နယ္စပ္ ဒုကၡသည္မဵားအေဴခအေန ႓ဗိတိသ႖ ဒု-ဝန္႒ကီး ေလ့လာ

2008-01-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

mae_la_refugees_200px.jpg
မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္းတၾင္ အစားအေသာက္ တန္းစီေနေသာ ဒုကၡသည္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ မယ္လစခန္းတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ဒုကၡသည္ ၄၅,၀၀၀ခန္ႛ ခိုလံႁေနသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ဗိတိသ႖ ႎုိင္ငံတကာ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးဆုိင္ရာ ဒုတိယ ဝန္႒ကီး မစၤတာ ေဒၝက္ဂလပ္ အလက္ဇႎၬားဟာ ဇန္နဝၝရီ ၁၀ရက္ မေနႛက ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂႚ အနီးက မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္းနဲႛ မယ္ေတာ္ အခမ့ဲေဆးခန္းေတၾကုိ သၾားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ပၝတယ္။

မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္းမႀာ ဒုကၡသည္ေပၝင္း ၄၅,၀၀၀ေလာက္ ခုိလႁံေနထုိင္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ႓ဗိတိသ႖အစုိးရအေနနဲႛ ဴမန္မာဒုကၡသည္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဘယ္လုိ ပုိမုိ ကူညီသၾားႎုိင္မယ္ဆုိတဲ့ကိစၤကုိ သိရႀိဖုိႛ ဒုတိယ ဝန္႒ကီး ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ ေလ့လာတာဴဖစ္႓ပီး၊ မယ္လဒုကၡသည္ စခန္းေကာ္မတီနဲႛလည္း ေတၾႚဆုံ ေဆၾးေႎၾးတာေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီ ေနာက္ ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂမႀာရႀိတဲ့ ေဒၝက္တာ စင္သီယာ ေမာင္ ဦးေဆာင္ဖၾင့္လႀစ္ထားတဲ့ မယ္ေတာ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆးခန္းကုိလည္း မစၤတာ အလက္ဇႎၬားက သၾားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ပၝတယ္။

ဒီထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ကုိ မသၾားေရာက္မီ မစၤတာ အလက္ဇႎၬားက သူႛခရီးစဥ္နဲႛ ပတ္သက္လုိႛေဴပာဳကားရာမႀာ- ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲ့ ဖိႎႀိပ္ရက္စက္မႁေတၾကေန လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႛ ထၾက္ေဴပးလာတဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကုိ ႓ဗိတိသ႖ဴပည္သူေတၾ ကုိယ္စား လူသားခဵင္းစာနာတဲ့ အကူအညီေတၾ ပုိမုိေပးသၾားႎုိင္ဖုိႛ သူႛအေနနဲႛ သၾားေရာက္ ေလ့လာမႀာ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

႓ဗိတိသ႖ ႎုိင္ငံတကာ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး ဒုတိယ ဝန္႒ကီးဟာ ထုိင္းဴမန္မာ နယ္စပ္က ဒုကၡသည္အေဴခအေနေတၾကုိေလ့လာဖုိႛ ႎႀစ္ရက္ဳကာခရီး သၾားေရာက္ ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ သူႛရဲ့ခရီးစဥ္အတၾင္း ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ တေလ႖ာက္လုံးမႀာ ရႀိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းအားလုံးကုိ စားနပ္ရိကၡာနဲႛ ေနရာထုိင္ခင္း ကူညီေထာက္ပံ ေပးေနတဲ့ TBBC Thai Burma Border Consortium အဖဲၾႚနဲႛလည္း ေတၾႚဆုံခဲ့ပၝတယ္။

႓ဗိတိသ႖အစုိးရဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤ ကူညီဖိုႛ ႎႀစ္စဥ္ ေပၝင္ေငၾ ၉ သန္းသုံးစဲၾ ေနတာကုိ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္အေရာက္မႀာ ႎႀစ္ဆတုိး႓ပီး ေပၝင္ေငၾ ၁၈ သန္းအထိ တုိးဴမၟင့္သုံးစဲၾသၾားဖုိႛ ရႀိတယ္လုိႛ ႓ဗိတိသ႖ ႎုိင္ငံတကာ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္ေရး ဝန္႒ကီးဌာနက ေဳကညာထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔