ကုလသမဂၢႎႀင့္ ပူးေပၝင္းလက္တၾဲဖိုႛ စစ္အစိုးရကို အာဆီယံႎိုင္ငံမဵားတိုက္တၾန္း

2007-11-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gambari_susilo_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛ မသၾားမီ ဴမန္မာ့ ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းေရးအတၾက္ အာရႀႎိုင္ငံမဵားသိုႛ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ဝဲ)ခရီးလႀည့္လည္စဥ္ အင္ဒိုနီးရႀား သမတ စူစီလို လမ္ဘန္ ယုဒိုယိုႎို (ယာ)ႎႀင့္ ဂဵကာတာ႓မိႂႚတၾင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎိုင္္ငံအေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ ပၝဝင္ေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾမႀာ ပူးေပၝင္းပၝဝင္ဖိုႛ အာဆီယံႎိုင္ငံေတၾဴဖစ္တဲ့ အင္ဒိုနီးရႀား၊ မေလးရႀားနဲႛ ဗီယက္နမ္ႎိုင္ငံေတၾက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို တိုက္တၾန္းလိုက္ဳကပၝတယ္။

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿထံကို ပုဂၢိႂလ္ေရးအရ ေပးပိုႛခဲ့တဲ့ စာမႀာ အင္ဒုိနီးရႀားသမတ မစၤတာ စူစီလို ယုဒိုယိုႎိုက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးအတၾက္ အဲဒီလို တိုက္တၾန္းလိုက္တယ္လိုႛ အယ္လ္ဂဵာဇီရာသတင္းဌာနနဲႛ ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခန္းမႀာ သမတက ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီေပးစာထဲမႀာ အတိုက္အခံ အင္အားစုေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဖိုႛ တိုက္တၾန္းထား႓ပီး၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လက္ရႀိဴဖစ္ပဵက္ေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾကို တုံႛဴပန္တဲ့ အေနနဲႛ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အသၾင္ကူးေဴပာင္းရာမႀာ အေဴခအေနအရ လိုအပ္တာေတၾကို လုပ္ေဆာင္ဖိုႛ လိုပၝတယ္လိုႛ ေရးခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာက ေတာင္းဆိုတာေတၾကို တုံႛဴပန္ဖိုႛ လိုေဳကာင္း ဒီေနရာမႀာ သေဘာထား တင္းမာစၾာနဲႛ မဟုတ္ပဲ အဴမင္ကဵယ္ကဵယ္ လိုတိုးပိုေလ႖ာ့သေဘာမိဵႂး ေဆာင္႟ၾက္သင့္ပၝတယ္လိုႛလည္း အင္ဒိုနီးရႀား သမတက စစ္အစိုးရကို တိုက္တၾန္းထားပၝတယ္။

မစၤတာ စူစီလို ယုဒိုယိုႎို က ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ သူႛအဴမင္ကို ေဴပာရာမႀာ စစ္အစိုးရဟာ လုပ္ငန္းရပ္ေတၾကို သူႛတိုႛ ပံုစံနဲႛ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ စီစဥ္ေနေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္ တိုးတက္မႁအတၾက္ ေဘးကေန႓ပီး ကဵေနာ္တိုႛက တၾန္းေပးဖိုႛေတာ့ လိုအပ္ပၝတယ္လိုႛ ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခန္းမႀာ ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။ သူႛရဲ့ အဆိုအရ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကူးေဴပာင္းရာမႀာ စံထားေဆာင္႟ၾက္ရမယ္ဆိုတဲ့ စံနမူနာပံုစံ အတိအကဵ မရႀိပၝေဳကာင္း ဒၝေပမဲ့ အေရး႒ကီးတာက လုပ္ငန္းေတၾလုပ္ရာမႀာ တိုးတက္မႁနဲႛ ထိေရာက္မႁေတၾ ရႀိဖိုႛ အေရးအ႒ကီးဆံုးပၝလိုႛ ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခန္းမႀာ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

အလားတူပဲ မေလးရႀားႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဆာအစ္ အယ္လ္ဘာကလည္း ကုလသမဂၢ ဳကားဝင္ ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံက အေဴခအေနေတၾဟာ လမ္းဆံုးကို ေရာက္႓ပီလိုႛ မယူဆသင့္ေဳကာင္း၊ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္္ငံကို ကူညီဖိုႛ အေဴဖရႀာႎိုင္လိမ့္မယ္လိုႛ ေမဵႀာ္လင့္ထားေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း ဗီယက္နမ္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနက ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ကလည္း ဴမန္မာႎိုင္္ငံမႀာဴဖစ္ပဵက္ေနတဲ့ ဴပႍနာေတၾကို ေဴဖရႀင္းႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ ကုလသမဂၢရဲ့ ဳကားဝင္ေဆာင္႟ၾက္တာေတၾကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ပူးေပၝင္းကူညီသင့္တယ္လိုႛ ဗီယက္နမ္ႎိုင္္ငံမႀာ သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာသၾားပၝတယ္။ ဴမန္မာဝန္႒ကီးခဵႂပ္ အလည္အပတ္ ဆိုက္ေရာက္လာမဲ့ ဆဲဆဲမႀာ သူက အခုလုိ ေဴပာသၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔