ဗမာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္က မစၤတာ ပင္နဲရုိးထံ စာေပးပုိႚ

2007-11-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

pinheiro_meeting_200px.jpg
လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို ေလ့လာစံုစမ္းရန္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေရာက္ရႀိေနေသာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေပၞလို ဆာဂဵီယို ပင္နဲ႟ိုး (ဝဲမႀဒုတိယ) ႎိုဝင္ဘာ ၁၂ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မဵားႎႀင့္ ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာဴပည္သူဴပည္သားမဵား ခံစားေနဳကသည့္ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖၝက္ခံ ေနရမႁမဵားအား စံုစမ္းေဖၞထုတ္၍ အကာအကၾယ္ ေပးႎိုင္ရန္ လူ႒ကီးမင္း၏ စၾမ္းစၾမ္းတမံ ႒ကိႂးပမ္းေနရမႁမဵားအား မိဘဴပည္သူမဵားကိုယ္စား က႗ႎ္ုပ္တိုႚ ဗမာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္က အထူးေကဵးဇူး ဥပကာရ တင္ရႀိေဳကာင္း အစခဵီ႓ပီး ဗမာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္က ၁၄၊ ၁၁၊ ၂၀၀၇ ေနႚစၾဲနဲႚ မစၤတာပင္နဲရုိးဆီကုိ စာေရးသား ေပးပုိႚခဲ့ပၝတယ္။

ဒီစာမႀာ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းပၝ အခၾင့္အေရးႎႀင့္ လၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားအား ကိုးကား႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံထဲက လူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖၝက္ခံေနရတဲ့ အေဴခအေနေတၾကုိ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီအထဲမႀာ လၾတ္လပ္ေသာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵား ဖၾဲႚစည္းလႁပ္ရႀားခၾင့္ လံုး၀ မရရႀိသည့္အဴပင္ ဖၾဲႛစည္းပၝက တရားမ၀င္ အဖၾဲႚအစည္းအဴဖစ္ ပုဒ္မတပ္၍ ဖမ္းဆီးေထာင္ခဵဴခင္း၊ စာဖတ္အသင္းမဵား ထူေထာင္ဴခင္းအား ေစာင့္ဳကည့္ေခၞယူ စစ္ေဳကာေသာ နည္းလမ္းမဵားဴဖင့္ ေႎႀာက္ယႀက္ဴခင္း၊ ပိတ္ပင္ဴခင္း၊ စစ္အစိုးရ ေဒၝက္တိုင္ အဖၾဲႚအစည္းမဵားဴဖစ္သည့္ ဴပည္ေထာင္စု ဳကံႚခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအသင္း၊ မိခင္ႎႀင့္ကေလး ေစာင့္ေရႀာက္ေရးအသင္း၊ အမဵိႂးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီမဵား ဝင္ေရာက္ေစရန္ ဖိအားေပး အကဵပ္ကိုင္မႁ အမဵိႂးမဵိႂးကို တိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သၾယ္ဝိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အသင္းဝင္ခုိင္းေနဴခင္း စတာေတၾကုိ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

ဆက္လက္႓ပီး ေကဵာင္းသား အခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရးႎိုးဳကားေသာ ေကဵာင္းသားမဵားအား ေကဵာင္းအာဏာပိုင္ မဵားႎႀင့္ ေထာက္လႀမ္းေရးတိုႚမႀ ေစာင့္ဳကည့္႓ခိမ္းေဴခာက္ဴခင္း၊ ေခၞယူစစ္ေမးဴခင္း၊ စာေမးပၾဲ ေဴဖဆိုခၾင့္အား ပိတ္ပင္ဴခင္း၊ ေကဵာင္းမႀ ထုတ္ပစ္ဴခင္း၊ အင္တာနက္ ကေဖးဆိုင္မဵားတၾင္ ႎိုင္ငံေရးႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မဵားအား ဖတ္ရႁခၾင့္ မဴပႂဟုဆို႓ပီး အင္တာနက္မႀ ေလ့လာဆည္းပူးခၾင့္မဵားအား ကန္ႚသတ္ထိမ္းခဵႂပ္ ထားဴခင္း၊ ဴမန္မာအေရး ကိစၤမဵားပၝ၀င္သည့္ ႎိုင္ငံတကာထုတ္ မဂၢဇင္းမဵား၊ စာအုပ္မဵားအား တရား၀င္ ကိုင္ေဆာင္ ဖတ္ရႁႁခၾင့္မရဴခင္း၊ ဳကံႚခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး အသင္းဝင္မဴဖစ္လ႖င္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံ ေဳကးဆု စေကာလားရႀစ္မေပးဴခင္း၊ ႎိုင္ငံဴခား ပညာေတာ္သင္အဴဖစ္ မေစလၿတ္ဴခင္း၊ ႓ပီးခ့ဲသည့္ စက္တင္ဘာ သံဃာႎႀင့္လူထု လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပခ့ဲဳကေသာ ေကဵာင္းသား လူငယ္မဵားအား ေသနတ္ဴဖင့္ ပစ္သတ္ခံရဴခင္း၊ (သိုႛမဟုတ္) ရိုက္သတ္ခံရဴခင္း၊ စစ္ေဳကာေရးစခန္းမဵားႎႀင့္ အကဵဥ္းေထာင္မဵား အတၾင္း ႎႀိပ္စက္ညင္းပန္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆး၀ၝးကုသမႁ လံုေလာက္စၾာ မခံယူရ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစာအာဟာရ မဴပည့္ဝ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေသဆံုးရဴခင္းေတၾရႀိတယ္လုိႚပၝရႀိ ပၝတယ္။

တဆက္တည္းမႀာ စစ္အစိုးရ ေထာက္ခံပၾဲမဵားသိုႚ ဆရာ၊ ဆရာမမဵား အပၝအဝင္ ေကဵာင္းသား ေကဵာင္းသူမဵားအား အတင္းအကဵပ္ တက္ေရာက္ ေထာက္ခံခိုင္းဴခင္း၊ ဳကက္ဆူပင္ စိုက္ပဵိႂးဴခင္းမဵား၊ သန္ႛရႀင္းေရး လုပ္အားေပးပၾဲမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံဴခားတိုင္းဴပည္မဵားမႀ အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္မဵားအား ႒ကိႂဆိုပၾဲမဵားတၾင္ မလိုက္မေနရ လိုက္ရဴခင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမမဵား အေနဴဖင့္ ပညာသင္ဳကားေရးႎႀင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ေကဵာင္းဂိတ္ဝ တံခၝးမဵားအား ေစာင့္ရဴခင္း၊ ေကဵာင္းဝင္းအတၾင္း အိမ္သာမဵား ပၝမကဵန္ ကင္းလႀည့္ရဴခင္း စသည့္ လံုဴခံႂေရး တာ၀န္မဵားကို ထမ္းေဆာင္ေနရဴခင္း၊ ဆႎၬဴပလႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ပၝ၀င္ေသာ ဗမာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္၀င္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္မဵားမႀ အခဵိႂႚမႀာ တရားဥပေဒမ့ဲ ဖမ္းဆီး ခဵႂပ္ေႎႀာင္ခံေနရဴခင္း၊ အခဵိႂႚမႀာ လိုက္လံဖမ္းဆီး၍ ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္ ေနရဴခင္း၊ ဖမ္းဆီးခံေနရေသာ ေကဵာင္းသားမဵား အတၾက္ တရားဥပေဒအရ ခုခံေခဵပခၾင့္၊ အကဵိႂးေဆာင္ေရႀႚေန ငႀားရမ္းခၾင့္မဵားမရရႀိပဲ စစ္ခံံုးမဵား၊ အထူးခံံုးမဵားမႀ အကဵဥ္းနည္းဴဖင့္ စစ္ေဆး၍ မတရား အမိန္ႚခဵဴခင္း၊ စတဲ့အခဵက္ေတၾ အပၝအ၀င္ ေကဵာင္းသားေတၾရဲႚ အခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖၝက္ခံေနရမႁေတၾကုိ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

မစၤတာပင္နဲရုိးအေနဴဖင့္ ယခုက့ဲသိုႛ တင္ဴပမႁမဵားအား အေရးတယူ ေလ့လာစံုစမ္း အတည္ဴပႂေပးရန္ႎႀင့္ လူႚအခၾင့္အေရး၊ ေကဵာင္းသား အခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖၝက္ေနမႁမဵားအား ရပ္တန္းကရပ္႓ပီး ဆက္လက္ မကဵႂးလၾန္ ေစရန္အတၾက္ ကာကၾယ္ဟန္ႚတားႎိုင္ေသာ နည္းလမ္းမဵားဴဖင့္ ကုလသမဂၢမႀ အေရးယူေဆာင္ရၾက္ ေပးႎိုင္ရန္အတၾက္ ဆက္လက္ ႒ကိႂးပမ္းေပးပၝရန္ အေလးအနက္ တိုက္တၾန္း ေမတၨာရပ္ခံထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔