိးရ အမဵိႂးသား မဟာဗဵႃဟာ စီမံကိန္း ေရးဆၾဲေရးအဖၾဲႚ၊ 3D Fund အဖၾဲႚတုိႛနဲႛ အခု ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေနႛမႀာ ေတၾႛဆုံခဲ့႓ပီး လာမယ့္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾက္ စီမံကိန္းအေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လုိႛ ဒီအစီရင္ ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

WFP အစီအစဥ္နဲႛ မိခင္နဲႛ ကေလး အာဟာရဆုိင္ရာ အစီအစဥ္သင္တန္းမဵား ပုိႛခဵႎုိင္ခဲ့႓ပီး ရခုိင္ဴပည္နယ္ ေမာင္းေတာ၊ ရႀမ္းဴပည္နယ္ လား႟ိႁးနဲႛ ေလာက္္ကုိင္ေဒသေတၾမႀာ အစာအာဟာရဆုိင္ရာ ကဵန္းမာေရး စီမံခဵက္ေတၾလည္း ခဵမႀတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သၾားဖုိႛရႀိေဳကာင္း အစီရင္ခံစာထဲမႀာ ေရးသားထားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့အဴပင္၊ ရႀမ္းဴပည္နယ္ ေတာင္႒ကီးနဲႛ လား႟ိႁး႓မိႂႚနယ္ေတၾမႀာလည္း WFP အဖၾဲႚကေန ဆန္တန္ခဵိန္ ၁,၀၆၀ ေကဵာ္ကုိ စီမံခဵက္အမဵိႂးမဵိႂးခဵမႀတ္႓ပီး ေပးေဝႎုိင္ခဲ့တယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊ အလားတူ ေမာင္းေတာ႓မိႂႚမႀာလည္း ဒီအစီရင္ခံစာ ဴပႂစုတဲ့ကာလအတၾင္း ဆန္တန္ခဵိန္ ၅၀ကုိ ဴဖန္ႛေဝေပးခဲ့ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံအလယ္ပုိင္းက မေကၾး႓မိႂႛႚ၊ ရႀမ္းဴပည္နယ္ လား႟ိႁးနဲႛ ပန္ႛခန္းေဒသေတၾမႀာလည္း အလုပ္႟ံုေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾ ကဵင္းပႎုိင္ခဲ့တယ္လုိႛ ဒီ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ WFP ကမႝာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ အေရးေပၞ အစီရင္ခံစာထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔