ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေဴပာင္းအလဲဴဖစ္ဖိုႛ လမ္းမဴမင္ဟုဆို

2007-04-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ASSK_than_shwe_dinner_200px.jpg
စစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္မဵား ၂၀၀၁ ခုႎႀစ္က ရႀားရႀားပၝးပၝး အတူတကၾ ညစာစားပၾဲတၾင္ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ (ဝဲစၾန္)၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ (ဝဲမႀ ဒုတိယ) ႎႀင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး ေမာင္ေအး (ယာမႀ ဒုတိယ) တိုႛကို ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အေဴပာင္းအလဲေတၾ ဴဖစ္လာဖုိႛ အလားအလာ မဴမင္ဘူးလုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ေဟာင္း မစၤတာ ရာဇာလီ အစၤေမးလ္က ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။ စစ္တပ္တၾင္း ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး လုိလားသူေတၾဘက္က အားထုတ္ ႒ကႂိးပမ္းတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾ မရႀိတဲ့အတၾက္ အေဴပာင္းအလဲ မဴမင္တာလုိႛလည္း သူက ေဴပာပၝတယ္။

ရာထူးဴပႂတ္သၾားတဲ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ခင္ႌၾန္ႛရဲ့ အခန္းကၸနဲႛ သူႛရဲ့ ရပ္တည္မႁ တည္ဴမဲေအာင္ သူႛအေနနဲႛ ေကာင္းေကာင္း လုပ္မေပးႎုိင္ခဲ့တာဟာ စိတ္မေကာင္းစရာပဲလိုႛ မစၤတာ ရာဇာလီက ေဴပာပၝတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿက သူႛကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ ဆက္႓ပီး လက္မခံခဵင္ေတာ့တာဟာလည္း သူႛနဲႛ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ခင္ႌၾန္ႛအဳကား နီးစပ္မႁေဳကာင့္ပဲလုိႛ မစၤတာ ရာဇာလီက ေဴပာပၝတယ္။

၂၀၀၀ ခုႎႀစ္ကေန ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္အထိ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ မစၤတာ ရာဇာလီက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအဳကား ေစ့စပ္ ေဆၾးေႎၾးေရး ေပၞထၾန္းေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ေပးခဲ့ပုံတခဵႂိႚနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ထုိင္းႎုိင္ငံ အေဴခစုိက္ ဧရာဝတီ မဂၢဇင္းရဲ့ ဧ႓ပီလထုတ္ စာအုပ္မႀာ ခုလုိ ေရးသား ေဴပာဆုိလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ သူစတင္ေတၾႚပုံကစလုိႛ ဒီပဲယင္းတုိက္ခုိက္မႁအ႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ အင္းစိန္ေထာင္တၾင္းမႀာ ေတၾႚခဲ့ရပုံေတၾအဆုံး သူႛေဆာင္းပၝးမႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။ ၂၀၀၁ ခုႎႀစ္အတၾင္းက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ NLD ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္အစုိးရေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ညစာ အတူစားဳကတဲ့အေဳကာင္းကုိ ေရးသားရာမႀာေတာ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဟာ ညစာ စားပၾဲ ေတာက္ေလ႖ာက္ သူဘက္ကသာ တဖက္သတ္ စကားေတၾ ေဴပာေနခဲ့တယ္လုိႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေဴပာဆုိေဳကာင္းမစၤတာ ရာဇာလီက ေရးသားပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကေတာ့ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾး႓ပီး ေဴဖရႀင္းေရးကုိ တကယ္ယုံဳကည္ေဳကာင္း၊ ဒီပဲယင္းတုိက္ခုိက္မႁေတၾ ႓ပီးတဲ့ေနာက္မႀာေတာင္ တုိင္းဴပည္အကဵႂိးအတၾက္ စစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆုံ႓ပီး အတူတၾဲလုပ္လုိတယ္လုိႛ သူႛကုိ ေဴပာခဲ့ေဳကာင္းမစၤတာ ရာဇာလီက ေရးသားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ တာဝန္ယူခဲ့သူမစၤတာ ရာဇာလီ အစၤေမးလ္က ၂၀၀၀ ခုႎႀစ္ေတၾ ေနာက္ပုိင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း အမဵႂိးသားရင္ဳကားေစ့ေရး ေပၞေပၝက္ေအာင္ သူ႒ကိႂးပမ္းခဲ့ပုံ တခဵႂိႚကုိ ဧရာဝတီမဂၢဇင္းမႀာ ေရးသားခဲ့ပၝတယ္။ ဒီလုိ ေရးသားရာမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က သူနဲႛ ဴမန္မာ စစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္ေတၾအဳကား ေတၾႚဆုံမႁတခဵႂိႚ ရႀိခဲ့ေပမဲ့ ဒီေတၾႚဆုံမႁေတၾဟာ အားရစရာ မေကာင္းဘူးလုိႛ ေဴပာဆုိေဳကာင္းမစၤတာ ရာဇာလီက ဆုိပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿအတူ ထမင္းလက္ဆုံစားဳကတဲ့ ညစာစားပၾဲတခုမႀာဆုိရင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿကသာ တဖက္သက္ စကားေတၾ ေဴပာေနခဲ့တာလုိႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ကုိးကား႓ပီးမစၤတာ ရာဇာလီက ေရးသားပၝတယ္။ ၂၀၀၁ ခုႎႀစ္အတၾင္းက ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒီညစာ စားပၾဲမႀာ တက္ေရာက္ခဲ့သူတဦးဴဖစ္တဲ့ NLD ပၝတီ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးလၾင္ကုိ RFA ဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးမင္းဇင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔