အနာဂတ္အေဴခခံဥပေဒအတၾက္ ရႀမ္းႎိုင္ငံေရးသမား႒ကီး အဳကံေပး

2006-12-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
U_Shwe_Ohn_150px.jpg
ဝၝရင့္ ရႀမ္းႎိုင္ငံေရးသမား႒ကီး ဦးေ႟ၿအံုး။

ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ အနာဂတ္အေဴခခံဥပေဒမႀာ ႔ကင္းကဵန္အာဏာကို ဴပည္နယ္ေတၾမႀာ ထားရႀိဖိုႛနဲႛ တုိင္းရင္းသားေတၾအေနနဲႛ ခၾဲထၾက္ေရးမူ စၾန္ႛလၿတ္ဖိုႛ အဳကံေပးထားတဲ့ ရႀစ္မဵက္နႀာ စာတမ္းတေစာင္ကုိ ရန္ကုန္႓မိႂႚေန ရႀမ္း ဝၝရင့္ ႎုိင္ငံေရးသမား႒ကီး ဦးေ႟ၿအုံးက ထုတ္ဴပန္ထားပၝတယ္။

စစ္မႀန္တဲ့ဴပည္ေထာင္စု ဴဖစ္ေပၞဖိုႛဆုိရင္ အနာဂတ္အေဴခခံဥပေဒမႀာ ခၾဲထၾက္ေရးမူကုိ စၾန္ႛလၿတ္ရမႀာဴဖစ္႓ပီး ဒီကိစၤကုိ အေဴခခံဥပေဒမႀာ ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပဖိုႛ မလုိဘူးလိုႛ ဝၝရင့္ရႀမ္းႎုိင္ငံေရးသမား႒ကီး ဦးေ႟ၿအုံးက သူႛစာတမ္းမႀာ အဳကံေပးထားပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ အနာဂတ္ အေဴခခံဥပေဒမႀာ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္နဲႛ လူမဵိႂးစုလၿတ္ေတာ္ႎႀစ္ရပ္ ဖၾဲႚစည္းထား႓ပီး အာဏာတူ ေပးအပ္ထားသင့္တယ္လုႛိပၝ အဳကံေပးထားပၝတယ္။

ဴပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲႛ ဴပည္နယ္အစိုးရေတၾအေနနဲႛ သီးဴခား ကင္းလၾတ္ခၾင့္ရႀိဖိုႛနဲႛ ႔ကင္းကဵန္အာဏာကို ဴပည္နယ္ေတၾမႀာထားရႀိဖိုႛ လုိတယ္လုိႛ ေထာက္ဴပထားပၝတယ္။ အရပ္သား အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀာ စစ္ဖက္က ဝင္ေရာက္ စၾက္ဖက္တာ မလုပ္သင့္ေဳကာင္းပၝ စာတမ္းမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဦးေ႟ၿအုံးရဲ့ ရႀစ္မဵက္ႎႀာစာတမ္းမႀာ လက္ရႀိ အမဵိႂးသားညီလာခံဆုိတဲ့ အသုံးအႎႁန္းမဵိႂး မေတၾႚရေပမဲ့ အနာဂတ္အေဴခခံဥပေဒလုိႛ ဆိုတဲ့ေနရာမႀာ လက္ရႀိ စစ္အစိုးရ အမဵိႂးသားညီလာခံက ဖၾဲႚစည္းပုံကုိ ရည္ႌၿန္းေဴပာဆိုသလားဆိုတာေတာ့ စာတမ္းမႀာ တိတိကဵကဵ ေဖာ္ဴပထားတာ မေတၾႚရသလို ဦးေ႟ၿအုံးရဲ့ အဳကံဴပႂခဵက္ေတၾကုိ ဘယ္အဖၾဲႚအစည္းေတၾက ေထာက္ခံတယ္ဆုိတာလည္း ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း မသိရပၝဘူး။ ဒီစာတမ္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေမးဴမန္းဖိုႛ ဦးေ႟ၿအုံးကုိ RFAက အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ဆက္သၾယ္ခဲ့ေပမဲ့ ဆက္သၾယ္လိုႛ မရခဲ့ပၝဘူး။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႎုိင္ငံေရးကုိ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေဴပာဆုိခၾင့္မရတဲ့ အေဴခအေနမဵိႂးမႀာ စစ္အစိုးရကုိ ေထာက္ခံတဲ့ အုပ္စုေတၾက အမဵိႂးသားညီလာခံ ေထာက္ခံ႓ပီး အန္အယ္ဒီကုိ ႟ႁတ္ခဵတဲ့ စာတမ္းေတၾ မဳကာခဏ ထုတ္ဴပန္ေနဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ စစ္အစိုးရ အမဵိႂးသားညီလာခံေဝဖန္တဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾအဖိုႛ အမဵိႂးသားညီလာခံကုိ တုိက္႟ုိက္ေဝဖန္မိရင္ ႒ကီးမားတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ကဵခံႎုိင္တာမိုႛ ခုလိုမဵိႂး တဖက္လႀည့္နဲႛ ေဝဖန္ေထာက္ဴပတာမဵိႂးလည္း ဴဖစ္ႎုိင္တယ္လုႛိပၝ ဝၝရင့္ႎုိင္ငံေရး သမား႒ကီးတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔