လေ့ကဵင့်ရေးစခန်းက ူပန်ခေၞဖိုႚ ဋ္ဌကိြးစားရင် အသက်လိမ်္ဘပီး စစ်ထဲဝင်မနြဲႛ ထောင်ခဵမယ်လိုႚေူပာ


2007.11.22

UN_rep_thein_sein_200px.jpg
ကလေးမဵားိံြင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခမဵားဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလြယ် မီးစ် ရာခဵစ်ကာ ကူမားရား ဆြာမိ (ဝဲ)သည် ဇြန်လ ၂၇ရက်နေႛက ူမန်မာိံိုင်ငံ နေူပည်တော်သိုႛ သြားရောက်၍ ယာယီဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး သိန်းစိန် (ယခု ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်/ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး) (ယာ)ိံြင့် တြေႚဆုံကာ ကလေးစစ်သား ပပေဵာက်ရေးကိင်္စမဵား ဆြေးေိံြးခဲ့ပၝသည်။ (Photo: AFP)

စစ်သားအူဖစ် သိမ်းသြင်းခံရသူ တောင်ဒဂုံ ္ဘမိြႚနယ်က ၁၅ိံြစ်သား ကလေးငယ်ရဲႚ မိဘက မိမိသားဟာ အသက်မူပည့်သေးေုကာင်း လေ့ကဵင်ရေးကေဵာင်းမြာ အထောက်အထားတြေ ူပ္ဘပီး ူပန်ခေၞဖိုႛ ဋ္ဌကိြးစားတာကို ကလေးဟာ အသက်၁၈ိံြစ်ူပည့်္ဘပီး ူဖစ်တယ်လိုႛ ကလေးကိုယ်တိုင် လက်မြတ်ထိုး၊ လက်ဗြေိံြိပ်ထားတဲ့ စာရြက်စာတမ်းတေကြို ထုတ်ူပူပီး၊ ူပန်ခေၞဘိုႛ ဋ္ဌကိြးစားမယ်ဆိုရင် တပ်ထဲကိုလိမ်္ဘပီး ဝင်ရောက်မနြဲႚ ထောင်ခဵမယ်လိုႚ လေ့ကဵင်ရေးကေဵာင်းက အရာရြိတေကြ ေူပာလိုက်ပၝတယ်။

တောင်ဒဂုံ ဆိပ်ကမ်း အမြတ် ၈၁ မနောသုခ ၁ လမ်းနေ အသက်၁၅ိံြစ်အရြယ် မောင်မင်းသူဟာ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ုသဂုတ်လ အတြင်းက ပေဵာက်ဆုံးသြားတာေုကာင့် မိဘမဵားက လိုက်လံရြာဖြေပေမဲ့ မတြေႚခဲ့ဘူးလိုႚ သိရပၝတယ်။ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလအတြင်းက ဒညင်းဂုံး စစ်သားစုဆောင်းရေးမြာ ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းုကားတာေုကာင့် စုံစမ်းတဲ့ အခၝမြာ မောင်မင်းသူဟာ ပုသိမ်္ဘမိြႚ၊ ရြေူမင်တင် အေူခခံ လေ့ကဵင့်ရေးအမြတ် ၆ မြာ ရောက်နေတယ်လိုႚ သိရတာေုကာင့် ိံိုဝင်ဘာလ ၁၀ရက်နေႚက ပုသိမ်္ဘမိြႚကို မောင်မင်းသူရဲႚ မိဘိံြစ်ပၝးနဲႚအတူ အဖေၞိံြစ်ဦး သြား္ဘပီးစုံစမ်းခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်။

လေ့ကဵင့်ရေး ၆ မြာ ဆက်လက်စုံစမ်းတဲ့ အခၝမြာ မောင်မင်းသူရြိနေေုကာင်း သိရတာေုကာင့် မောင်မင်းသူဟာ အသက်မူပည့်သေးေုကာင်း လဝကနဲႛ ရယက က ထုတ်ပေးထားတဲ့ စာရြက်စာတမ်း အထောက် အထားမဵားကို ူပသ္ဘပီး ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။ ပုသိမ်ကို မောင်မင်းသူရဲႚ မိဘတေနြဲႚ လိုက်ပၝသြားသူတဦးကို ခုလိုေူပာူပပၝတယ်။

"၁၀ရက်နေႚမြာ ပုသိမ်ကိုလိုက်သြားပၝတယ်၊ လိုက်သြား္ဘပီးတော့ အဲဒီမြာ တာဝန်ရြိတဲ့ လုံူခံြရေး ဗိုလ်ဋ္ဌကီးတေနြဲႚ ကဵနော်တိုႚတြေႚပၝတယ်။ တြေႚတဲ့အခဵိန်မြာ ကလေးက အသက်မူပည့်တဲ့ အေုကာင်း လဝက က ထုတ်ပေးထားတဲ့ အိမ်ထောင်စု စာရင်းကို ကဵနော်တိုႚူပပၝတယ်။ နောက်္ဘပီးတော့ ရယက ထုတ်ပေးထားတဲ့ အိမ်ထောင်စုစာရင်းကိုလည်း ူပပၝတယ်။ အဲဒီအခဵိန်မြာ ဗိုလ်ဋ္ဌကီးက ဘာေူပာသလဲဆိုတော့ ကလေးက အသက် ၁၈ိံြစ်ူပည့်္ဘပီးတဲ့ သူတယောက်ူဖစ်တယ်။ သူႚရဲႚဆ္ဋိံနဲႚ ပူးတြဲပၝ ပုံစံ ၁၁ ရြက်နဲႚအညီ တပ်မတော်အတြင်းသိုႚ ဝင်ရောက်ူခင်းကို စာခဵြပ်စာတန်း အူပည့်အစုံ နောက်္ဘပီးတော့ သူႚရဲႚလက်ဗြေ၊ လက်မြတ်အဲဒၝတေနြဲႚ အတူခဵြပ်ဆိုထားတဲ့အတြက်ေုကာင့် ကလေးကို မိဘက သဘောမတူပဲ ူပန်ခေၞမယ်ဆိုလိုႛရြိရင် ကလေးကို တပ်တြင်းလိမ်လည် ဝင်ရောက်မြ၊ ပုဒ်မ ၄၀၂နဲႚ ထောင်ဒဏ် ၅ ိံြစ်ခဵပစ်မယ်လိုႚ ကဵနော်တိုႛကို ္ဘခိမ်းေူခာက်ပၝတယ်။ အဲလို္ဘခိမ်းေူခာက်္ဘပီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမြာ သူႚထက် တဆင့်ဋ္ဌကီးတဲ့ တပ်ရင်းတာဝန်ခံ ဗိုလ်ဋ္ဌကီးနဲႚ ကဵနော်တိုႚတြေႚရပၝတယ်။ အဲဒီအခဵိန်မြာ ဗိုလ်ဋ္ဌကီး ထြန်းထြန်းဦးက ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ ထပ်မ္ဘံခိမ်းေူခာက်မြတြေ တခၝထပ်လုပ်ပၝတယ်။ ဗိုလ်ဋ္ဌကီးတယောက်က ကလေးကိုလြမ်းမေးပၝတယ်၊ မင်းလိုက်သြားမလား မေးတဲ့အခၝမြာ ကလေးက ကဵနော်ပေဵာ်ပၝတယ်၊ တပ်မတော်ထဲမြာ ဝင်ရောက်စစ်မထြမ်းရတာ ကဵနော်ပေဵာ်ပၝတယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်။ ေူပာတဲ့အခၝမြာ ကဵနော်တိုႛက သူႚအတြက် ဋ္ဌကိြးစားထားတဲ့ဟာတြေ အလကားူဖစ်္ဘပီ ဆိုတဲ့ပုံစံမဵြိးနဲႚ သူႚကို ုကည့်လိုက်တဲ့ အခဵိန်မြာ ကလေးက လုံးဝကို မူမမြန်ဘူး။ အသားတေတြုံန္ဘေပီး ေုကာက်နေပၝတယ်။ သူနဲႚသီးူခားတြေႚတဲ့အခဵိန်မြာ သူႚကို အခုခေၞထုတ်သြားမြာလား မေး္ဘပီး ကဵနော့ကို ခေၞထုတ်သြားမယ်ဆိုရင် ူဖစ်စဉ်အမြန်ကိုေူပာပၝမယ်၊ ကဵနော့ကို ခေၞထုတ်မသြားိံိုင်ဘူးဆိုရင် ကဵနော် မေူပာိံိုင်ပၝဘူး၊ ဘာလိုႚမေူပာိံိုင်ဘူးလည်းဆိုတော့ ကဵနော့ကို ရိုကိံြက်ႌြင်းပန်း ိံြိပ်စက်လိမ့်မယ်လိုႚ ေူပာပၝတယ်။"

ဒၝ့အူပင် လေ့ကဵင့်ရေး ၆ က တပ်ရင်းမြြးဆိုသူ ဒုတိယ ဗိုလ်မြြးဋ္ဌကီးတဦးနဲႚလည်း တြေႚဆုံခြင့်ရခဲ့္ဘပီး မောင်မင်းသူဟာ အသက်ူပည့်္ဘပီးူဖစ်ေုကာင်း မိဘတေကြ ူပန်ခေၞဖိုႚ လာတာ မဟုတ်ေုကာင်း ေူပာဆိုခိုင်းတာတေကြိုလည်း မြတ်တမ်းတင် ဗြီဒီယို ရိုက်ကူးထားတယ်လိုႚ ေူပာပၝတယ်။

မောင်မင်းသူဟာ လေ့ကဵင့်ရေးကေဵာင်းကနေ ၂ ဋ္ဌကိမ်တိုင်တိုင် ထြက်ေူပးဖိုႚ ဋ္ဌကိြးစားတာ ူပန်မိသြားတာေုကာင့် အူပစ်ပေးခံရဘူးေုကာင်း၊ တပ်တြင်းမိသားစုတေကြ ေူပာူပတာကိုလည်း သိရြိရေုကာင်း မောင်မင်းသူကို ူပန်ခေၞဘိုႚ သြားခဲ့သူက အာအက်ဖ်အေကို ေူပာူပပၝတယ်။

ဒီကိင်္စနဲႚပတ်သက်ူပီး မောင်မင်းသူရဲႚ မိဘတေကြ ကာကြယ်ရေးဝန်ဋ္ဌကီးဌာနနဲႚ ကမ္တာ့အလုပ်သမား အဖြဲႚခဵြပ်၊ ရန်ကုန်ရုံးခြဲတေကြို ပုသိမ်က ူပန်လည်ရောက်ရြိခဵိန်မြာ စာတင်ထားေုကာင်း၊ ပုသိမ်ကိုမသြားခင်ကလဲ အိုင်စီအာစီအဖြဲႚကို အသိပေးထားေုကာင်း စုံစမ်းသိရြိရပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။