ပၝကစၤတန္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း မစၤက္ဘူတို လုပ္ဳကံသတ္ဴဖတ္ခံရဴခင္း

2007-12-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

bhutto_bomb_scene_200px.jpg
ပၝကစၤတန္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း မစၤက္ ဘနာဇီယာ ဘူတိုအား ဒီဇင္ဘာ ၂၇ရက္ေနႛက ရာဝၝလ္ပင္ဒီ႓မိႂႚတၾင္ အေသခံ ဗံုးခၾဲလုပ္ဳကံခဲ့႓ပီးေနာက္ ေသဆံုး ဒဏ္ရာရသူမဵားကို ေတၾႚဴမင္ရသည့္ ဴမင္ကၾင္းဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

လာမဲ့ ဇန္နဝၝရီလဆန္းပိုင္းမႀာ ကဵင္းပမဲ့ ပၝကစၤတန္ႎိုင္ငံေ႟ၾးကာက္ပၾဲမႀာ ဝင္ေရာက္ယႀဥ္႓ပိႂင္ဖိုႛ ဴပင္ဆင္ေနတဲ့ ပၝကစၤတန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း မစၤက္ ဘနာဇီယာ ဘူတိုဟာ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ရက္ ဳကာသပေတးေနႛ ညေနပိုင္းက ရာဝၝပင္ဒီ႓မိႂႚမႀာ အဳကမ္းဖက္ လုပ္႒ကံခံခဲ့ရတဲ့အတၾက္ ကၾယ္လၾန္သၾားခဲ့႓ပီဴဖစ္ပၝတယ္။

ပၝကစၤတန္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း ဘနာဇီယာဘူတိုဟာ အစၤလမ္မာဘတ္႓မိႂႚေတာ္နဲႛ ရႀစ္မိုင္အကၾာက ရာဝၝပင္ဒီ႓မိႂႚမႀာ ေထာင္နဲႛခဵီတဲ့ သူႛကိုေထာက္ခံသူလူထု႒ကီးကို မိန္ႛခၾန္းစကားေဴပာဳကားအ႓ပီး မိနစ္ပိုင္း အတၾင္းမႀာပဲ အေသခံဗံုးခၾဲ တိုက္ခိုက္တာခံရ႓ပီးကၾယ္လၾန္ခဲ့ရတာပၝ။ မစၤက္ ဘူတိုဟာ လည္ပင္းနဲႛ ရင္ဘတ္မႀာ ေသနတ္ပစ္ခံရတာဴဖစ္႓ပီး လူသတ္သမားဟာ သူႛကိုယ္ မႀာတပ္ဆင္ထားတဲ့ ဗံုးကို ေဖာက္ခၾဲလိုက္တာလိုႛ မစၤက္ ဘူတို ရဲ့ လံု႓ခံႂေရးအ႒ကံေပး မစၤတာ ရာမန္မာလစ္က ေဴပာပၝတယ္။

မဵက္ဴမင္သက္ေသတခဵိႂႚကေတာ့ လုပ္႒ကံသူဟာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္နဲႛလူတယာက္ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုဳကပၝတယ္။ ရာဝၝပင္ဒီေဆး႟ံုက ဆရာဝန္႒ကီးတေယာက္ကေတာ့ မစၤက္ ဘူတိုဟာ ဗံုးစထိမႀန္တဲ့ ဒဏ္ရာေတၾ နဲႛ ဦးေခၝင္းဒဏ္ရာေတၾ ရခဲ့တယ္လိုႛေဴပာပၝတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ရက္ ဳကာသပေတးေနႛ ညေန ၆ နာရီီ ၁၆ မိနစ္မႀာ မစၤက္ ဘူတို ကၾယ္လၾန္ေဳကာင္း ေဆး႟ံုက အတည္ဴပႂေဳကညာခဲ့ပၝတယ္။ မစၤက္ ဘူတို ဟာ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္မႀာ အသက္ ၅၄ ႎႀစ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အေသခံဗံုးေဳကာင့္ အနည္းဆံုးလူ (၂၀)ေသဆံုးခဲ့႓ပီး အမဵားအဴပားထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္လိုႛ ရဲဘက္ကေဴပာပၝတယ္။

မစၤက္ ဘူတို ကၾယ္လၾန္ေဳကာင္းဳကားသိရတာနဲႛ ေဆး႟ံုအဴပင္ဘက္က ေဒၝသထၾက္ေနတဲ့ လူအုပ္႒ကီး က ေဆး႟ံုအဝင္တံခၝးက မႀန္ေတၾကိုခၾဲဳကတဲ့အတၾက္ လံု႓ခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚေတၾအမဵားအဴပား ဝန္းရံပိတ္ဆိုႛ ထားရပၝတယ္။ လူအုပ္ထဲမႀာ တခဵိႂႚက ရင္ဘတ္စည္တီး ငိုေ႔ကးဳက႓ပီး၊ တခဵိႂႚကလည္း သမတ မူရႀာရက္ကို ဆနႛ္ကဵင္ေ႔ကးေဳကာ္ဳကပၝတယ္။ ပၝကစၤတန္ေနရာအႎႀံအဴပားမႀာလည္း အ႓ငိမ္မသက္မႁေတၾ၊ ဆူပူ အဳကမ္းဖက္တာေတၾဴဖစ္ပၾားခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

မစၤက္ ဘူတိုကို လုပ္႒ကံတာဟာ မိမိတိုႛလုပ္ရပ္ဴဖစ္ေဳကာင္း အာဖဂန္နစၤတန္ႎိုင္ငံထဲမႀာ ခိုလႁံေနတဲ့ အယ္ခိုက္ဒၝအဖၾဲႚ တပ္မႀႃး မူစတာဖာ အဘူယာဇဇ္က ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။ ပၝကစၤတန္သမတ မူရႀာရက္ကလည္း ဒီကိစၤဟာ ဘာသာေရးအစၾန္းေရာက္ အယ္ခိုက္ဒၝ အဳကမ္းဖက္သမားေတၾ ရဲ့လက္ခဵက္ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဴပစ္တင္လိုက္႓ပီး သူတိုႛကို အဴမစ္ပၝမကဵန္ရေအာင္ မနားမေန ရႀာေဖၾသုတ္သင္မယ္လိုႛ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားတဆင့္ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ အစိုးရအဖၾဲႚ အေရးေပၞအစည္းအေဝးေခၞယူ႓ပီး မစၤက္ ဘူတို ကၾယ္လၾန္ရတဲ့အတၾက္ တႎိုင္ငံလံုး ဝမ္းနည္း ေဳကကၾဲတဲ့ ေနႛရက္အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ သံုးရက္ သတ္မႀတ္ေဳကညာခဲ့ပၝတယ္။

မစၤက္ ဘူတို လုပ္႒ကံခံရေဳကာင္း သိသိခဵင္းမႀာပဲ အေမရိကန္သမတ ဘုရႀ္က ပၝကစၤတန္သမတ မူရႀာရက္ဖ္ကို တယ္လီဖုန္းနဲႛစကားေဴပာခဲ့ပၝတယ္။ သတင္းထုတ္ဴပန္ရာမႀာလည္း မစၤက္ ဘူတိုရဲ့ သတၨိကို ခဵီးကဵႃး႓ပီး အဳကမ္းဖက္သမားေတၾကိုေတာ့ သူရဲေဘာေဳကာင္သူေတၾအဴဖစ္ ေဴပာဆိုလိုက္႓ပီး သူတိုႛကို ဥပေဒနဲႛအညီ အဴပစ္ေပးရမယ္လိုႛဆိုပၝတယ္။ မစၤက္ ဘူတိုလုပ္႒ကံခံရတာဟာ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုရဲ့ ပၝကစၤတန္အေပၞထားရႀိတဲ့ မူဝၝဒကို ေဘးကဵပ္နံကဵပ္ဴဖစ္သၾားေစတယ္လိုႛ လည္း ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနက ေဴပာပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းကလည္း ဒီဴဖစ္ရပ္ေဳကာင့္ အ႒ကီးအကဵယ္ ထိတ္လန္ႛတုန္လႁပ္သၾားခဲ့ရ႓ပီး ပၝကစၤတန္ဴပည္သူ ေတၾအေနနဲႛ အမဵိႂးသားညီညၾတ္ေရးနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ အတူေဆာင္႟ၾက္ဳကဖိုႛ တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝ တယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္း႒ကီးရဲ့ ဗာတီကန္ နန္းေတာ္ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ကလည္း ေဳကာက္စရာေကာင္းတဲ့ သတင္းဆိုးဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

အဲဒီလိုပဲ အိႎၬိယ၊ အာဖဂန္နစၤတန္၊ ဴပင္သစ္၊ ႓ဗိတိန္၊ အီးယူဥေရာပသမဂၢႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႚ၊ အီတလီ၊ ဂဵပန္၊ ခဵီလီ၊ ဂဵာမဏီ၊ တ႟ုတ္၊ ႟ုရႀ၊ ဆၾီဒင္၊ ဒိန္းမတ္၊ အစၤေရး စတဲ့ ကမႝာ့ႎိုင္ငံအမဵားက မစၤက္ ဘူတို ကို လုပ္႒ကံ သတ္ဴဖတ္တဲ့လုပ္ရပ္အေပၞ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ႟ႁတ္ခဵလိုက္ဳက႓ပီး ပၝကစၤတန္ႎိုင္ငံေရႀႚေရး အတၾက္ စိတ္ပူမိေဳကာင္းေဴပာဆိုလိုက္ဳကပၝတယ္။

မစၤက္ ဘူတိုရဲ့ ႟ုပ္ကလာပ္ကို ေခၝင္းသၾင္း႓ပီး သူႛရဲ့ဇာတိ႓မိႂႚ လာကာနာကို ေလယာဥ္နဲႛ သယ္ေဆာင္ဖိုႛ ေဆး႟ံုက အထုတ္မႀာ ႒ကီးမားလႀတဲ့လူအုပ္႒ကီးေဳကာင့္ ခက္ခက္ခဲခဲ ထုတ္ယူ ရတယ္လိုႛသိရပၝတယ္။ ဒူဘိုင္းမႀာရႀိတဲ့ခင္ပၾန္း နဲႛ သားသမီးေတၾလည္း ပၝကစၤတန္ကို ေရာက္ရႀိေနဳကပၝ႓ပီ။ ေစာႎိုင္သမ႖ေစာေစာဴမၟႂပ္ႎႀံရတဲ့ ဘာသာေရးထံုးစံအရ စဵာပန ကို ဒီကေနႛ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ရက္ ေသာဳကာေနႛမႀာ ဴပႂလုပ္ဖၾယ္ရႀိပၝတယ္။ ဂၝဒီခူဒၝဘက္ရႀ္႟ၾာမႀာရႀိတဲ့ မိသားစုသခဵႇႂင္းက သူႛဖခင္ အလီဘူတိုရဲ့ သခဵႇႂင္းေဘးမႀာ ဘူတိုရဲ့႟ုပ္ကလပ္ကို ဴမၟႂပ္ႎႀံမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဝင္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း နာဝပ္ရႀရစ္ကေတာ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲကို သပိတ္ေမႀာက္မယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

မစၤက္ ဘူတိုလုပ္႒ကံခံရအ႓ပီး စေတာ့ရႀယ္ယာ ေစဵးကၾက္မႀာ စေတာ့ေတၾ ေစဵးကဵသၾား႓ပီး ေရနံေစဵးနဲႛ ေ႟ၿေစဵးေတၾဴမင့္တက္သၾားပၝတယ္။

ပၝကစၤတန္ႎိုင္ငံမႀာ ဒီဇင္ဘာလ ၂ရ ရက္ေနႛက လုပ္႒ကံခံခဲ့ရတဲ့ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း မစၤက္ ဘနာဇီယာ ဘူတိုဟာ အစၤလမ္ကမႝာရဲ့ ပထမဆံုး အမဵိႂးသမီးဝန္႒ကီးခဵႂပ္ဴဖစ္သလို ပၝကစၤတန္ႎိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ နဲႛနီးစပ္ေအာင္ အားထုတ္ခဲ့သူလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ မစၤက္ ဘနာဇီယာ ဘူတိုရဲ့ ႎိုင္ငံေရးေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးသစ္ဆင္းက တင္ဴပထားပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔