ဴမန္မာဴပည္မႀ တီဘီလူနာမဵားကို နယ္စပ္ေဆးခန္း လက္ခံကုသမေပးေတာ့

2007-08-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

cynthia_maung_150px.jpg
လူနာေဆးမႀတ္တမ္းမဵားကို စစ္ေဆးဳကည့္႟ႁေနေသာ ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္ ဴဖစ္ပၝသည္။ မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းတၾင္ ေဆးလာယူ႓ပီး ဴမန္မာဴပည္ဘက္ ဴပန္သၾားေသာ တီဘီေရာဂၝရႀင္လူနာမဵားကို တိုက္႟ိုက္ ႒ကီးဳကပ္မႁ မလုပ္ႎိုင္သဴဖင့္ ကုသမေပးေတာ့ရန္ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ရပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ထိုင္းႎိုင္ငံ တာ့ခ္ခ႟ိုင္ မဲေဆာက္႓မိႂႚမႀာ ဖၾင့္လႀစ္ထားတဲ့ ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္ရဲ့ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမႀာ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းကေန တီဘီေရာဂၝ လာေရာက္ကုသတဲ့သူေတၾကို လက္ခံ႓ပီး ကုသမေပးေတာ့ဘူးလိုႛ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း တာဝန္ရႀိသူတဦးက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းဟာ ဴပင္သစ္အေဴခစိုက္ MSF နယ္စည္းမဴခား ဆရာဝန္မဵားအဖၾဲႚနဲႛ ဆက္သၾယ္႓ပီး တီဘီေရာဂၝရႀိ-မရႀိ သလိပ္စစ္ေဆးေပးပၝတယ္။ ေရာဂၝရႀိတယ္လိုႛ စစ္ေဆးေတၾႚရႀိတဲ့အခၝ နယ္စည္းမဴခား ဆရာဝန္မဵားအဖၾဲႚကပဲ ဆက္လက္ ကုသေပးပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ခုေနာက္ဆံုး ထုတ္ဴပန္လိုက္တဲ့ ေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေ႟ၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမားလိုမဵိႂး၊ ဒၝမႀမဟုတ္ တာ့ခ္ခ႟ိုင္ မဲေဆာက္အေဴခစိုက္ လူနာေတၾအတၾက္ကို ဆက္လက္ ေဆးကုေပးသၾားမႀာ ဴဖစ္ေပမဲ့ ဴမန္မာဴပည္ထဲကလာ႓ပီး ဒီမႀာ ေဆးလာေတာင္း႓ပီး ဴမန္မာဴပည္ထဲကို ဴပန္သၾားမဲ့ လူနာမဵိႂးကို ဳသဂုတ္လ ၁ရက္ေနႛက စ႓ပီး ေဆးဝၝးကုသမႁ မေပးေတာ့ဘူးလိုႛ ဴပင္သစ္အေဴခစိုက္ MSF နယ္စည္းမဴခား ဆရာဝန္မဵားအဖၾဲႚက ေဳကညာခဵက္ ထုတ္တဲ့အေဳကာင္း မယ္ေတာ္ေဆးခန္းက ေဆးပညာရပ္ဆိုင္္ရာ သင္တန္းမႀႃး ေဒၝက္တာ သီဟေမာင္က ေဴပာပၝတယ္။

ေစတနာမရႀိလိုႛ မဟုတ္ပဲ လိုအပ္ခဵက္ေဳကာင့္ ခုလို ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ရတာလိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမႀာ လာဴပခဲ့တဲ့ လူနာႎႀစ္ေယာက္မႀာ ေဆးမတိုးေတာ့တဲ့ တီဘီေရာဂၝရႀိေနတာကို စစ္ေဆးေတၾႚရႀိရ႓ပီး ဒီလူနာႎႀစ္ေယာက္ ဘယ္မႀာ ရႀိေနသလဲဆိုတာ ေဴခရာခံလိုႛမရတဲ့ အဴဖစ္မဵိႂးရႀိခဲ့တယ္လိုႛ ေဒၝက္တာ သီဟေမာင္က ေဴပာပၝတယ္။ ကမႝာ့ကဵန္းမာေရး အဖၾဲႚကႌၿန္ဳကားထားတဲ့အတိုင္း မိမိကုသေနတဲ့လူနာဟာ တိုက္႟ိုက္ ႒ကီးဳကပ္မႁေအာက္မႀာ ရႀိေနရမႀာပၝ။ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းကေန နယ္စပ္ကို ဴဖတ္ေကဵာ္လာ႓ပီး မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမႀာ ေဆးလာယူ႟ံုယူသၾားတဲ့ တီဘီေရာဂၝရႀိသူေတၾ ဴမန္မာႎိုင္ငံဘက္ ဴပန္သၾားတဲ့အခၝ တိုက္႟ိုက္႒ကီးဳကပ္႓ပီး မကုသႎိုင္ေတာ့တဲ့အတၾက္ ခုလို ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ရတာပၝလိုႛ ေဒၝက္တာသီဟေမာင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာ ေဆးဝၝးကုသဖိုႛ ေငၾေဳကးမတတ္ႎိုင္သ၊ူ ေဆးဝၝးမဝယ္ႎိုင္သူ တခဵိႂႚဟာ နယ္စပ္ကို ဴဖတ္ေကဵာ္႓ပီး မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကို ေရာက္လာ႓ပီး အခမဲ့ ေဆးဝၝးကုသမႁ ခံယူဳကပၝတယ္။

တခဵိႂႚဆိုရင္ အတၾင္းလူနာတေယာက္နဲႛ အတူ မိသားစုပၝလိုက္ပၝလာ႓ပီး ေဆးခန္းမႀာပဲ ေဆးခန္းစရိတ္နဲႛ ေနထိုင္စားေသာက္တတ္ဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔