ဗံုးခၾဲတိုက္ခိုက္မႁေဳကာင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းႎႀစ္ဦး ေသဆံုး

2006-07-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ေနႛ ေနႛလည္ပုိင္းမႀာ ပဲခူးတုိင္း၊ ထန္းတပင္ ႓မိႂႚနယ္အတၾင္း မဝတ အတၾင္းေရးမႀႃးနဲႛ အဖဲၾႚ ခရီးသၾားလာေနစဥ္ လက္နက္ကုိင္အဖဲၾႚတဖဲၾႚရဲ့ ဗုံးခဲၾ တုိက္ခုိက္ခံရတဲ့အတၾက္ ေဴမစာရင္းဦးစီးမႀႃးနဲႛ မဝတ ႟ုံးစာေရး ေပၝင္း ၂ ဦးေသဆုံးခဲ့႓ပီး မ၀တ အတၾင္းေရးမႀႃး အပၝအဝင္ ၅ ဦး ဒဏ္ရာ ရရႀိခဲ့ပၝတယ္။

ပဲခူးတုိင္း၊ ထန္းတပင္႓မိႂႚနယ္ မဝတ အတၾင္းေရးမႀႃးနဲႛ ေဴမစာရင္းဦးစီးမႀႃးတုိႛ ပၝဝင္တဲ့ ႓မိႂႚနယ္အာဏာပုိင္ အဖဲၾႚဟာ ေဒသခံ စစ္တပ္နဲႛအတူ ထန္းတပင္ ႓မိႂႚနယ္ ရႀားေစးဘုိရၾာမႀာ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေနႛက သၾားေရာက္ခဲ့႓ပီး အဴပန္လမ္းမႀာ မဝတ အတၾင္းေရးမႀႃးနဲႛ အဖဲၾႚ ဟာ လက္နက္ကုိင္ အဖဲၾႚတဖဲၾႚရဲ့ ဗုံးခဲၾ တုိက္ခုိက္ခံရ႓ပီး၊ လက္နက္ငယ္ေတၾနဲႛ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္တာကုိ ခံခဲ့ရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဴမစာရင္းဦးစီးမႀႃးနဲႛ မဝတ ႟ုံးစာေရး တုိႛဟာ လက္နက္ကုိင္အဖဲၾႚက တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ မုိင္းနဲႛ လက္နက္ငယ္ ကဵည္ဆံေတၾ ထိမႀန္႓ပီး ေသဆုံးခဲ့ပၝတယ္။ မဝတ အတၾင္းေရးမႀႃး အပၝအဝင္ ၅ ဦးကေတာ့ ဒဏ္ရာရရႀိခဲ့႓ပီး၊ ထန္းတပင္ေဆး႟ုံမႀာ ပထမ တင္ထားခဲ့႓ပီး၊ ေနာက္ပုိင္းမႀာ ေတာင္ငူေဆး႟ုံကုိ ပုိႛခဲ့ပၝတယ္။

နအဖ စစ္အစုိးရ သတင္းစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားတာကေတာ့ ေသာင္းကဵန္းသူေတၾက တုိင္းဴပည္ ေအးခဵမ္းသာယားေရးနဲႛ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးလုပ္ငန္းေတၾကုိ ေႎႀာင့္ယႀက္ ဖဵက္ဆီးတယ္လုိႛ စၾပ္စဲၾ ေဴပာဆုိထားပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဘယ္အဖဲၾႚအစည္းက အခုလုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ေဖာ္ဴပထားဴခင္းမရႀိပၝဘူး။

ဒီတုိက္ခုိက္မႁ ဴဖစ္ပၾားတဲ့ နယ္ေဴမဟာ ကရင္အမဵိႂးသား အစည္းအ႟ုံး (KNU)ရဲ့ နယ္ေဴမနဲႛ နီးစပ္တာ ဴဖစ္ေပမယ့္ ဘယ္လက္နက္ကုိင္ အဖဲၾႚအစည္းကမႀ ဒီတုိက္ခိုက္မႁနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိဴခင္း မရႀိပၝဘူး။ နအဖ စစ္အစုိးရကေတာ့ တုိက္ခုိက္မႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲၾႚေတၾၾနဲႛ ဴပည္ပေရာက္ အဖဲၾႚအစည္းေတၾကုိ စၾပ္စဲၾ ေဴပာဆုိေလ့ရႀိပၝတယ္။

ဒီ ႎႀစ္ပုိင္းအတၾင္း ပဲခူးတုိင္းအေရႀႛဴခမ္း ေဒသအတၾင္း ဗုံးေပၝက္ကဲၾမႁေတၾလည္း အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလကတည္းစလုိႛ အခုအခဵိန္အထိ ပဲခူးတုိင္းအတၾင္းမႀာ ဗုံးေပၝက္ကဲၾမႁ ၁၂ ႒ကိမ္ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီအထဲက ၇႒ကိမ္ဟာ ေကဵာက္တံခၝး႓မိႂႚနယ္ တခုတည္းမႀာတင္ ဴဖစ္ပၾားခဲ့တာ ဴဖစ္႓ပီး၊ ကဵန္ေပၝက္ကဲၾမႁေတၾကေတာ့ ပဲခူး၊ ဴဖႃးနဲႛ ေတာင္ငူ႓မိႂႚေတၾမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔