ဴမန္မာယူနီဗာဆယ္ဘဏ္ဥကၠႉ တရားစၾဲခံရ

2007-04-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

bank_notes_count_150px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ ပုဂၢလိကဘဏ္တခုတၾင္ ေငၾစကၠႃထုပ္မဵားကို ေရတၾက္ေနေသာ အမႁထမ္းႎႀစ္ဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံက ပုဂၢလိကဘဏ္႒ကီးတခုရဲ့ ပုိင္ရႀင္ကုိ မူးယစ္ေဆးဝၝးမႁ၊ တရားမဝင္ ေငၾေဳကးခဝၝခဵမႁေတၾနဲႛ တရားစၾဲဆုိလုိက္တယ္လုိႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ဧ႓ပီလ ၂ရက္ တနလႆာေနႛက ထုတ္ေဝတဲ့ Weekly Eleven စာေစာင္ရဲ့ ေရးသားခဵက္ကုိ ကုိးကား႓ပီး ဆင္ဟၾာသတင္းမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာယူနီဗာဆယ္ဘဏ္ရဲ့ ဥကၠႉဴဖစ္သူ ဦးတင္စိန္ကုိ မူးယစ္ေဆးဝၝးနဲႛ စိတ္ကုိ ေဴပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝၝးပစၤည္းမဵားဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ တရားမဝင္ေငၾေဳကး ခဝၝခဵမႁ ထိန္းခဵႂပ္ေရး ဥပေဒတုိႛနဲႛ တရားစၾဲဆုိလုိက္တာဴဖစ္ေဳကာင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲခဵႂပ္ ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ရီရဲ့ ေဴပာဳကားခဵက္ကုိ ကုိးကား႓ပီး စာေစာင္မႀာ ေဖာ္ဴပထားတာပၝ၊၊

ဴမန္မာယူနီဗာဆယ္ဘဏ္ဟာ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လကတည္းက ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾရဲ့ ခဵိပ္ပိတ္ခံထားရတဲ့ ဘဏ္လည္း ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံက တဴခား ပုဂၢလိကဘဏ္႒ကီး ႎႀစ္ခု ဴဖစ္တဲ့ ဴမန္မာ ေမဖလားဝၝးနဲႛ အာရႀဓနဘဏ္တုိႛဟာလည္း တရားမဝင္ ေငၾေဳက းသုိေလႀာင္ကစားမႁေတၾနဲႛ ဆက္စပ္မႁရႀိေဳကာင္း စစ္ေဆးေတၾႚရႀိခဲ့တယ္ဆုိ႓ပီး ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ မတ္လဆန္း ကစလုိႛ အာဏာပုိင္ေတၾက ပိတ္ပင္ခံထားရပၝတယ္၊၊ ဒီဘဏ္ေတၾကုိ ဴပည္ထဲေရး ဒုတိယ ဝန္႒ကီး ဦးေဆာင္တဲ့ ၅ဦးပၝ အဖၾဲႚရဲ့ ဒုတိယအ႒ကိမ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႁအ႓ပီး ဘဏ္လုပ္ငန္း လုိင္စင္ ႟ုပ္သိမ္းခဲ့တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ရဲခဵႂပ္ ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ရီက ေဴပာပၝတယ္၊၊ ပထမအ႒ကိမ္ စံုစမ္းမႁေတၾကုိေတာ့ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလမႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

အေမရိကန္အစုိးရ ဘၸာေရးဝန္႒ကီးဌာနကလည္း ဴမန္္မာေမဖလားဝၝးနဲႛ အာရႀဓနဘဏ္တုိႛကုိ တရားမဝင္ ေငၾေဳကးခဝၝခဵမႁရႀိေဳကာင္း၊ အေမရိကန္ မဵိႂးခဵစ္ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္သၾားဖုိႛ ရႀိေဳကာင္း ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာလမႀာ အဆုိဴပႂခဲ့ပၝတယ္၊၊

အဲဒိေနာက္ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံအေနနဲႛ တရားမဝင္ ေငၾေဳကးခဝၝခဵမႁကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ တုိက္ဖဵက္မႁ မရႀိဘူးလုိႛ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ တရားမဝင္ ေငၾေဳကးခဝၝခဵမႁ ထိန္းခဵႂပ္ေရး ဥပေဒကုိ ၂၀၀၂ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လမႀာ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒီအေတာအတၾင္း အစုိးရပုိင္ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရးဘဏ္ကလည္း မႎႀစ္က ဒီဇင္ဘာလကစလုိႛ တရားမဝင္ေငၾေဳကးလုိႛ ယူဆရတဲ့ ဘဏ္အပ္ႎႀံေငၾ ဝန္ေဆာင္မႁ လုပ္ငန္းေတၾကုိ ႟ုပ္သိမ္းလုိက္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ပုဂၢလိက ဘဏ္လုပ္ငန္းေတၾ ဴပန္လည္ခၾင့္ဴပႂခဲ့တဲ့ ၁၉၉၂ ခုႎႀစ္ေနာက္ပုိင္းမႀာ ပုဂၢလိက ဘဏ္လုပ္ငန္း ၂၀ေလာက္ရႀိခဲ့႓ပီး၊ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ ႎႀစ္ကုန္ပုိင္းမႀာေတာ့ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၁၅ခုေလာက္ပဲ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေဆာင္႟ၾက္ေနပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔