ဴမန္မာ့အေရးေဆာင္႟ၾက္သည့္ အာဆီယံအမတ္မဵားလည္း ပဋိညာဥ္ေရးဆၾဲ

2007-07-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

AIPMC_group_200px.jpg
ဴမန္မာႎို္င္ငံ အေရးေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အာဆီယံ ပၝလီမန္ အမတ္မဵား အဖၾဲႚ (AIPMC) ၏ ကေမႝာဒီးယား အဖၾဲႚခၾဲကို ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေနႛ ဖၾင့္လႀစ္ပၾဲတၾင္ အာဆီယံ လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵားကို တစုတေဝး ေတၾႚရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ ေရႀႛတန္း အလယ္မႀာ AIPMC ဥကၠႉ ဇာအစ္ အီဘရာဟင္၊ ေရႀႚတန္း ဝဲမႀ ဒုတိယမႀာ အတၾင္းေရးမႀႃး ထရီဆာ ေကာ့၊ ေရႀႚတန္း ယာမႀ ဒုတိယမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္း႓မိႂႚနယ္ လၿတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၞစန္းစန္းတိုႛ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အာဆီယံ အဖၾဲႚ႒ကီးက ပဋိညာဥ္ တခုေရးဆၾဲေနသလို AIPMC ေခၞ ဴမန္မာႎို္င္ငံ အေရးေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အာဆီယံ ပၝလီမန္ အမတ္မဵား အဖၾဲႚကလည္း ပဋိညာဥ္ မႁဳကမ္းတခု ေရးဆၾဲေန႓ပီဆိုတဲ့ သတင္းေတၾရပၝတယ္။

ခုလို AIPMC အဖၾဲႚအေနနဲႛ ပဋိညာဥ္ တခုေရးဆၾဲရတာဟာ ဴမန္မာႎို္င္ငံအေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲႛ အာဆီယံအမတ္ေတၾ အေနနဲႛ သက္ဆိုင္ရာ ႎုိင္ငံေတၾက ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္အ႟ႁံး အေဴခအေနေတၾအရ လၿတ္ေတာ္ အမတ္မဵား အေဴပာင္းအလဲ အဴမဲရႀိေနမႀာ ဴဖစ္ေပမဲ့ ဴမန္မာႎို္င္ငံအေရးကို စိုက္လိုက္မတ္တပ္ တသမတ္တည္း ေဆာင္႟ၾက္သၾားႎို္င္ဖိုႛ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဇူလိုင္ ၃၀ရက္ မေနႛက ႓ပီးဆံုးသၾားတဲ့ AIPMCအဖၾဲႚရဲ့ အုပ္ခဵႂပ္မႁေကာ္မတီ အစညး္အေဝးကေန ပဋိညာဥ္ မႁဳကမ္းတခုကို အတည္ဴပႂလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္လ ၂၉ရက္နဲႛ ၃၀ရက္ေနႛေတၾက အင္ဒိုနီးရႀားႎို္င္ငံ ဘာလီက႗န္းမႀာ ကဵင္းပ႓ပီးစီးသၾားတာပၝ။ AIPMC အုပ္ခဵႂပ္မႁေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက ေရးဆၾဲခဲ့တဲ့ ပဋိညာဥ္ မႁဳကမ္းနဲႛပတ္သက္လိုႛ အဖၾဲႚ အတၾင္းေရးမႀႃး မီးစ္ ထရီဆာေကာ့က ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ကဵမတိုႛ အဖၾဲႚ အေနနဲႛ ဥပေဒကဵင့္ထံုးစည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းေတၾနဲႛ အညီ အဖၾဲႚရပ္တည္ဖိုႛ အတၾက္ ပဋိညာဥ္ မႁဳကမ္းကို ေရးဆၾဲႚခဲ့တာဴဖစ္ေဳကာင္း ကဵမတိုႛရဲ့ ပဋိညာဥ္္ဟာ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္္နဲႛေတာ့ မတူ ကၾဲဴပားဴခားနားပၝတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ တဆက္တည္း အစည္းအေဝးကေန ေရႀႚဆက္ေဆာင္႟ၾက္မဲ့ အစီအစဥ္ေတၾကိုလည္း ခဵမႀတ္ေဳကာင္း ေဴပာသၾားပၝတယ္။

AIPMC အဖၾဲႚဟာ ဖၾဲႚစည္းခဲ့တာ ၂ႎႀစ္ရႀိသၾား႓ပီဴဖစ္ေပမဲ့ အဖၾဲႚအတၾက္ ပဋိညာဥ္ သီးဴခားမရႀိေသးတာေဳကာင့္ ခုလိုေရးဆၾဲႚခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္၊ ဒီေရးဆၾဲ အတည္ဴပႂထားတဲ့ ပဋိညာဥ္္မႁဳကမ္းကို ဳသဂုတ္လအတၾင္း မေလးရႀားႎိုင္ငံ ကၾာလာလမ္ပူမႀာ ဴပႂလုပ္မဲ့အဖၾဲႚရဲ့ ညီလာခံမႀာ အတည္ဴပႂႎို္င္ေအာင္ ႒ကိႂးစားမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း သတင္းရရႀိပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔