ကေလးစစ္သားသံုးေသာႎိုင္ငံမဵားကို အေရးယူရန္ ဘန္ကီမၾန္းေတာင္းဆို

2008-01-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

child_soldier_ICC_150px.jpg
ကၾန္ဂိုႎိုင္ငံမႀ အရပ္သား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ ဂဵာမိန္း ခၝတန္ဂၝ (အလယ္)အား နယ္သာလန္ႎိုင္ငံ သဟိတ္ဂ္႓မိႂႚရႀိ ႎိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႁ႟ံုးတၾင္ အမႁစစ္ေဆးရန္ ယမန္ႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္ေနႛက ကင္ရႀာဆာ ေလဆိပ္သိုႛ ေခၞေဆာင္လာပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ကေလးစစ္သား အသံုးဴပႂမႁ၊ ႟ၾာသားမဵားကို အစုလိုက္ သတ္ဴဖတ္မႁ၊ အမဵိႂးသမီးမဵားအား လိင္က႗န္ဴပႂမႁတိုႛဴဖင့္ ခၝတန္ဂၝ (၂၉ႎႀစ္) အေပၞ စၾဲခဵက္တင္ထားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ကေလး စစ္သားစုေဆာင္းခိုင္းေစတာေတၾ လုပ္ေနတဲ့ႎိုင္ငံေတၾကို ပိတ္ဆိုႛအေရးယူဖိုႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာဘန္ကီမၾန္းက ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ အဂႆၝေနႛက ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းရဲ့ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီကိုတင္တဲ့ အစီရင္ခံစာမႀာ အနည္းဆံုး ၁၂ ႎိုင္ငံေလာက္ဟာ ကေလးစစ္သားေတၾ အသံုးဴပႂေနတဲ့အတၾက္ အဲဒီႎိုင္ငံေတၾက စစ္တပ္နဲႛသက္ဆိုင္ရာ အဖၾဲႚအစည္းေတၾကို ပိတ္ဆိုႛအေရးယူဖိုႛ ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ကၾန္ဂို၊ ယူဂန္ဒၝႎိုင္ငံေတၾကစ႓ပီး သီရိလကႆာနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံေတၾအထိ အာဖရိကနဲႛအာရႀ တိုင္းဴပည္ေတၾမႀာ ဴဖစ္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတၾမႀာ ကေလးစစ္သားေတၾ အသံုးဴပႂေနပၝတယ္လိုႛ သူႛအစီရင္ခံစာမႀာေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

စစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾအေပၞ စီးပၾားေရးနဲႛ ခရီးသၾားတာေတၾ တားဴမစ္ပိတ္ပင္ထား႓ပီး စစ္ေရး အကူအညီနဲႛ စစ္လက္နက္ပစၤည္းေတၾ ပိတ္ဆိုႛထားဖိုႛ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအေနနဲႛစဥ္းစား သင့္တယ္လိုႛ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းကေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ကေလးသူငယ္ေတၾကို စစ္ပၾဲပဋိပကၡေတၾမႀာ သံုးေနတာကို အေရးယူဖိုႛ သဟိတ္႓မိႂႚမႀာ အေဴခစိုက္ထားတဲ့ International Criminal Court ICC လိုႛေခၞတဲ့ ႎိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႁတရား႟ံုးကို တင္သင့္တယ္လိုႛလည္း သူကေဴပာပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ ကေလးမဵားရန္ပံုေငၾအဖၾဲႚ UNICEF ရဲ့ ခန္ႛမႀန္းေဴခအရ ကမႝာတဝန္း ကေလးစစ္သားသံုးစၾဲမႁ ၂ သိန္းခၾဲေလာက္ ရႀိတယ္လိုႛဆိုပၝတယ္။ တဴခားက႗မ္းကဵင္သူေတၾရဲ့ အဆိုအရ ကေလးစစ္သားသံုးစၾဲမႁ ကိန္းဂဏန္းဟာ အတိအကဵေဴပာႎိုင္ဖိုႛ ခက္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ကေလးစစ္သားသံုးစၾဲခဲ့တဲ့ ကၾန္ဂိုလက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚအစည္းတခုရဲ့ ေခၝင္းေဆာင္တေယာက္ကိုလည္း ICC ႎိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႁတရား႟ံုးက စၾဲခဵက္တင္ခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔