တုိင္းရင္းသားေကဵး႟ၾာမဵားအား ဴမန္မာစစ္တပ္က ဆက္လက္တုိက္ခုိက္ေန

2007-10-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

refugee_group_200px.jpg
ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ရႀိ ထမ္ဟင္းး ဒုကၡသည္ စခန္းတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ထၾက္ေဴပးလာဳကေသာ ဒုကၡသည္မဵားကို ေတၾႚရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ အိုးအိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္ အေရအတၾက္သည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေရႀႚဖက္ဴခမ္း တခုတည္းတၾင္ ငၝးသိန္းေကဵာ္ ရႀိပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာစစ္အစုိးရ တပ္ေတၾက တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု ေတၾေနထုိင္ရာ ေကဵး႟ၾာေတၾကုိ တုိက္ခုိက္ဖဵက္ဆီးတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လူမႁေဘးဒုကၡ ဆုိက္ေရာက္တဲ့ အေဴခအေနတရပ္ ဴဖစ္ေပၞလာေဳကာင္း လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖဲၾႚ႒ကီးဴဖစ္တဲ့ Human Rights Watchအဖဲၾႚ႒ကီးက ေအာက္တိုဘာ ၂၅ရက္ မေနႛက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစုိးရတပ္ေတၾက တုိင္းရင္းသား လူမဵိႂးစု႟ၾာေတၾကုိ ဆက္လက္တုိက္ခုိက္ ဖဵက္ဆီးေနဆဲ ဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ၊ အထူးသဴဖင့္၊ စစ္တပ္ပုိင္ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းေတၾ၊ လမ္းေဖာက္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတၾ၊ ေ႟ၿနဲႛ သတၨႂတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတၾ၊ ေရအားလ႖ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရနဲႛ ဆည္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတၾ စတဲ့ စစ္အစုိးရ စီမံကိန္းေတၾ ရႀိရာေနရာေတၾမႀာ အထူးသဴဖင့္လုပ္ေဆာင္ေနတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖဲၾႚ႒ကီးက ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

ထုိင္ဴမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္ေစာင့္ေရႀာက္ေရးအဖဲၾႚ႒ကီး ဴဖစ္တဲ့ TBBC အဖဲၾႚ႒ကီးရဲ့ စာရင္းေတၾအရ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎႀစ္လယ္ပုိင္းအထိ ႟ၾာေတၾတုိက္ခုိက္ဖဵက္ဆီးခံရလုိႛ ဴပည္တၾင္း အိုးအိမ္မဲ့ဒုကၡသည္ ဴဖစ္ရသူ အေရအတၾက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အေရႀႚဖက္ဴခမ္းတခုတည္းတင္� ၅ သိန္းေကဵာ္ရႀိ႓ပီး အထူးသဴဖင့္ ကရင္ဴပည္နယ္အတၾင္းမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဲဒီဒုကၡသည္ေတၾထဲက တသိန္းေလာက္ဟာ စစ္အစုိးရထိန္းခဵႂပ္ထားတဲ့ဒသတၾင္း ေတာေတာင္ေတၾထဲ လႀည့္လည္ ပုန္းေအာင္ေနရ႓ပီး၊ တသိန္းေကဵာ္ေလာက္ဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ ေ႟ၾႚေဴပာင္း႟ၾာေတၾမႀာေရာက္ရႀိေနေဳကာင္း ကဵန္တဲ့ ၃သိန္းေလာက္ဟာ စစ္အစုိးရနဲႛ အပစ္အခတ္ရပ္ထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား နယ္ေဴမေတၾမႀာ ခုိေအာင္းေနဳကရတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

အခုလုိ စစ္အစုိးရ တုိင္းရင္းသားေကဵး႟ၾာေတၾကုိ တုိက္ခုိကဖဵက္ဆီးတာေတၾ၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾကုိ အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းခဲ့တာေတၾေဳကာင့္ နယ္စပ္ေဒသေတၾကုိ ထၾက္ေဴပးေရာက္ရႀိလာသူေတၾလည္း ရႀိေနေဳကာင္း၊ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖဲၾႚက တာဝန္ရႀိသူတဦး ဴဖစ္တဲ့ မစၤတာ တၾမ္ မလင္ေနာ့စကီးက ေဴပာပၝတယ္။

တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုေတၾေနတဲ့ ေဒသေတၾမႀာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရတပ္ေတၾက အ႒ကီးအကဵယ္ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိိႂးေဖာက္ေနတဲ့ သတင္းေတၾကုိ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဆက္လက္ စုေဆာင္းရရႀိေနပၝတယ္။ ဒၝဟာ စုိးရိမ္စရာ အေဴခအေနဴဖစ္ပၝတယ္ဆုိတာ မေမ့ဳကဖုိႛ လုိတယ္လုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

ဆက္လက္႓ပီး သူကေဴပာဆုိရာမႀာ စစ္အစိုးရဟာ အေဴပာနဲႛအလုပ္ တဴခားစီပၝပဲ၊ ႟ၾာေတၾကုိ တုိက္ခုိက္ဖဵက္ဆီးေန႓ပီး၊ လူေတၾ သူတုိႛ႟ၾာေတၾကေန ထၾက္ေဴပးေနဳကရတယ္၊ အမဵိႂးသမီးေတၾလည္း မုဒိန္းကဵင့္ခံေနရတဲ့ အခဵိန္မဵိႂးမႀာ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးဆုိတာ ဘယ္လုိဴဖစ္ႎုိင္မႀာလဲ၊ စစ္မႀန္တဲ့ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး လုပ္ရပ္ဆုိတာ ဘာမႀမရႀိပၝဘူးလုိႛ မစၤတာ တၾမ္ မလေနာ့စကီးက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔