၂၀၀၈ခုႎႀစ္တၾင္ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရး ပိုဆိုးလာဖၾယ္ရႀိေဳကာင္းသံုးသပ္

2008-01-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

transport_jeep_200px.jpg
ဒလဆိပ္ကမ္းတၾင္ ခရီးသည္ႎႀင့္ ကုန္စည္တင္ေဆာင္ေနေသာ ဂဵစ္ကားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္တၾင္ ေလာင္စာဆီေဈးမဵား ထပ္မံတိုးဴမင့္လာကာ ကုန္ေဈးႎႁန္း ႒ကီးဴမင့္မႁကို ဴပည္သူလူထု ခံစားရမည္ဟု သံုးသပ္ေနဳကပၝသည္။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့စီပၾားေရးအေဴခအေနဟာ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္မႀာ ေကာင္းဖိုႛမရႀိပဲ ပုိဆုိးလာဖုိႛသာရႀိတယ္လုိႛ စီးပၾားေရးပညာရႀင္ေတၾက သံုးသပ္လုိက္ဳကပၝတယ္။

၂၀၀၈ခုႎႀစ္မႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ စီးပၾားေရးအေဴခအေနဟာ ပုိ႓ပီးတုိးတက္လာႎုိင္စရာ အေဳကာင္းမရႀိပဲ ဆုိးလာႎုိင္စရာအေဳကာင္းရႀိတယ္လုိႛ တေနႛတဴခားဴမင့္တက္လာတဲ့ ေရနံေစဵးႎႁန္းကုိ ေထာက္ဴပ႓ပီး က႗မ္းကဵင္သူ ပညာရႀင္ေတၾက သံုးသပ္လုိက္ဳကပၝတယ္။

ဳသဂုတ္လနဲႛ စက္တင္ဘာလ လူထုလႁပ္ရႀားမႁေတၾဴဖစ္ေပၞလာစဥ္က အဓိက အေဳကာင္းအရင္းဟာ ေလာင္စာဆီ ေစဵးႎႁန္းဴမၟင့္တင္လိုက္လုိႛပဲဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီအခဵိန္တုန္းက ေရနံတစည္ရဲ့ ေပၝက္ေစဵးဟာ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၇၂ ေဒၞလာပဲရႀိေပမဲ့ အခုအခဵိန္မႀာေတာ့ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၉၅ ကေန ေဒၞလာ ၁၀၀ ပတ္ဝန္းကဵင္ရႀိေနပၝ႓ပီ။

ကမႝာမႀာ ဒႍမေဴမာက္ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ အ႔ကယ္ဝဆံုးဴဖစ္တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ႎုိင္ငံဴခားဝင္ေငၾရဖုိႛ ဒီဓာတ္ေငၾႚေတၾကုိ ထုတ္ေရာင္းႎုိင္ေပမဲ့ အခုေရတၾင္းတူး အခု ေရဳကည္ေသာက္ လုပ္လုိႛမရလုိႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚေရာင္း႓ပီး ေငၾရႀာဖုိုႛကိစၤဟာ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ထက္ပိုေစာ႓ပီး ဴဖစ္မလာႎုိင္ဘူးလုိႛလည္း တၾက္ဆဳကပၝတယ္။

၂၀၀၈ခုႎႀစ္မႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီဇယ္ေစဵးႎႁန္းဟာ အခုေနာက္ထပ္ ၄၀% တုိးဴမၟင့္ လာႎုိင္တယ္လုိႛ ဳသစေဳတလဵႎုိင္ငံ မက္ကၾားရီး တကၠသိုလ္က စီးပၾားေရးပၝေမာကၡ ေရႀာင္ တာနယ္လ္က ခန္ႛမႀန္းပၝတယ္။ သူဟာဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ စီးပၾားေရးအေဴခအေနကုိ ေစာင့္ဳကည့္ေလ့လာသံုးသပ္ အကဲခတ္ေနတဲ့ Burma Economic Watch Project က တာဝန္ရႀိသူတဦးပၝ။

ေလာေလာဆယ္ဆယ္မႀာ စစ္အစိုးရကုိ ႎုိင္ငံဴခားဝင္ေငၾ ရႀာေပးေနတာကေတာ့ ထုိင္းကို သဘာဝဓာတ္ေငၾႚေရာင္းခဵခဲ့ဴခင္းဴဖစ္ပၝတယ္။ တႎႀစ္ကုိ အေမရိကန္ ေဒၞလာ သန္း ၂၂၀၀ ရရႀိခဲ့႓ပီး အဲဒီထဲက ၃၀ %ကုိ ေလာင္စာဆီဝယ္ဖိုႛ အသံုးဴပႂေနရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုဆုိရင္ေတာ့ ဒီဝင္ေငၾရဲ့ ၄၀%ကုိ ေလာင္စာဆီ တင္သၾင္းမႁအတၾက္ အသံုးဴပႂေနရတယ္လုိႛလည္း ခန္ႛမႀန္းပၝတယ္။

အဲဒီလုိ ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းေတၾ ဴမင့္တက္လာစရာအေဳကာင္းရႀိေနတဲ့ တခဵိန္တည္းမႀာပဲ နဂုိကရႀိ႓ပီးဴဖစ္တဲ့ ေနႛစဥ္ရက္ဆက္ ကုန္ေစဵးႎႁန္း ႒ကီးဴမၟင့္လာတဲ့ဒဏ္ကုိလည္း ဴပည္သူလူထုေတၾက ဆထက္တမ္းပိုး ခံေနရတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ပၝေမာကၡ ေရႀာင္ တာနယ္လ္ရဲ့ ခန္ႛမႀန္းခဵက္အရ ႎႀစ္စဥ္ ေငၾေဖာင္းပၾမႁႎႁန္း ၅၀ %ရႀိ႓ပီး အဲဒီႎႁန္းဟာ ကဵဖုိႛမရႀိေပမဲ့ တက္ဖုိႛသာရႀိေဳကာင္း သိရပၝတယ္။ �

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔