ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾက္ ဆံုးဴဖတ္ဖိုႛ အခဵိန္တန္႓ပီ ဝၝရႀင္တန္ပိုႛစ္မႀာ ေဆာင္းပၝးေဖာ္ဴပ

2008-01-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

security_forces_200px.jpg
သံဃာေတာ္မဵားအပၝအဝင္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပခဲ့သူမဵားအေပၞ ႎႀိပ္စက္ ႟ိုက္ႎႀက္ အဳကမ္းဖက္ခဲ့ဴခင္းအား အေမရိကန္ႎိုင္ငံက အေသးအဖၾဲ ကိစၤတခုအဴဖစ္ မသတ္မႀတ္ႎုိင္ေဳကာင္း အေမရိကန္ ႎုိင္ငံ၏ ရပ္တည္ခဵက္ကို ဝၝရႀင္တန္ပိုႛစ္ သတင္းစာေဆာင္းပၝးတၾင္ နိကိုလပ္စ္ ဘန္းစ္က ဴပတ္ဴပတ္သားသား ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾက္ ဆံုးဴဖတ္ဖိုႛ အခဵိန္တန္႓ပီဆိုတဲ့ ေခၝင္းစဥ္နဲႛ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ဒုလက္ေထာက္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ နိကိုလပ္စ္ ဘန္းစ္က ဝၝရႀင္တန္ ပိုႛစ္ သတင္းစာမႀာ ဇန္နဝၝရီ ၈ ရက္ ေနႛစၾဲနဲႛ ေဆာင္းပၝးတပုဒ္ေရးသားလိုက္ပၝတယ္။ ဒီေဆာင္းပၝးထဲကေန ေကာက္ႎုတ္တင္ဴပေပးပၝ့မယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပခဲ့တဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾနဲႛ ဴပည္သူေတၾအေပၞ ဖိႎႀပ္မႁေတၾ ရပ္တန္းက ရပ္႓ပီး ဒီမိုကေရစီစံနစ္ဆီ အသၾင္ကူးေဴပာင္းဖိုႛ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ေတၾ တိုင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ စစ္မႀန္တဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾလုပ္ဖိုႛ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ ဒုဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး ေမာင္ေအးတိုႛ ကို ႎုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက တိုက္တၾန္းေတာင္းဆိုခဲ့တာ သံုးလ ဳကာေညာင္းသၾားခဲ့ပၝ႓ပီ လိုႛ နိဒၝန္းပဵိႂး ေရးသားထားပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း ကုလသမဂၢလံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ အဴပည့္အ၀ေထာက္ခံမႁနဲႛ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံကို ႎႀစ္ေခၝက္သၾားေရာက္ကာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဖက္ကလည္း အဓိပၯာယ္ ဴပည့္ဝတဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾလုပ္ဖိုႛ လိုလိုလားလားရႀိတယ္ဆိုတာ ဴပသခဲ့႓ပီး ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေထာက္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီအေဴခအေနေတၾဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ကို ဒီမိုကေရစီစံနစ္နဲႛ အရပ္သားအစိုးရ အုပ္ခဵႂပ္ႎုိင္႓ပီး တည္႓ငိမ္႓ပီး ႔ကယ္၀ ခဵမ္းသာတဲ့ ႎုိင္ငံတခု ဴဖစ္လာေအာင္ ကူညီဖိုႛရႀားပၝးတဲ့ အခၾင့္အလမ္းပဲလိုႛ ေဆာင္းပၝးရႀင္က မီးေမာင္းထုိးဴပထားပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ စစ္အစိုးရဘက္ကေတာ့ NLD ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေတၾႚခၾင့္ေပးခဲ့တာ ဳကားက ဆက္သၾယ္ေပးမဲ့ ဆက္ဆံေရး ဝန္႒ကီး အဴဖစ္ ဗို္လ္ခဵႂပ္ေအာင္ဳကည္ကို ခန္ႛအပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾကလၾဲ႓ပီး အခုဆိုရင္ သံဃာေတာ္ေတၾကို ဖမ္းဆီးႎႀိပ္စက္တာ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းတာေတၾ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အကဵယ္ခဵႂပ္ဆက္ခဵထားတာေတၾဟာ ေနာက္ဴပန္ဆၾဲေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾပဲလိုႛ ေဝဖန္ထားပၝတယ္။

စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းကို စစ္အစိုးရဘက္က သိပ္အေရးမ႒ကီးတဲ့ ပံုစံမဵိႂးနဲႛ တရားဝင္ ေဴပာဳကားလာတာေတၾ ရႀိေပမဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾအပၝအဝင္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပခဲ့သူေတၾအေပၞ ႎႀိပ္စက္ ႟ိုက္ႎႀက္ အဳကမ္းဖက္ခဲ့တာေတၾကိ္ုေတာ့ အေမရိကန္ႎိုင္ငံက အေရးမ႒ကီးတဲ့ အေသးအဖၾဲ ကိစၤတခုအေနနဲႛ မသတ္မႀတ္ႎုိင္ဘူးလိုႛ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံရဲ့ ရပ္တည္ခဵက္ကို ဴပတ္ဴပတ္သားသား ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ � လက္ရႀိ စစ္အစုိးရကသာ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ဴပည္ပရန္သူေတၾကို ေခဵမႁန္း႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံကို ညီညၾတ္ေအာင္ ထိန္းထားႎုိင္တယ္လိုႛ စစ္အစုိးရဘက္က အဴမဲေဴပာဳကားေနေပမဲ့ တကယ္တမ္းမႀာေတာ့ စစ္အစိုးရနဲႛ စစ္အစိုးရရဲ့ မူဝၝဒေတၾကသာ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ညီညၾတ္မႁ တည္႓ငိမ္မႁနဲႛ ႔ကယ္ဝခဵမ္းသာမႁေတၾအေပၞ ထိပၝးေႎႀာက္ယႀက္ေနတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဆာင္းပၝးရႀင္က ေဝဖန္ပၝတယ္။

ဒီစစ္အစိုးရေဳကာင့္ ကဵန္းမာေရး ၊ ပညာေရး အဆင့္အတန္းေတၾ နိမ့္ကဵေနရတာ ၊ ဒုကၡသည္ေတၾ ပိုမိုမဵားဴပားလာရတာ ၊ မူးယစ္ေဆးဝၝးနဲႛ အႎၩရာယ္႒ကီးတဲ့ ေရာဂၝဘယေတၾ အိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံေတၾကို ဖိတ္လ႖ံေရာက္ရႀိလာတဲ့ အေနအထားေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာခဲ့ေဳကာင္းနဲႛ စိတ္ပဵက္ေနတဲ့ဴပည္သူေတၾက လမ္းမေပၞထၾက္ဆႎၬဴပတဲ့ အထိ ဴဖစ္လာတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒီလို စစ္အစိုးရအေနနဲႛ ဆိုးဝၝးတဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾ ရႀိေနေပမဲ့လည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ တဴခား ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ကူးေဴပာင္းႎုိ္င္ဖိုႛ စစ္တပ္ရဲ့အခန္းကၸ အေရး႒ကီးပံုကို ေဴပာဳကားေနတာဴဖစ္ေဳကာင္းလည္း ေထာက္ဴပထားပၝတယ္။

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ ဒုဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး ေမာင္ေအးတိုႛ ႎႀစ္ဦးကေတာ့ အဲဒီလမ္းေဳကာင္းဆီ ဦးတည္ေလ႖ာက္လႀမ္းဖိုႛ စိတ္ဆႎၬမရႀိပဲဴဖစ္ေန႓ပီး စစ္အစိုးရအတၾင္းက ပုဂၢိႂလ္အမဵားအဴပားဟာ လက္ရႀိ မူဝၝဒေတၾနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဦးတည္ေနတဲ့ လမ္းေဳကာင္းအေပၞ စိတ္လက္မသက္မသာ ဴဖစ္ေနတာေတၾ ရႀိတယ္လိုႛလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အေမရိကန္ႎုိ္င္ငံအေနနဲႛေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံကို လၾတ္လပ္ တည္႓ငိမ္ ႔ကယ္ဝ ခဵမ္းသာ႓ပီး ေတာင့္တင္းခိုင္မာတဲ့ ႎုိင္ငံတခု အဴဖစ္ဴမင္ေတၾႚလိုတယ္လိုႛ ဆိုထားပၝတယ္။ ဒီေနရာမႀာ ကုလသမဂၢရဲ့ ႒ကိႂးပမ္းမႁကို ဴမန္မာ့အိမ္နီးခဵင္း အာဆီယံ၊ အင္အား႒ကီး တ႟ုတ္နဲႛ အိႎၬိယႎုိင္ငံေတၾက ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးႎုိင္ဖိုႛနဲႛ ကုလသမဂၢ အေနနဲႛလည္း ပိုမုိလဵင္ဴမန္စၾာ ေဆာင္႟ၾက္သင့္တဲ့ အေဳကာင္း တိုက္တၾန္းထားပၝတယ္။

စစ္အစိုးရအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ တကယ္ အေလးအနက္ထားတဲ့ လကၡဏာေတၾကို ခဵက္ဴခင္းဴပသႎုိင္ပၝတယ္။ အဲဒၝေတၾကေတာ့ ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ တဴခား အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၿတ္ေပးဖိုႛ လက္ရႀိ ႎႀိပ္ကၾပ္မႁေတၾကို ရပ္တန္းကရပ္ဖိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဒီမိုကေရစီလႁပ္ရႀားသူေတၾကို လၾတ္လပ္စၾာသၾားလာခၾင့္၊ စည္း႟ံုးခၾင့္ ေတၾေပးဖိုႛ ဴဖစ္တယ္လိုႛဆိုပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာႎုိင္ငံကို အဴမန္ဴပန္သၾားႎုိင္ဖိုႛ စီစဥ္ေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။

နိဂံုးခဵႂပ္အေနနဲႛေတာ့ ဗို္လ္ခဵႂပ္ေတၾအနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ စစ္မႀန္တဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ စေတာ့မယ္ဆိုတာရယ္၊ ဒီကိစၤေအာင္ဴမင္ဖိုႛ လိုအပ္တဲ့ ေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾကို တဆင့္ခဵင္း ေဆာင္႟ၾက္ေတာ့မယ္ဆိုတာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾနဲႛ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကို အသိေပးေဴပာဳကားလိုက္ပၝေတာ့၊ ဘာေတၾကိုမဵား ေစာင့္စားေနတာလဲလိုႛ ဗို္လ္ခဵႂပ္႒ကီးေတၾကို ေမးဖိုႛ အခဵိန္တန္ေနပၝ႓ပီလိုႛ ေဆာင္းပၝးရႀင္ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ဒုလက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ နိကိုလပ္စ္ ဘန္းစ္က ဝၝရႀင္တန္ ပိုႛစ္ သတင္းစာေဆာင္းပၝးမႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။

သူႛရဲ့ မူရင္းေဆာင္းပၝးကိုလည္း အဂႆလိပ္ဘာသာနဲႛ ဖတ္႟ႁႎိုင္ပၝတယ္။

ဝၝရႀင္တန္ပိုႛစ္မႀ မူရင္းေဆာင္းပၝးဖတ္႟ႁရန္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔