စက္မႁလုပ္ငန္းရႀင္ အဳကံေပးအဖၾဲႚမႀ စတင္ခဲ့ေသာ ေလာင္စာဆီေဈးတိုးဴမၟင့္ေရး

2007-08-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gasoline_station_150px.jpg
ေလာင္စာဆီ ေဈးႎႁန္းမဵားကို စစ္အစိုးရက မေဳကညာပဲ ႟ုတ္တရက္ တိုးဴမၟင့္လိုက္ေသာ ဳသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ဓာတ္ဆီဆိုင္တခုတၾင္ ဆီဴဖည့္ေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း ဆႎၬဴပပၾဲေတၾထိ ဦးတည္ခဲ့တဲ့ ေလာင္စာဆီေစဵးတက္တဲ့ကိစၤကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ကုန္သည္မဵားနဲႛ စက္မႁလက္မႁ လုပ္ငန္းရႀင္မဵား အသင္းခဵႂပ္ အဳကံေပးအဖၾဲႚကေန ဴမန္မာစစ္အစိုးရကုိ အဳကံေပးခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ အဳကံေပးအဖၾဲႚဝင္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဓာတ္ဆီေစဵးက ႎုိင္ငံတကာေစဵးထက္ နည္းေနတဲ့အတၾက္ တဂၝလံကုိ ၁,၅၀၀ ကေန ၃,၀၀၀ကဵပ္အထိ တုိးေပးသင့္တဲ့အေဳကာင္း အဳကံေပးထားတယ္လုိႛ မူလစာတမ္း ဖတ္ခၾင့္ရသူေတၾက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။ အဲဒီလို ဓာတ္ဆီေစဵးတုိးလုိက္ရင္ တႎႀစ္ကုိ ကဵပ္သန္းေပၝင္း ၆သိန္းနီးပၝး တုိးလာႎုိင္မႀာဴဖစ္တယ္လုိႛ စာတမ္းမႀာ အဳကံေပးခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီစာတမ္းကုိ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ဧ႓ပီလ ၄ ရက္ေနႛစၾဲနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကုိ အဳကံေပးခဲ့တာဴဖစ္ေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက မဳကာခင္ကမႀ ဓာတ္ဆီေစဵးကုိ တုိးဴမၟင့္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကုန္သည္မဵားနဲႛ စက္မႁလက္မႁလုပ္ငန္းရႀင္မဵားအသင္းခဵႂပ္၊ စာတမ္းမဵားဆုိင္ရာ အဳကံေပးအဖၾဲႚဝင္ ၁၀ဦးထဲမႀာ အ႓ငိမ္းစား ဒုတိယ ဝန္႒ကီးေဟာင္း ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ အ႓ငိမ္းစား ဒုတိယ ဝန္႒ကီးေဟာင္း ေဒၝက္တာ မန္းသက္စံ၊ ဴမန္မာသံအမတ္႒ကီး ဦးလႀေမာင္စတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾအဴပင္ စီးပၾားေရးပညာရႀင္တခဵိႂႚလည္း ပၝဝင္တယ္လုိႛ အဳကံေပးစာတမ္းမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကုန္သည္မဵားနဲႛ စက္မႁလက္မႁ လုပ္ငန္းရႀင္မဵားအသင္းခဵႂပ္ အဳကံေပးအဖၾဲႚဟာ ဓာတ္ဆီေစဵးသာမက လ႖ပ္စစ္တယူနစ္ကုိလည္း တရာကဵပ္ထိ တုိးေကာက္သင့္တဲ့အေဳကာင္း အဲဒီစာတမ္းမႀာ အဳကံေပးထားပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေမးဴမန္းဖိုႛအတၾက္ ကုန္သည္မဵားနဲႛ စက္မႁလက္မႁလုပ္ငန္းရႀင္မဵားအသင္းခဵႂပ္ အတၾင္းေရးမႀႃးကုိ RFAက ဆက္သၾယ္ခဲ့ေပမဲ့ ႎုိင္ငံဴခားခရီး ထၾက္ခၾာသၾားတယ္လုိႛသာ ဴပန္လည္ ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကုန္သည္မဵားနဲႛ စက္မႁလက္မႁလုပ္ငန္းရႀင္မဵား အသင္းခဵႂပ္ အဳကံေပးအဖၾဲႚ ဆယ္ဦးထဲမႀာ ရန္ကုန္႓မိႂႚက အ႓ငိမ္းစား ပၝေမာကၡခဵႂပ္ စီးပၾားေရးပညာရႀင္ ဦးေမာ္သန္းအမည္လည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ေလာင္စာဆီေစဵးတက္ဖိုႛကိစၤ ေဆၾးေႎၾးတဲ့အစည္းအေဝးမႀာ သူႛကုိ မဖိတ္ဳကားတဲ့အတၾက္ စာတမ္းထၾက္လာမႀသာ ဖတ္ခၾင့္ရပၝတယ္လုိႛ စီးပၾားေရးပညာရႀင္ ဦးေမာ္သန္းက ေဴပာပၝတယ္။

ကုန္သည္မဵားနဲႛ စက္မႁလက္မႁလုပ္ငန္းရႀင္မဵား အသင္းခဵႂပ္ အဳကံေပးအဖၾဲႚဟာ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ရန္ကုန္ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတၾ ေငၾေဳကးဂယက္ဴဖစ္တုန္းကလည္း ဘဏ္ေတၾအေပၞ ယုံဳကည္မႁဘယ္လို တည္ေဆာက္ရမယ္ ဆုိတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရကုိ အဳကံေပးစာတမ္းတေစာင္ ေပးပိုႛခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဓာတ္ဆီေစဵးတက္ဖိုႛအတၾက္ အဳကံေပးခဲ့တဲ့ ကုန္သည္မဵားနဲႛ စက္မႁလက္မႁလုပ္ငန္းရႀင္မဵားအသင္းခဵႂပ္၊ အဳကံေပးအဖၾဲႚ စာတမ္းနဲႛပတ္သက္႓ပီး အဳကံေပးအဖၾဲႚဝင္ အ႓ငိမ္းစား ပၝေမာကၡခဵႂပ္ စီးပၾားေရးပညာရႀင္ ဆရာ ဦးေမာ္သန္းကုိ ေဒၞစန္းစန္းတင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔