ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး လံုဴခံႂေရးေကာင္စီသိုႛ ပိုႛႎိုင္သည္ဟု ကုလ ဒုတိယအ႒ကီးအကဲ ေဴပာဳကား

2006-06-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
mark_brown_150px.jpg
ဇၾန္လ ၁၉ရက္ေနႛက မေလးရႀား ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ အဗၱဒူလာ အာမက္ဒ္ ဘာဒၝဝီႎႀင့္ လက္ဆၾဲ ႎႁတ္ဆက္ေနေသာ ကုလသမဂၢ ဒုတိယ အ႒ကီးအကဲ မတ္ မာေလာ့ ဘေရာင္း။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဖိႎႀိပ္ခဵႂပ္ခဵယ္ေသာ ေပၞလစီမဵားေဳကာင့္ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီသိုႛ တင္ပိုႛခံရႎိုင္သည္ဟု ၎က ေဴပာဳကားပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဒီမိုကေရစီေရးနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎိုဘယ္ဆုရႀင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ဴငင္းပယ္တဲ့ အတၾက္ ဴမန္မာ နအဖကို ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီကို လၿဲအပ္ႎိုင္တယ္လုိႛ ကုလသမဂၢ ဒုတိယ အ႒ကီးအကဲ မတ္ မာေလာ့ ဘေရာင္းက ဇၾန္လ ၁၉ရက္ေနႛက ေဴပာပၝတယ္။

အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုလို ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚဝင္ ႎိုင္ငံ အေတာ္မဵားမဵားဟာ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီကေန ပထမ အဆင့္ အဴဖစ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အေရးယူ ပိတ္ဆိုႛဖိုႛ ဖိအားေပးေနတယ္လိုႛ မစၤတာ မာေလာ့ ဘေရာင္းက မေလးရႀား သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာတာပၝ။

ဴမန္မာ့ အေရး ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီက အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ေဴခ ရႀိတယ္ဆိုတာ ဴဖစ္ႎိုင္ပၝတယ္လိုႛ သူကေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး အေဴခအေနကို သံုးသပ္ဖိုႛ ကုလသမဂၢ အထူးသံတမန္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကို ႓ပီးခဲ့တဲ့လ က ဴမန္မာႎိုင္ငံကို လာေရာက္ခၾင့္ဴပႂတာနဲႛ နအဖက ေဴခလႀမ္းေလး တလႀမ္းလႀမ္းခဲ့တယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ႎိုင္ငံေရး တိုးတက္မႁရရႀိဖိုႛ ႒ကိႂးပမ္းရာမႀာ အေႎႀးေကၾးဆံုးနဲႛ ေအးတိေအးစက္ အႎိုင္ဆံုး တႎိုင္ငံ ဴဖစ္တာ ေသခဵာတယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ အိမ္နီးခဵင္း အေရႀႚေတာင္အာရႀ ႎိုင္ငံေတၾဟာ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီ ပၝဝင္ပတ္သက္တာ မရႀိဘဲ ဴမန္မာ့ကိစၤ ေဴဖရႀင္းဖိုႛ ပိုလိုလားတယ္လိုႛလည္း မစၤတာ ဘေရာင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဇၾန္လ ၁၉ရက္ေနႛမႀာ ကဵေရာက္တဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေမၾးေနႛ အခၝသမယမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ေပၞလို ဆာဂဵီယို ပီနဲ႟ိုးနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္သူမဵား အေဴခအေနဆိုင္ရာ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ဟီနာ ဂဵိလဵံနီတိုႛက ေဳကညာခဵက္ တေစာင္ ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ရတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFA ကုိ မစၤတာ ပီနဲ႟ိုးကခုလို ေဴပာပၝတယ္။

မစၤတာ ပီနဲ႟ိုး။ ။ သိတဲ့အတိုင္း ဒီေနႛဟာ NLD အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးရဲ့ ေမၾးေနႛဴဖစ္ပၝတယ္။ သူဟာ ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္နဲႛ ဆက္လက္ အထိန္းသိမ္း ခံေနရပၝတယ္။ ဒီေနႛဟာ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာင္စီ ဖၾင့္ပၾဲေနႛလည္း ဴဖစ္ေတာ့ က႗န္ေတာ့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ လူႛအခၾင့္အေရးကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္သူမဵား အေဴခအေနဆိုင္ရာ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္သင့္တယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္က ေဴပာတာပၝ။ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုရင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဆက္ထိန္းသိမ္းထားတာ လံုးဝ လက္ခံႎိုင္စရာ မရႀိပၝဘူး။ သူဟာ ၁၇ႎႀစ္အတၾင္း အထိန္းသိမ္းခံဘ၀နဲႛ ဆယ္ႎႀစ္ေကဵာ္ ေနေနရပၝတယ္။ ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံေတၾကို သူႛ အေဴခအေနကို သတိေပးဖိုႛ က႗န္ေတာ္ ဆံုးဴဖတ္လိုက္တာပၝ။

ဴမန္မာ့အေရး ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီမႀာ တင္သၾင္းဖိုႛ အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္းတဲ့ ခဵက္ သမၳတေဟာင္း မစၤတာ ဗားဆလပ္ ဟာဗဲလ္နဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ႎိုဘယ္ ဆုရႀင္ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စမန္ တူးတူးတိုႛကလည္း ဇၾန္လ ၁၉ရက္ ေနႛစၾဲနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဳကညာခဵက္ တေစာင္ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ဘဝနဲႛ ၆၀ဴပည္ႛ ေမၾးေနႛဳကံႂခဲ့ရ႓ပီး ခုေနာက္ တႎႀစ္ ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္နဲႛ ေမၾးေနႛကို အထီးကဵန္ဳကံႂရတယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔