ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လၿတ္ေပးရန္ ဖိလိပိုင္သမတ တိုက္တၾန္း

2007-12-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

arroyo_gambari_200px.jpg
စင္ကာပူႎိုင္ငံတၾင္ ကဵင္းပေသာ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ ေဘးဴပင္ပတၾင္ ကုလသမဂၢ၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးသံတမန္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ဝဲ) ႎႀင့္ ဖိလိပိုင္ သမတ မစၤက္ ဂလိုရီယာ အာ႟ိုယိုတိုႛ ႎိုဝင္ဘာ ၂၀ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ထိုသိုႛ ေတၾႚဆံုစဥ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ ပတ္သက္၍ မိနစ္ ၂၀ဳကာမ႖ ရႀင္းလင္း ေဴပာဆိုခဲ့သည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတၾက္ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္က ဴပန္လၿတ္ေပး႓ပီး၊ စစ္မႀန္တဲ့ ႎုိင္ငံေရးအင္အားတရပ္အဴဖစ္ သူမနဲႛလက္တၾဲ ေဆာင္႟ၾက္ဖုိႛ လုိအပ္တယ္လုိႛ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံသမတ မစၤက္ အာ႟ုိယုိက ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛက တုိက္တၾန္း ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊

ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးလုိက္မယ္ဆုိရင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေနနဲႛ ဒီမုိကေရစီလမ္းေဳကာင္းေပၞကုိ ပုိ႓ပီးဴမန္ဴမန္ဆန္ဆန္ ေရာက္သၾားႎုိင္တယ္လုိႛ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံသမတ မစၤက္ အာ႟ုိယုိက အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛအထိမ္းအမႀတ္ မိန္ႛခၾန္းေဴပာဳကားရာမႀာ ထည့္သၾင္းေဴပာဳကားသၾားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ အာဆီယံေခၝင္းေဆာင္ေတၾကုိလည္း စစ္မႀန္တဲ့ သမဂၢအဖၾဲႚအစည္းတခုနဲႛတူေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ ေနတာဴဖစ္တဲ့အေလဵာက္၊ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံေတၾရဲ့ စီးပၾားေရးနဲႛ လူမႁတရားမ႖တေရးတုိႛအတၾက္ တာဝန္ရႀိတယ္ဆုိတာ လက္ခံဖုိႛလုိအပ္ေဳကာင္း မစၤက္အာ႟ုိယုိက တုိက္တၾန္းေဴပာဳကား လုိက္ပၝတယ္၊၊ မိမိတုိႛဟာ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ စီးပၾားေရးေတၾတုိးတက္ေကာင္းမၾန္လာေရး၊ ကမႝာ႒ကီး ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးတုိႛအတၾက္ တုိးဴမၟင့္လုပ္ေဆာင္သၾားမဲ့ ကမႝာ့ႎုိင္ငံသား အစစ္အမႀန္ဴဖစ္တယ္ဆုိတာ အခုိင္အမာ ယံုဳကည္ထားဳကသူေတၾ ဴဖစ္ေဳကာင္းကုိလည္း ဖိလစ္ပုိင္ သမတ မစၤက္ အာ႟ုိယုိက ေဴပာသၾားခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံသမတ မစၤက္ အာ႟ုိယုိဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎုိဝင္ဘာလအတၾင္း စင္ကာပူႎုိင္ငံမႀာ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးေရးနဲႛပတ္သက္လုိႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊ မိမိတုိႛဟာ အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးကုိ တုိးတက္တဲ့ အဖၾဲႚအစည္းဴဖစ္လာေအာင္ အဆင့္ဴမၟင့္တင္ ႒ကိႂးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနဳကေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံက လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁကိစၤေတၾေဳကာင့္ စုိးရိမ္ပူပန္ေနဳကရဆဲ ဴဖစ္တယ္ဆုိတာ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း ေဴပာဳကားလုိေဳကာင္း၊ အထူးသဴဖင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ အခုခဵက္ခဵင္း ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛလုိအပ္ေဳကာင္း စသဴဖင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံ သမတ မစၤက္အာ႟ုိယုိက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔