ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ပိတ္ပင္ေရး အေမရိကန္ရတနာအဖၾဲႚ ေထာက္ခံ

2007-11-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

jade_traders_150px.jpg
ဴမန္မာ့ ေကဵာက္မဵက္ ေလလံပၾဲတခုတၾင္ ေကဵာက္စိမ္းအ႟ိုင္းတံုးမဵားကို ကုန္သည္မဵား စစ္ေဆးဳကည့္႟ႁေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္အတၾင္း ေဟာင္ေကာင္ႎႀင့္ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံမဵားသည္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀ ေကဵာက္စိမ္းအ႟ုိင္းမဵား အေမရိကန္ေဒၞလာ ၄၃၃ သန္းေကဵာ္ဖိုး ဝယ္ယူခဲ့သည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎုိင္ငံစစ္အစိုးရရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁေတၾေဳကာင့္ အေမရိကန္ လၿတ္ေတာ္ အမတ္ မစၤတာ တၾမ္ လန္းတုိႛစ္က တင္သၾင္းတဲ့ Block Burmese JADE ေခၞ ဴမန္မာႎုိင္ငံ စစ္အစုိးရရဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဆန္ႛကဵင္တဲ့လုပ္ရပ္မဵားကုိ တားဆီးတဲ့ အက္ဥပေဒကုိ အေမရိကန္ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး အဖၾဲႚက အဴပည့္အဝေထာက္ခံတဲ့ အေဳကာင္းကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၆ ရက္ေနႛစၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္။

ေဳကညာခဵက္မႀာ အေမရိကန္ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရး အဖၾဲႚအေနနဲႛ ဒီဥပေဒကို အဴပည့္အ၀ေထာက္ခံေဳကာင္းနဲႛ ဒီဥပေဒေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ လူသားခဵင္း စာနာတဲ့ အကူအညီေတၾပုိမိုရရႀိေစ႓ပီး အေမရိကန္ဴပည္တၾင္းနဲႛ ႎုိင္ငံတကာက ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေရာင္းဝယ္သူေတၾကလည္း ဒီဥပေဒကုိ ေထာက္ခံအားေပးမယ္လုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္။

မိမိတုိႛအေနနဲႛ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကုိ ႟ိုးသားစၾာပဲေထာက္ခံေဳကာင္းနဲႛ အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ ကမၲာလံုးက လူသားေတၾတုိးတက္ဖုိႛ ႒ကိႂးပမ္းခဵက္ေတၾကုိ ေကဵာက္မဵက္ရတနာနဲႛ ပုလဲ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခဵတဲ့ လုပ္ငန္းေတၾရဲ့ အကဵိႂးစီးပၾား အတူတကၾပူးေပၝင္း လုပ္ကုိင္ ေဆာင္႟ၾက္လုိေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အေမရိကန္ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေရးအဖၾဲႚဟာ သဘာ၀ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရးကုိ ရည္႟ၾယ္ထားတဲ့အဖၾဲႚဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီအဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ ရည္မႀန္းခဵက္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမႀာ ပညာေပးေရး၊ ကုန္စည္ဴပပၾဲစတာေတၾ လုပ္ေဆာင္ေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ေဟာင္ေကာင္နဲႛ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံေတၾက ေကဵာက္စိမ္းေရာင္းဝယ္သူေတၾက ဒီဥပေဒကို ေထာက္ခံမယ္ဆုိတာ မရႀင္းလင္းပၝဘူး။ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ အတၾင္းမႀာ ေဟာင္ေကာင္နဲႛ တ႟ုတ္ ႎုိင္ငံေတၾက ဴမန္မာႎုိင္ငံကေန ေကဵာက္စိမ္းအ႟ုိင္းေတၾကုိ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၄၃၃ သန္းေကဵာ္ဖိုး ဝယ္ယူခဲ့တယ္လုိႛ တရားဝင္ စာရင္းဇယားေတၾက ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီတန္ဖုိးဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ပုိႛကုန္စုစုေပၝင္းရဲ့၁၀ ရာခုိင္ႎႁန္းရႀိပၝတယ္။ ဒီအထဲမႀာ ေဟာင္ေကာင္နဲႛ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံကုိ ေဒၞလာသန္း ရာနဲႛခဵီတဲ့ တရားမဝင္ေမႀာင္ခုိ တင္ပိုႛတာ မပၝဝင္ေသးပၝဘူး။

သတၨႂတၾင္းဝန္႒ကီးဌာနေအာက္က ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္က ကုန္စည္ဴပပၾဲကုိ မူလက ေအာက္တိုဘာလကုန္ပုိင္းမႀာ ကဵင္းပဖုိႛစီစဥ္ထားတဲ့တာကုိ ႎုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေနႛကေန ၂၆ ရက္ေနႛကုိ ေ႟ၿႛလုိက္ပၝတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ကေတာ့ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ကုန္သည္ ေတၾက ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾအ႓ပီး မ႓ငိမ္မသက္ဴဖစ္ ေနခဵိန္မႀာ ႎုိင္ငံဴခားသားေတၾကုိ မလာေစခဵင္လုိႛဴဖစ္မယ္လုိႛ ယူဆေဳကာင္းေဴပာပၝတယ္။

စက္တင္ဘာလက သံဃာေတာ္ေတၾဦးေဆာင္တဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပမႁေတၾကုိ စစ္အစုိးရက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္ႎႀင္းခဲ့႓ပီးေနာက္ပုိင္းမႀာ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေရာင္းဝယ္တဲ့ ကုမၯဏီ တခဵႂိႚကေတာ့ ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾကုိ မေရာင္းဝယ္ခဵင္ဳကေတာ့ပၝဘူး။ Cartier ကုမၯဏီက ဴမန္မာႎုိင္ငံကထၾက္တဲ့ ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾကုိ ေရာင္းဝယ္မႁ ရပ္ဆုိင္းလုိက္႓ပီး Jewelers of America ကေတာ့ ၂၀၀၃ခုႎႀစ္က ခဵမႀတ္ထားတဲ့ (Burmese Freedom and Democracy Act - 2003) ဥပေဒကို ဴပင္ဆင္႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံက တင္ပုိႛတဲ့ ပစၤည္းအားလံုးကုိ တားဴမစ္ဖုိႛေတာင္းဆုိထားေဳကာင္း၊ ဘာလုိႛလဲဆုိေတာ့ အဲဒီ ဥပေဒမႀာ အားနည္းခဵက္ေတၾရႀိ႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံကထၾက္တဲ့ ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾကုိ တဴခားတေနရာမႀာ ဴဖတ္ေတာက္ အေရာင္တင္႓ပီး အေမရိကန္ႎုိင္ငံမႀာ တင္ပုိႛေရာင္းခဵ တာေတၾဟာ ဥပေဒနဲႛ ကင္းလၾတ္ခၾင့္ ရေနတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ေဟာင္ေကာင္က ေကဵာက္စိမ္းအ႟ုိင္းေရာင္းဝယ္တဲ့ ကုမၯဏီက အရာရႀိေတၾ ကေတာ့ သူတုိႛအေနနဲႛ မစုိးရိမ္ေဳကာင္းနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ႎုိင္ငံငံေရးအေဴခအေန ဟာ ဆုိးဝၝးမလာေဳကာင္းနဲႛ ေဟာင္ေကာင္က ေကဵာက္စိမ္းေရာင္းဝယ္သူေတၾကေတာ့ ဴမန္မာ့ေကဵာက္စိမ္းေလလံပၾဲက ဝယ္ယူ႓ပီး ေဟာင္ေကာင္နဲႛ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံေတၾမႀာ ဴပန္ေရာင္းမယ္လုိႛ ေဴပာဆုိေနဳကပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔