အသေရဖဵက္မႁဴဖင့္ မဂၢဇင္း၊ ဂဵာနယ္မဵားကို တရားစၾဲဆို

2007-01-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

prayer_shwedagon_200px.jpg
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ေ႟ၿတိဂံု ေစတီေတာ္တၾင္ ဆုေတာင္း ေမတၨာပိုႛေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ၎တိုႛအဖၾဲႚကို ေနာက္ပိုင္းတၾင္ အာဏာပိုင္မဵားက ဘုရားေပၞ တက္ခၾင့္မေပးပဲ ပိတ္ပင္ တားဴမစ္ထားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ ဦးတင္ဦးနဲႛတကၾ ဴမန္မာႎုိ္င္ငံ အကဵဥ္းေထာင္ေတၾထဲက ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အပတ္စဥ္ အဂႆၝေနႛတိုင္း ေ႟ၿတိဂံုဘုရားတက္႓ပီး ဆုေတာင္းေနတဲ့ အဖၾဲႚထဲက ေဒၞေနာ္အုန္းလႀက ဴပည္တၾင္းထုတ္ မဂၢဇင္းနဲႛ ဂဵာနယ္တခဵိႂႚမႀာ သူႛကို မဖၾယ္မရာ ေရးသားတယ္ဆို႓ပီး မဂၢဇင္းဂဵာနယ္ေတၾနဲႛ တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာေတၾကို တရားစၾဲတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

မဂၢဇင္းဂဵာနယ္ အေစာင္၃၀ေကဵာ္က အယ္ဒီတာ ၁၂၀ေကဵာ္ကို အသေရဖဵက္မူနဲႛ တရားစၾဲလိုက္တာပၝ။ ေဒၞေနာ္အုန္းလႀကို ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ တခဵိန္က နာမည္႒ကီး ဴပည့္တန္ဆာေခၝင္း သံတံတား ေဒၞပုနဲႛ ႎိႁင္းခိုင္း႓ပီး ေဆာင္းပၝး ေရးသားခဲ့တာေဳကာင့္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တရားစၾဲခံရတဲ့ မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာတခဵိႂႚကို RFAက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းဳကည့္တဲ့ အခၝမႀာ ေဒၞေနာ္အုန္းလႀနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေရးသားထားတဲ့ ေဆာင္းပၝးေတၾကို မိမိတိုႛ ဂဵာနယ္ မဂၢဇင္းေတၾမႀာ ထည့္သၾင္း ေဖာ္ဴပခဲ့တယ္ဆိုတာ မႀန္ေဳကာင္း၊ ဒီလိုေဖာ္ဴပရတာဟာ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီးဌာနက ထည့္ခိုင္းလိုႛဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီးဌာနအေနနဲႛ အစိုးရက ဂဵာနယ္မဂၢဇင္းေတၾမႀာ ပၝေစခဵင္တဲ့ သတင္းနဲႛ ေဆာင္းပၝးေတၾကို ဂဵာနယ္ မဂၢဇင္းေတၾကို ၂ပတ္တ႒ကိမ္ အလႀည့္ကဵေခၞယူ႓ပီး ထည့္ခိုင္းေလ့ရႀိေဳကာင္း၊ ဒၝ့အဴပင္ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီးဌာနက ေပးတဲ့ သတင္းနဲႛ ေဆာင္းပၝးေတၾကို လက္ခံရရႀိေဳကာင္းကို မဂၢဇင္းတိုက္ေတၾက လက္မႀတ္ထိုး႓ပီး ထုတ္ယူရတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေဒၞေနာ္အုန္းလႀကေတာ့ ဒီကိစၤဟာ ဴမန္မာႎို္င္ငံက စာနယ္ဇင္းေတၾ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေဴခအေနနဲႛကို ဴပေနတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အာဏာပိုင္ေတၾက အတင္းအကဵပ္ ထည့္ခိုင္းေပမဲ့ စာနယ္ဇင္းကဵင့္ဝတ္နဲႛ အယ္ဒီတာ့ ကဵင့္ဝတ္ေတၾကိုလည္း ေမ့ထားလိုႛ မဴဖစ္ဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔