အဳကမ္းဖက္မႁမဵားေပၞေပၝက္လ႖င္ စစ္အစိုးရ၏ တာဝန္သာဴဖစ္

2007-09-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gordon_brown_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံတဝန္း ဴဖစ္ပၾားေနသည့္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို စစ္အစိုးရက ထင္ရာစိုင္း မႎႀိမ္နင္းဖိုႛ ႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ေဂၞဒၾန္ ဘေရာင္းက တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

႓ဗိတိန္၊ ဴပင္သစ္စတဲ့ႎုိင္ငံေတၾက ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကလည္း ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကုိ ထင္ရာစုိင္း မႎႀိမ္နင္းဖုိႛ တုိက္တၾန္းလုိက္ဳကပၝတယ္၊၊ ႓ဗိတိသ႖ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ေဂၞဒၾန္ ဘေရာင္းက တဴခားကမႝာ့ႎုိင္ငံေတၾက ေခၝင္းေဆာင္ေတၾလုိပဲ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဆႎၬဴပသူေတၾကုိ အားေပး ေထာက္ခံတယ္လုိႛ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္ မေနႛက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္၊၊

ႎုိင္ငံေပၝင္းစံု၊ ကုိးကၾယ္ယံုဳကည္မႁေပၝင္းစံုတုိႛ ပၝဝင္တဲ့ လူသားထု႒ကီးကုိ ေ႟ၿေရာင္ ႒ကိႂးမ႖င္နဲႛ ဖၾဲႚေႎႀာင္သီကံုးထားမႁတခုပဲလုိႛ မစၤတာဘေရာင္းက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာနဲႛ ဇင္ဘာေဘၾႎုိင္ငံတုိႛကအစဴပႂလုိႛ ဘယ္ေနရာမႀာမဆုိ၊ ဖိႎႀိပ္မႁခံေနဳကရသူေတၾအေနနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးဟာ အဴမဲတမ္းအမႀန္တရားဴဖစ္တယ္၊ မတရားမႁဟူသည္ ဆိတ္ကၾယ္မရႀိဘူးလုိႛ အမႀာစကားေဴပာဳကားလုိေဳကာင္း သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊ ဒၝ့အဴပင္ ႓ဗိတိသ႖အစုိးရအေနနဲႛ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကုိ စစ္အစုိးရက ဖိႎႀိပ္ေနတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဆက္လက္ ကန္ႛကၾက္႟ႁတ္ခဵသၾားမယ္လုိႛလည္း ႓ဗိတိသ႖ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ေဂၞဒၾန္ ဘေရာင္းက ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္၊၊

အလားတူပဲ ဴပင္သစ္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ ဖရက္ဒရစ္ ေဒဂၝႎုိး ကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ အဳကမ္းဖက္မႁေတၾ ေပၞေပၝက္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ စစ္အစုိးရရဲ့ တာဝန္ပဲဴဖစ္တယ္လုိႛ မေနႛက ေဴပာလုိက္ပၝတယ္၊၊ ဆႎၬဴပသူေတၾရဲ့ လံု႓ခံႂေရးအတၾက္ ႎုိင္ငံတကာက မေဆာင္႟ၾက္ခင္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲႛ တာဝန္ယူထားဖုိႛ လုိအပ္တယ္လုိႛ မစၤတာ ေဒဂၝႎုိးက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ အခုအခဵိန္ဟာ ဴမန္မာ အာဏာပုိင္ေတၾအတၾက္ တုိင္းဴပည္မႀာ လုိအပ္ေနတဲ့ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးနဲႛ စစ္မႀန္တဲ့ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးကုိ လုပ္ဖုိႛ အသင့္ေတာ္ဆံုးအခဵိန္ပဲလုိႛလည္း သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဴပင္သစ္အစုိးရအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အေဴခအေနေတၾကုိ စုိးရိမ္တ႒ကီးနဲႛ ေစာင့္ဳကည့္ အကဲခတ္ေနေဳကာင္း၊ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾရဲ့ ႒ကီးမားမႁအေနအထားနဲႛ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾ ပၝဝင္မႁ အေနအထားေတၾကုိ ဳကည့္ရင္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ မေကဵနပ္ခဵက္ေတၾ ဘယ္ေလာက္ ႒ကီးထၾားေနတယ္ဆုိတာ အထင္းသားေပၞလၾင္ေနေဳကာင္းလည္း ဴပင္သစ္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ ဖရက္ဒရစ္ ေဒဂၝႎုိးက ေဴပာသၾားပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔