ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁ႟ုပ္သိမ္းေရးလႁပ္ရႀားမႁ ေယာ့ခ္တကၠသိုလ္စတင္

2008-01-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

unocal_200px.jpg
ယူႎိုကယ္လ္ ကုမၯဏီ၏ ေရနံေလႀာင္ကန္ႎႀင့္ ဆီတင္ကားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေရနံႎႀင့္ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ လုပ္ငန္းမဵား လုပ္ကိုင္ေနေသာ ယူႎိုကယ္လ္ ကုမၯဏီကို ခဵက္ဗ႟ၾန္က ဝယ္ယူလိုက္႓ပီး ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ကေနဒၝႎုိင္ငံ တုိ႟ၾန္တုိ႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ York တကၠသုိလ္က ေကဵာင္းသူ ေကဵာင္းသားေတၾ စုေပၝင္း႓ပီး တကၠသုိလ္ရဲ့ ရန္ပံုေငၾေတၾကုိ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁ မဴပႂလုပ္ေရးအတၾက္ လက္မႀတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆုိတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁတခုကုိ စတင္ဴပႂလုပ္လိုက္ဳက႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ေယာ့ခ္ တကၠသုိလ္ရဲ့ ထည့္ဝင္လႀႃဒၝန္းေငၾနဲႛ ပင္စင္ရန္ပံုေငၾေတၾကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံ လုပ္ကုိင္ေနဳကတဲ့ တုိတယ္၊ ခဵက္ဗ႟ၾန္၊ ပတ္ထ႟ုိ ခဵိႂင္းနား၊ မစ္ဆူဘိရႀီ၊ တုိယိုတာ၊ ဟၾန္ေဒး၊ အယ္လ္ဂဵီ၊ ဆမ္ေဆာင္း စတဲ့ ကုမၯဏီ (၁၃) ခုမႀာ အစုရႀယ္ယာ ထည့္ဝင္ထားတာကုိ ဴပန္လည္႟ုပ္သိမ္းဖုိႛ ဒီလႁပ္ရႀားမႁကုိ စတင္လုိက္ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ေယာ့ခ္ တကၠသိုလ္ရဲ့ ထည့္ဝင္လႀႃဒၝန္းေငၾနဲႛ ပင္စင္ရန္ပံုေငၾ စုစုေပၝင္းဟာ ကေနဒီယန္ ေဒၞလာေငၾ သန္း ၃၀၀ေလာက္ရႀိ႓ပီး၊ ဒီကုမၯဏီ ၁၃ခုမႀာ ဘယ္ေလာက္ ထည့္ဝင္ထားတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ေလာေလာဆယ္ မသိရေသးပၝဘူး၊၊

ဒီလႁပ္ရႀားမႁကုိ CFOB လုိႛေခၞတဲ့ ဴမန္မာ့မိတ္ေဆၾ ကေနဒၝႎုိင္ငံသားမဵားအဖၾဲႚနဲႛ ေယာ့ခ္ တကၠသုိလ္က ေကဵာင္းသားေတၾ၊ ပၝေမာကၡေတၾ စုေပၝင္းဖၾဲႚစည္းထားတဲ့ YCRI အဖၾဲႚတုိႛ ပူးေပၝင္းဴပႂလုပ္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဒီလႁပ္ရႀားမႁရဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လုိႛလည္း ဴမန္မာ့မိတ္ေဆၾ ကေနဒၝႎုိင္ငံသားမဵားအဖၾဲႚရဲ့ အမႁေဆာင္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးတင္ေမာင္ထူးက RFA ကုိ ခုလုိ ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဦးတင္ေမာင္ထူး။ ။ “႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပမႁကို ႓ဖိႂခၾင္း႓ပီးတဲ့ေနာက္မႀာေပၝ့၊ ႎိုင္ငံတကာရဲ့ တံုႛဴပန္မႁရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတခုပၝ၊ ေယာ့ခ္ယူနီဗာစီတီက က႗န္ေတာ္တိုႛ ကေနဒၝမႀာ တို႟ၾန္တို႓မိႂႚမႀာ ဴမန္မာဴပည္အေရးကို ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ၊ အခမ္းအနားေတၾမႀာ ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသား အေတာ္မဵားမဵား ပူးေပၝင္း ပၝဝင္ခဲ့ဳကပၝတယ္။”

“ေနာက္တဆင့္တက္အေနနဲႛေပၝ့၊ သူတိုႛအေနနဲႛ ဘာလုပ္ႎိုင္မလဲ၊ ဴမန္မာဴပည္အတၾက္ကို ဘာမဵား လုပ္ေပးႎိုင္မလဲဆိုတာကို စဥ္းစားဳကတဲ့အေနအထားတခုေပၞမႀာ အေဴခခံ႓ပီးေတာ့ အခုလိုမဵိႂး သူတိုႛေကဵာင္းက ေငၾေတၾေပၝ့ေနာ္၊ endowment fund လိုႛေခၞတဲ့ ေငၾေတၾကို ဴမန္မာဴပည္မႀာ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံထားတဲ့ ကုမၯဏီေတၾဆီမႀာ သူတိုႛပိုက္ဆံေတၾကို အဲဒီမႀာ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံထားတယ္ဆိုတာကို သူတိုႛက ေတၾႚရပၝတယ္။ ကုမၯဏီေပၝင္း ၁၃ခုမႀာ ဒီပိုက္ဆံေတၾကို ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံထားတယ္ဆိုတာကို သူတိုႛရဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ ေလ့လာခဵက္မႀာ ေတၾႚရပၝတယ္။”

“ဒီအေပၞမႀာ အေဴခခံ႓ပီးေတာ့ ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ တကၠသိုလ္ ဆရာဆရာမေတၾကေန႓ပီးေတာ့ ေကဵာင္းအုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚကို ေတာင္းဆိုေနတဲ့အခဵက္က ဒီရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁေတၾကို အဴမန္ဆံုး ဴပန္႟ုပ္သိမ္းေပးပၝ ဆိုတဲ့အခဵက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။”

ေယာ့ခ္တကၠသုိလ္ဟာ ၁၉၉၀ ဴပည့္လၾန္ႎႀစ္ေတၾတုန္းကလည္း ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲ့ ဆုိးဝၝးတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾကုိ သပိတ္ေမႀာက္တဲ့အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာရႀိတဲ့ ပက္ပ္စီအခဵိႂရည္ ကုမၯဏီရဲ့ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁေတၾ ဴပန္လည္႟ုပ္သိမ္းေရးနဲႛပတ္သက္လုိႛ (၅)ႎႀစ္ေလာက္ တက္တက္႔က႔က လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ဖူးပၝတယ္၊၊

အလားတူ လႁပ္ရႀားမႁမဵိႂးကုိ ကေနဒၝႎုိင္ငံ မၾန္ထရီယယ္႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ McGill တကၠသုိလ္ကလည္း ၂၀၀၆ခုႎႀစ္မႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္၊၊ အဲဒီလႁပ္ရႀားမႁေဳကာင့္ တကၠသုိလ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚဟာ ေနာက္ဆံုးမႀာ တကၠသုိလ္ရဲ့ ထည့္ဝင္လႀႃဒၝန္းေငၾနဲႛ ရန္ပံုေငၾေတၾကုိ ကုမၯဏီေတၾမႀာ သိကၡာရႀိရႀိ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံေရးနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ကဵင့္ဝတ္ေတၾကုိ အခုိင္အမာဴပဌာန္းႎုိင္ခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

ကေနဒၝႎုိ္င္ငံက တကၠသုိလ္ (၆၉) ခုေလာက္မႀာ ထည့္ဝင္လႀႃဒၝန္းေငၾနဲႛ ပင္စင္ရန္ပံုေငၾ စုစုေပၝင္း ေဒၞလာ (၁၀) ဘီလဵံေလာက္ ရႀိ႓ပီး၊ ဒီလႁပ္ရႀားမႁမႀာ တဴခားတကၠသုိလ္ေတၾလည္း ပူးေပၝင္းပၝဝင္လာေရး အတၾက္ပၝ ႒ကိႂးပမ္းသၾားဖုိႛရႀိတယ္လုိႛ ဴမန္မာ့မိတ္ေဆၾ ကေနဒၝႎုိင္ငံသားမဵား အဖၾဲႚရဲ့ အမႁေဆာင္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးတင္ေမာင္ထူးက RFAကုိ ဆက္ေဴပာသၾားခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔