အဖမ္းခံသၾားရေသာ ကုန္ေဈးႎႁန္းကဵဆင္းေရး လႁပ္ရႀားသူႎႀစ္ဦးအေဳကာင္း

2007-08-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Htin_Kyaw_150px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္တၾင္ ဴဖစ္ေတာင့္ဴဖစ္ခဲ လူထုဆႎၬ ထုတ္ေဖာ္ဴပသပၾဲ ဆင္ႎၿဲခဲ့ေသာ ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္သည့္ အသက္ ၄၄ႎႀစ္ရႀိ ကိုထင္ေကဵာ္။ (Photo: AFP)

ဳသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚ သိမ္႒ကီးေစဵးမႀာ ဆႎၬဴပရင္း ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲႛ ဦးထင္ေကဵာ္နဲႛ ဦးေဇာ္ႌၾန္ႛတုိႛနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFA ကုိ ေဴမာက္ဥကၠလာပ ႓မိႂႚခံတဦးက ေဴပာဆုိခဲ့တာရႀိပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဴပည္သူႛဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရး လုိလားသူမဵားအဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ ဦးထင္ေကဵာ္ဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ဳသဂုတ္လ ၂၂ရက္ေနႛက ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကုိ ဦးေဆာင္ဆင္ႎၿဲမယ္လုိႛ ေဳကညာခဲ့႓ပီးေနာက္ အေဳကာင္းေဳကာင္းေဳကာင့္ ၂၅ရက္ေနႛမႀာေတာ့ ရန္ကုန္ သိမ္႒ကီးေစဵးမႀာ စတင္ ဆႎၬဴပေနတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတၾကုိ RFAက ထုတ္လၿင့္ခဲ့႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဦးထင္ေကဵာ္နဲႛ ဦးေဇာ္ႌၾန္ႛတိုႛ ႎႀစ္ေယာက္ကုိ သက္ဆုိင္ရာက ဖမ္းဆီးသၾားခဲ့တာကလည္း ဆႎၬဴပပၾဲစတင္႓ပီး မိနစ္ပုိင္းအတၾင္းမႀာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတုိႛကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့စဥ္မႀာ ထုိး႒ကိတ္ ကန္ေကဵာက္တာေတၾ ရႀိတယ္လုိႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ေဴမာက္ဥကၠလာပ႓မိႂႚခံ တဦးကေတာ့ သူတုိႛ၂ဦးအေဳကာင္းနဲႛ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပံုေတၾကုိ RFA က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ရာမႀာ ပထမဦးဆံုး ကုိထင္ေကဵာ္ဟာ ဘယ္လုိပုဂၢိႂလ္ပၝလဲ။

ေဴမာက္ဥကၠလာပ႓မိႂႚခံ။ ။ သူကေရႀႚပိုင္းတုန္းက NLD အဖၾဲႚဝင္၊ ႓မိႂႚနယ္စည္း႟ံုးေရးအဖၾဲႚဝင္ေပၝ့။ ေနာက္ပုိင္းကုမၯဏီေတၾမႀာ လုပ္တယ္။ သူက အင္ဂဵင္နီယာလည္းတတ္တယ္။ ေကာင္မေလးတေယာက္က သူႛကုိေထာက္ပံ့႓ပီးေတာ့ ေမဓာဝီလမ္းဆံုက ကၾမ္းယာဆုိင္မႀာ အိပ္ေနတာ။ အစုိးရက ေမၾးထားတဲ့လူတေယာက္ ဘယ္လုိမႀမဴဖစ္ႎုိင္ဘူး။ ဘာလုိႛမဴဖစ္ႎုိင္လဲဆုိေတာ့ သူႛရဲ့ ကုိယ္ပိုင္စီပၾားေရးလုပ္ငန္းေတၾလည္း အသိမ္းခံရတယ္။ အခဵႂိရည္ေတၾ ဘာေတၾထုတ္လုပ္တယ၊္ အဲဒီကိစၤေတၾဘာေတၾ ပဵက္သၾားတယ္။ ဒၝ တႎႀစ္ေကဵာ္ေကဵာ္ေလာက္ ရႀိ႓ပီေပၝ့။ သူခံခဲ့ရတာ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ဟုိတုန္းကလည္း NLD မႀာ သူဝင္႓ပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့တယ္။ စိတ္တိုင္းမကဵလုိႛ ေဘးထၾက္ထုိင္႓ပီး ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ေနတာေပၝ့။

ဦးထင္ေကဵာ္နဲႛအတူတူ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ဦးေဇာ္ႌၾန္ႛဆုိသူကေတာ့ အာကာဟိန္းဆုိတဲ့အမည္နဲႛ လႁပ္ရႀာခဲ့ဖူးေဳကာင္း ေဴမာက္ဥကၠလာ႓မိႂႚခံက ဆက္လက္႓ပီးေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ေဴမာက္ဥကၠလာပ႓မိႂႚခံ။ ။ ဗုိလ္႒ကီးေဟာင္းေဇာ္ႌၾန္ႛ၊ သူက အရင္မဆလတုန္းက ဝန္႒ကီႆးရဲ PA ေပၝ့ဗဵာ။ ဝန္႒ကီးဴပႂတ္သၾားေတာ့ သူႛကုိ ဴပည္တၾင္း အခၾန္မဵားဦးစီးဌာနမႀာ ဒု-ႌၾန္မႀႃးဆုိ႓ပီး ခန္ႛလုိက္တယ္။ အဲဒီကေန ဂဵပန္ေတၾ ဘာေတၾသၾား႓ပီးဴပန္လာ ေတာ့ ဒီမႀာ အေရးအခင္းဴဖစ္ေရာ၊ သူက အလုပ္သမား ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရးအဖၾဲႚ ဖၾဲႚတယ္။ ၈၈မႀာ အာကာဟိန္းဆိုတဲ့နာမည္နဲႛလႁပ္ရႀားတယ္။ ေဒၞခင္ဳကည္စဵာပနမႀာ ဝင္လုပ္ခဲ့တယ္၊ ေတာ္ေတာ္ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တဲ့ လူေပၝ့။ သူႛကုိမႀားတယ္ဆုိ႓ပီးေတာ့ ဝန္ခံခုိင္းတယ္။ ဝန္ခံရင္ဴပန္႓ပီး ခန္ႛမယ္ေပၝ့။ သူက ဝန္လည္းမခံဘူး၊ တုိႛ ပင္စင္ေပးလည္းမယူဘူးေတာ့ ပင္စင္လည္းသၾားမထုတ္ဘူး။

ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကုိ ဆင္ႎၾဲဖိုႛအတၾက္ ကုိထင္ေကဵာ္က အဴမဲလုိလုိ ၂၂ ဂဏန္းကုိေ႟ၾးခဵယ္ခဲ့တာကေတာ့ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုနဲႛ တုိက္႟ုိက ္ပတ္သက္ေနတယ္လုိႛဆုိပၝတယ္။

ေဴမာက္ဥကၠလာပ႓မိႂႚခံ။ ။ ၂၂ရက္ေနႛကုိ စမယ္ဆုိ ေဴပာတာက အမႀန္ေတာင္ဥကၠလာ၊ ေဴမာက္ဥကၠလာကုိ ၈၈တုန္းက တပ္မ ၂၂ ကေန႓ပီးေတာ့ ဝင္ဳကမ္းတာဗဵ။ အဲဒၝေဳကာင့္ သူက ၂၂ ကိုေ႟ၾးထားတာ။ သိမ္႒ကီးေစဵးလုပ္တုန္းကလည္း ၂၂ ပဲ အခု ဒီမႀာလည္း ၂၂ရက္ပဲ။

ဦးထင္ေကဵာ္နဲႛ ဦးေဇာ္ႌၾန္ႛတုိႛ ၂ဦးကုိ ဳကံႛဖၾံႚအဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ ငႀားရမ္းထားတဲ့ လူဆုိးေတၾက ဝုိင္းဝန္းဖမ္းဆီးဳကရာမႀာ အဓိကဦးေဆာင္သူ ႎႀစ္ဦးရႀိတယ္လုိႛ သူတုိႛ စံုစမ္းသိရႀိရတဲ့အေဳကာင္းလည္း ေဴမာက္ဥကၠလာ႓မိႂႚခံက ေဴပာပၝတယ္။

ေဴမာက္ဥကၠလာပ႓မိႂႚခံ။ ။ သူတုိႛအဖမ္းခံရတာက သိမ္႒ကီးေစဵးေရႀႚမႀာေလ။ ဖမ္းတဲ့ေကာင္ သံေခဵာင္းဆုိတဲ့ေကာင္က ၂၈ လမ္း အလယ္လမ္းမႀာေနတယ္။ ပန္းဘဲတန္း ၄ ရပ္ကၾက္အေနနဲႛေပၝ့။ အရင္တုန္း ေဆးသမား ေဆးကုိေရာင္းဝယ္ သံုးစၾဲေနတဲ့သူေပၝ့။ လူဆုိးလူမိုက္ေပၝ့။ သူက ဳကံႛခုိင္ေရးမဟုတ္ဘူး၊ ဘာေကာင္မႀ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ ေမာင္ေမာင္ဆုိတဲ့ေကာင္က ဳကံႛခုိင္ေရးဗဵ။ သူတုိႛႎႀစ္ေယာက္ဝုိင္းဖမ္းတာ။ ထုိးတာ႒ကိတ္တာ လုပ္တာေပၝ့။ အဖၾဲႚက အမဵာ႒ကီးဗဵ။ ကားေပၞမႀာထုိင္ေနတာေရာ လူက ေတာ္ေတာ္မဵားတယ္။ ကုိသံေခဵာင္းက ဳကံႛဖၾံႚက ေမၾးထားတဲ့လူ၊ ကုိေမာင္ေမာင္ကေတာ့ ဳကံႛဖၾံႚက သူႛအေဖက ဗုိလ္႒ကီးေဟာင္းဗဵ။ ၁၄၇ လမ္းမႀာ ေနတယ္။ အရင္တုန္းက ၃၂ လမ္းမႀာေနခဲ့တာ။

ကုိထင္ေကဵာ္တုိႛအဖၾဲႚေတၾ သိမ္႒ကီးေစဵးမႀာ ၂၅ ရက္ေနႛ ဘယ္အခဵိန္မႀာ ေပၞလာမလဲဆုိတာ သက္ဆုိင္ရာက အတိအကဵ ႒ကိႂတင္သိေနပံုရေဳကာင္း၊ ႎုိင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္တခဵႂိႚထံကေန သတင္းေပၝက္ဳကားသၾားခဲ့တယ္လုိႛ ယူဆေဳကာင္း သူကေဴပာပၝတယ္။

ေဴမာက္ဥကၠလာပ႓မိႂႚခံ။ ။ သူတုိ္ႛ႒ကိႂ႓ပီးေစာင့္တဲ့သေဘာေတာ့ရႀိတယ္။ လူအုပ္ေကာင္းေအာင္လုိႛ တုိင္ပင္လုပ္ထားတာရႀိတယ္လုိႛ ေဴပာတယ္ဗဵ။ ကားေပၞကဆင္းလည္းဆင္းေရာ ဒီေကာင္ေတၾက အခဵိန္မေပးေတာ့ဘူး။ ကုိထင္ေကဵာင္ ဟုိဖက္ဒီဖက္ ၂ေခၝက္ေလာက္ပဲသၾားႎုိင္တယ္။ ဝင္လံုးဳကတာပဲ။ ႒ကႂိသိေနတဲ့သေဘာပဲ။

ဴမန္မာႎုိင္ငံဴပည္သူႛဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္သူမဵားလုိလားတဲ့အဖၾဲႚက ဦးထင္ေကဵာ္နဲႛဦးေဇာ္ႌၾန္ႛတုိႛ ႎႀစ္ဦးဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပုံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သူတုိႛနဲႛရင္းႎႀီးတဲ့ ေဴမာက္ဥကၠလာ႓မိႂႚခံတဦးက RFA ကုိ ေဴပာသၾားခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔