ုသစေုတးလဵိံိုင်ငံက ူမန်မာစစ်အစိုးရအာဏာပိုင်တေအြပေၞ ဘ္ပာရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆိုႛအရေးယူ


2007-10-24
Share

ူမန်မာိံိုင်ငံရြိ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တခုတြင် ငေစြက္ကထြုပ်မဵားကို ရေတြက်နေသော အမထြမ်းိံြစ်ဦး ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)

ုသစေုတးလဵိံိုင်ငံက ူမန်မာစစ်အစိုးရအာဏာပိုင်တေအြပေၞ ဘ္ပာရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆိုႛအရေးယူမြတြေ ူပလြုပ်လိုက်ပၝတယ်၊၊

ဒီအရေးယူမဟြာ ခဵက်ခဵင်းအာဏာ သက်ရောက်ဖိုႛရြိတယ်လိုႛ ုသစေုတးလဵ ိံိုင်ငူံခားရေး ဝန်ဋ္ဌကီးဌာန ေူပာရေးဆိုခြင့်ရြိသူက RFA ကို ေူပာပၝတယ်၊၊ အခုခဵမြတ်လိုက်တဲ့ ပိတ်ဆိုႛ အရေးယူမဟြာ စစ်အစိုးရအဖြဲႛဝင်တြေ၊ စစ်အစိုးရအဖြဲႛဝင်တေရြဲႛ မိသားစုတြေ၊ သူတိုႛကို ထောက်ခံတဲ့နောက်လိုက်တေနြဲႛ မိသားစုတေကြို ပစ်မြတ်ထားခဵမြတ် လိုက်တာ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊ ုသစေုတးလဵအစိုးရ ဗဟိုဘဏ်က ူပစြုထားတဲ့ ၄၁၈ ဦးမြာ ပၝဝင်တဲ့ ဘယ်သူ တဦးတယောက်မဆို ကိုယ်တိုင်သော်၎င်း၊ သူတိုႛက အာဏာပေးအပ်ူခင်းခံရသူက၎င်း၊ ုသစေုတးလဵနိုင်ငံ ဘဏ်စနစ်နဲႛဆက်စပ်္ဘပီး ဘ္ပာရေးဆိုင်ရာ အပေးအယူူပလြုပ် နိုင်တော့မြာ မဟုတ်ပၝဘူး၊ ုသစေုတးလဵနိုင်ငံ၊ ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးဌာန ေူပာရေးဆိုခြင့်ရြိသူ အမဵိြးသမီးက ဒီပိတ်ဆိုႛအရေးယူမနြဲႛ ပတ်သက်လိုႛ RFA ကို ခုလိုရြင်းူပပၝတယ်၊၊

အူပန်အလြန် ဘ္ပာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမဵားပိတ်ဆိုႛအရေးယူမလြိုႛ အမည်ရတဲ့ ဒီတားူမစ်ခဵက်ေုကာင့် ုသစေုတးလဵနိုင်မြာရြိတဲ့ ငေစြာရင်းတခုခုမြာ ငေအြသြင်းအထုတ်၊ အပေးအယူ၊ အလြဲအေူပာင်းလုပ်မကြို ုသစေုတးလဵဗဟိုဘဏ်ရဲႛ ခြင့်ူပခြဵက်တောင်းဖိုႛ မလိုဘဲ ပိတ်ပင်ပစ်မြာ ူဖစ်ပၝတယ်လိုႛ ေူပာဆိုသြားတာပၝ၊၊

ဒီအရေးယူမဟြာ ုသစေုတးလဵိံိုင်ငံရဲႛတည်ဆဲဥပဒေအရ အူပင်းထန်ဆုံးအရေးယူမြူဖစ်္ဘပီး ကုလသမဂ္ဂ လုံူခံြရေးကောင်စီက အရေးယူမြတေရြြိလာခဲ့ရင်လည်း တစုံတရာဆက်စပ်မြ ရြိမြာ မဟုတ်ဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ်၊၊ ဒီပိတ်ဆိုႛအရေးယူမအြရ စစ်အစိုးရအဖြဲႛဝင်တေနြဲႛ သူတိုႛရဲႛ မိသားစုတြေ၊ စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံအားပေးသူတြေ၊ စီးပြားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တေဟြာ ုသစေုတးလဵိံိုင်ငံမြာ ငေစြာရင်းရြိခဲ့မသြာ ထိရောက်မြာူဖစ်တဲ့အတြက်၊ အဲဒိပုဂ္ဂိြလ်တေဟြာ ုသစေုတးလဵမြာ ငေစြာရင်း မရြိခဲ့ဘူးဆိုရင် ုသစေုတးလဵအစိုးရရဲႛ ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အတြက် ဒီဆောင်ရြက်ခဵက်ဟာ လက်တြေႛမြာ ထိရောက်မရြြိပၝ့မလားလိုႛ RFA က မေးူမန်းရာမြာတော့ ုသစေုတးလဵနိုင်ငူံခားရေး ဝန်ဋ္ဌကီးဌာန ေူပာရေးဆိုခြင့်ရြိသူ မီးစ်လော်ရာကမ့်က ခုလို ေူဖုကားပၝတယ်၊၊

ဘ္ပာရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆိုႛအရေးယူမကြို ခဵမြတ်ရတဲ့ အဓိကအေုကာင်းရင်းကတော့ ဒီပုဂ္ဂိြလ်တေရြဲႛ ဘ္ပာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတြေူဖစ်တဲ့ ငေအြသြင်းအထုတ်တြေ၊ ငေအြလြဲအေူပာင်းတြေ အသေအခဵာရြိနေလိုႛပၝဘဲ၊ ဒၝ့ေုကာင့် ဒီပုဂ္ဂိြလ်တေဖြြင့်လြစ်ထားတဲ့ ငေစြာရင်းတေဟြာ ုသစေုတးလဵနိုင်ငံမြာ ရြိကို ရြိရပၝမယ်လိုႛ ေူဖုကားသြားတာပၝ၊၊

ုသစေုတးလဵိံိုင်ငံက ဘ္ပာရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆိုႛအရေးယူမြတြေ ခဵမြတ်ခံရသူတေထြဲမြာ ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းရေအြမြြးူပတြဲ့ စစ်အစိုးရအဖြဲႛဝင်တေနြဲႛ သူတိုႛရဲႛမိသားစုတြေ၊ တိုင်းမြြး၊ စစ်ဒေသမြြး၊ တပ်မမြြး စသူတေနြဲႛ သူတိုႛရဲႛ မိသားစုတြေ၊ ဝန်ဋ္ဌကီး၊ ဒုဝန်ဋ္ဌကီးနဲႛ သူတိုႛရဲႛ မိသားစုဝင်တြေ စတဲ့ ပုဂ္ဂိြလ်တြေ ပၝဝင်ပၝတယ်၊၊ ဒၝ့ူပင် ယုဇန ဦးဌေးူမင့်၊ ဇေကမ္တာ ဦးခင်ရြေ၊ ဦးအောင်ကိုဝင်းစတဲ့ စစ်အစိုးရနဲႛအထူးရင်းိံြီးမရြြ္ဘိပီး၊ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် လက်ထက်မြာ အမဵားဆုံးအကဵိြးစီးပြားူဖစ်ထြန်းသူမဵားလည်း ပၝဝင်တဲ့အူပင် စစ်အစိုးရပိုင် စီးပြားရေး လုပ်ငန်းတေမြြာ ဦးဆောင်တဲ့သူတေနြဲႛ သူတိုႛရဲႛမိသားစုဝင်တေကြို စာရင်းထဲမြာ ထည့်သြင်းထားပၝတယ်၊၊

ဒၝ့ူပင် အခုအခၝအာဏာလက်မဲ့ူဖစ်နေတဲ့ ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး ခင်ညြန်ႛမိသားစု၊ ္ဘမိြႛတော်ဝန် ဦးကိုလေးနဲႛ မိသားစု၊ သစ်တောရေးရာဝန်ဋ္ဌကီး ဦးအောင်ဖုန်းစတဲ့ ပုဂ္ဂိြလ်တေကြိုလည်း ဒီစာရင်းထဲမြာ ထည့်သြင်းဖော်ူပထားပၝတယ်၊၊ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအနည်းငယ်ကလည်း ူမန်မာိံိုင်ငံက စစ်အစိုးရအဖြဲႛဝင်တေနြဲႛ သူတိုႛနဲႛ နီးစပ်သူတေကြို အလားတူ ဘ္ပာရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆိုႛအရေးယူမြတေကြို အမေရိကန် အစိုးရက ခဵမြတ်ခဲ့ပၝတယ်၊၊

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့