ဗမာိံိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကေဵာင်းသားသမဂ္ဂမဵား အဖြဲႚခဵြပ်က မင်္စတာ ပင်နဲရိုးထံ စာပေးပိုႚ


2007-11-14
Share

လူႛအခြင့်အရေး ခဵိြးဖောက်မမြဵားကို လေ့လာစုံစမ်းရန် ူမန်မာိံိုင်ငံတြင် ရောက်ရြိနေသော ကုလသမဂ္ဂ လူႛအခြင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာ ပေၞလို ဆာဂဵီယို ပင်နဲ႟ိုး (ဝဲမဒြုတိယ) ိံိုဝင်ဘာ ၁၂ရက်နေႛက ရန်ကုန်္ဘမိြႚတြင် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်မဵားိံြင့် တြေႚဆုံနေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)

ူမန်မာူပည်သူူပည်သားမဵား ခံစားနေုကသည့် လူႚအခြင့်အရေး ခဵိြးဖေၝက်ခံ နေရမမြဵားအား စုံစမ်းဖေၞထုတ်၍ အကာအကြယ် ပေးိံိုင်ရန် လူဋ္ဌကီးမင်း၏ စြမ်းစြမ်းတမံ ဋ္ဌကိြးပမ်းနေရမမြဵားအား မိဘူပည်သူမဵားကိုယ်စား ကဋ္ဋိံ်ုပ်တိုႚ ဗမာိံိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကေဵာင်းသား သမဂ္ဂမဵားအဖြဲႚခဵြပ်က အထူးကေဵးဇူး ဥပကာရ တင်ရြိေုကာင်း အစခဵ္ဘီပီး ဗမာိံိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကေဵာင်းသားသမဂ္ဂမဵား အဖြဲႚခဵြပ်က ၁၄၊ ၁၁၊ ၂၀၀၇ နေႚစြဲနဲႚ မင်္စတာပင်နဲရိုးဆီကို စာရေးသား ပေးပိုႚခဲ့ပၝတယ်။

ဒီစာမြာ အူပည်ူပည်ဆိုင်ရာ လူႚအခြင့်အရေး ေုကညာစာတမ်းပၝ အခြင့်အရေးိံြင့် လြတ်လပ်ခြင့်မဵားအား ကိုးကား္ဘပီး ူမန်မာိံိုင်ငံထဲက လူႚအခြင့်အရေး ခဵိြးဖေၝက်ခံနေရတဲ့ အေူခအနေတေကြို ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒီအထဲမြာ လြတ်လပ်သော ကေဵာင်းသားသမဂ္ဂမဵား ဖြဲႚစည်းလြပ်ရြားခြင့် လုံး၀ မရရြိသည့်အူပင် ဖြဲႛစည်းပၝက တရားမဝင် အဖြဲႚအစည်းအူဖစ် ပုဒ်မတပ်၍ ဖမ်းဆီးထောင်ခဵူခင်း၊ စာဖတ်အသင်းမဵား ထူထောင်ူခင်းအား စောင့်ုကည့်ခေၞယူ စစ်ေုကာသော နည်းလမ်းမဵားူဖင့် ေိံြာက်ယြက်ူခင်း၊ ပိတ်ပင်ူခင်း၊ စစ်အစိုးရ ဒေၝက်တိုင် အဖြဲႚအစည်းမဵားူဖစ်သည့် ူပည်ထောင်စု ုကံႚခိုင်ဖြံႚ္ဘဖိြးရေးအသင်း၊ မိခငိံြင့်ကလေး စောင့်ရြောက်ရေးအသင်း၊ အမဵိြးသမီးရေးရာ ကော်မတီမဵား ဝင်ရောက်စေရန် ဖိအားပေး အကဵပ်ကိုင်မြ အမဵိြးမဵိြးကို တိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သြယ်ဝိုက်၍ သော်လည်းကောင်း အသင်းဝင်ခိုင်းနေူခင်း စတာတေကြို ဖေၞူပထားပၝတယ်။

ဆက်လက်္ဘပီး ကေဵာင်းသား အခြင့်အရေး လြပ်ရြားသူမဵားိံြင့် ိံိုင်ငံရေးိံိုးုကားသော ကေဵာင်းသားမဵားအား ကေဵာင်းအာဏာပိုင် မဵားိံြင့် ထောက်လြမ်းရေးတိုႚမြ စောင့်ုကည့်္ဘခိမ်းေူခာက်ူခင်း၊ ခေၞယူစစ်မေးူခင်း၊ စာမေးပြဲ ေူဖဆိုခြင့်အား ပိတ်ပင်ူခင်း၊ ကေဵာင်းမြ ထုတ်ပစ်ူခင်း၊ အင်တာနက် ကဖေးဆိုင်မဵားတြင် ိံိုင်ငံရေးိံြင့် ပတ်သက်သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မဵားအား ဖတ်ရခြြင့် မူပဟြုဆို္ဘပီး အင်တာနက်မြ လေ့လာဆည်းပူးခြင့်မဵားအား ကန်ႚသတ်ထိမ်းခဵြပ် ထားူခင်း၊ ူမန်မာအရေး ကိင်္စမဵားပၝဝင်သည့် ိံိုင်ငံတကာထုတ် မဂ္ဂဇင်းမဵား၊ စာအုပ်မဵားအား တရားဝင် ကိုင်ဆောင် ဖတ်ရြခြြင့်မရူခင်း၊ ုကံႚခိုင်ဖြံႚ္ဘဖိြးရေး အသင်းဝင်မူဖစ်လ္တွင် ပညာသင်ထောက်ပံ့ ေုကးဆု စကောလားရြစ်မပေးူခင်း၊ ိံိုင်ငူံခား ပညာတော်သင်အူဖစ် မစေလြတ်ူခင်း၊ ္ဘပီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ သံဃာိံြင့်လူထု လြပ်ရြားမတြြင် ္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆ္ဋိံူပခဲ့ုကသော ကေဵာင်းသား လူငယ်မဵားအား သေနတ်ူဖင့် ပစ်သတ်ခံရူခင်း၊ (သိုႛမဟုတ်) ရိုက်သတ်ခံရူခင်း၊ စစ်ေုကာရေးစခန်းမဵားိံြင့် အကဵဉ်းထောင်မဵား အတြင်း ိံြိပ်စက်ညင်းပန်း၍ သော်လည်းကောင်း၊ ဆေးဝၝးကုသမြ လုံလောက်စြာ မခံယူရ၍ သော်လည်းကောင်း၊ အစာအာဟာရ မူပည့်ဝ၍ သော်လည်းကောင်း သေဆုံးရူခင်းတေရြြိတယ်လိုႚပၝရြိ ပၝတယ်။

တဆက်တည်းမြာ စစ်အစိုးရ ထောက်ခံပြဲမဵားသိုႚ ဆရာ၊ ဆရာမမဵား အပၝအဝင် ကေဵာင်းသား ကေဵာင်းသူမဵားအား အတင်းအကဵပ် တက်ရောက် ထောက်ခံခိုင်းူခင်း၊ ုကက်ဆူပင် စိုက်ပဵိြးူခင်းမဵား၊ သန်ႛရြင်းရေး လုပ်အားပေးပြဲမဵားိံြင့် ိံိုင်ငူံခားတိုင်းူပည်မဵားမြ အစိုးရ ခေၝင်းဆောင်မဵားအား ဋ္ဌကိဆြိုပြဲမဵားတြင် မလိုက်မနေရ လိုက်ရူခင်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမမဵား အနေူဖင့် ပညာသင်ုကားရေးိံြင့် မသက်ဆိုင်သည့် ကေဵာင်းဂိတ်ဝ တံခၝးမဵားအား စောင့်ရူခင်း၊ ကေဵာင်းဝင်းအတြင်း အိမ်သာမဵား ပၝမကဵန် ကင်းလြည့်ရူခင်း စသည့် လုံူခံြရေး တာဝန်မဵားကို ထမ်းဆောင်နေရူခင်း၊ ဆ္ဋိံူပလြပ်ရြားမတြြင် ပၝဝင်သော ဗမာိံိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကေဵာင်းသားသမဂ္ဂမဵား အဖြဲႚခဵြပ်ဝင် ကေဵာင်းသား ခေၝင်းဆောင်မဵားမြ အခဵိြႚမြာ တရားဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီး ခဵြပ်ေိံြာင်ခံနေရူခင်း၊ အခဵိြႚမြာ လိုက်လံဖမ်းဆီး၍ ထြက်ေူပးတိမ်းရြောင် နေရူခင်း၊ ဖမ်းဆီးခံနေရသော ကေဵာင်းသားမဵား အတြက် တရားဥပဒေအရ ခုခံခေဵပခြင့်၊ အကဵိြးဆောင်ရြေႚနေ ငြားရမ်းခြင့်မဵားမရရြိပဲ စစ်ခံုံးမဵား၊ အထူးခံုံးမဵားမြ အကဵဉ်းနည်းူဖင့် စစ်ဆေး၍ မတရား အမိန်ႚခဵူခင်း၊ စတဲ့အခဵက်တြေ အပၝအဝင် ကေဵာင်းသားတေရြဲႚ အခြင့်အရေး ခဵိြးဖေၝက်ခံနေရမြတေကြို ဖော်ူပထားပၝတယ်။

မင်္စတာပင်နဲရိုးအနေူဖင့် ယခုကဲ့သိုႛ တင်ူပမမြဵားအား အရေးတယူ လေ့လာစုံစမ်း အတည်ူပြပေးရနိံြင့် လူႚအခြင့်အရေး၊ ကေဵာင်းသား အခြင့်အရေး ခဵိြးဖေၝက်နေမမြဵားအား ရပ်တန်းကရပ်္ဘပီး ဆက်လက် မကဵြးလြန် စေရန်အတြက် ကာကြယ်ဟန်ႚတားိံိုင်သော နည်းလမ်းမဵားူဖင့် ကုလသမဂ္ဂမြ အရေးယူဆောင်ရြက် ပေးိံိုင်ရန်အတြက် ဆက်လက် ဋ္ဌကိြးပမ်းပေးပၝရန် အလေးအနက် တိုက်တြန်း မေတ္ဇာရပ်ခံထားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့