ဴမန္မာႎိုင္ငံဒီမိုကေရစီ ဴပန္လည္တည္ေဆာက္ဖိုႛ အခဵိန္လို

2007-11-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

than_shwe_burned_150px.jpg
ဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္း႓ဖိႂခၾဲဴခင္းေဳကာင့္ ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာသံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ၏ ဓာတ္ပံုကို စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္ေနႛက မီး႟ိႁႚ ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ စစ္ေခၝင္းေဆာင္မဵားအတၾင္း အေဴပာင္းအလဲသည္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ၏ လက္ေအာက္တၾင္ ဴဖစ္လာဖၾယ္မရႀိဟု Ms Priscilla Clapp က ေဴပာသၾားပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ေဟာေဴပာေဆၾးေႎၾးပၾဲတရပ္ကို အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚမႀာ ႎိုဝင္ဘာ ၇ရက္ မၾန္းလၾဲပိုင္းက ကဵင္းပသၾားပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအားလံုးကို ကိုယ္စားဴပႂတဲ့ အရပ္ဘက္ အစိုးရဆီအဴမန္ဆံုး ေဴပာင္းလဲဖိုႛ လိုအပ္တယ္လိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ သံ႟ံုးယာယီတာဝန္ခံ သံမႀႃးအဴဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးတဲ့ Ms Priscilla Clapp က အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ဝၝရႀင္တန္မႀာ ႎိုဝင္ဘာ ၇ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛက ေဴပာပၝတယ္။

ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚ Woodrow Wilson Center မႀာ ႎိုဝင္ဘာ ၇ရက္ မၾန္းလၾဲပိုင္းက ကဵင္းပတဲ့ What Next? Political Development in Burma and Implications for the future ေနာက္ဘာဴဖစ္မလဲ။ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ႎိုင္ငံေရး ဴဖစ္ေပၞမႁတိုးတက္မႁနဲႛ အနာဂတ္ ဂယက္႟ိုက္ခတ္မႁဆိုတဲ့ ေခၝင္းစဥ္နဲႛ ေဆၾးေႎၾးရာမႀာ Ms Priscilla Clapp က ေဴပာသၾားတာပၝ။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ႎိုင္ငံေရး ဴဖစ္ေပၞတိုးတက္မႁအတၾက္ အတိုက္အခံ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ NLD နဲႛ အဓိပၯာယ္ရႀိရႀိ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဖိုႛအတၾက္ ထိပ္ပိုင္း စစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾအတၾင္း အေဴပာင္းအလဲရႀိဖိုႛ လိုအပ္မႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ Ms Priscilla Clapp က ေဴပာပၝတယ္။ ဒီလုိ အေဴပာင္းအလဲကလည္း ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿလက္ေအာက္မႀာ ဴဖစ္လာႎိုင္ဖၾယ္လည္း မရႀိဘူးလိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

ေရႀႚဆက္ရမဲ့လမ္းမႀာ ခုေခၝင္းေဆာင္ပိုင္းမဟုတ္ပဲ ပံုစံသစ္နဲႛ ဖၾဲႚစည္းထားတဲ့ စစ္တပ္ကေတာ့ ဘယ္လိုပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ပၝဝင္ရမႀာပၝ။ ေနာက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ တဴခား အတိုက္အခံေတၾကလည္း စစ္တပ္နဲႛ အတူလက္တၾဲလုပ္ဖိုႛ ဴပင္ဆင္ထားတယ္ဆိုတာကိုလည္း ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း လုပ္ထားရမႀာပၝ။ အသၾင္ကူးေဴပာင္းတဲ့ကာလ တခုအတၾက္ အာဏာခၾဲေဝရမယ္ဆ္ုတဲ့ ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးတဲ့ အေဴပာင္းအလဲဟာ အေကာင္းဆံုး အေဴပာင္းအလဲ ဴဖစ္တယ္ဆိုတာ သူတိုႛ ယံုဳကည္တဲ့အေဳကာင္း သိသာထင္ရႀားေစရမႀာပၝ လိုႛ Ms Priscilla Clapp က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ တကယ့္ရည္မႀန္းခဵက္က ဒီမိုကေရစီနည္းကဵတဲ့ အရပ္ဘက္ ပၝလီမန္အစိုးရဆီ လံုး၀ဴပန္သၾားဖိုႛပၝလိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံ စီးပၾားေရး၊ ႎိုင္ငံေရးနဲႛ လူမႁေရးစတာေတၾဟာ စစ္တပ္ခဵႂပ္ကိုင္မႁေအာက္က လံုး၀ကင္းရႀင္းရမႀာပၝလိုႛ Ms Clapp ကေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးဟာလည္း ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံ ဥပေဒသစ္၊ ေရရႀည္ ပညာေရး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁ၊ ႎိုင္ငံ့တရားစီရင္ေရး စနစ္စတာေတၾနဲႛ အရင္ဆံုး စတင္သင့္ပၝတယ္လိုႛ ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ဒီမိုကေရစီ အဴပည့္အဝ ရႀိတာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အခဵက္ရႀိခဲ့တဲ့တိုင္ေအာင္ ၁၉၅၀ဴပည့္လၾန္ႎႀစ္ေတၾတုန္းက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီ တခဵိန္က ရႀိခဲ့ဖူးတဲ့ အတၾက္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾဟာ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာဘာလဲလိုႛ သိပၝတယ္လိုႛ Ms Clapp က ေဴပာပၝတယ္

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီ ဒီမိုကေရစီ ဴပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတၾက္ အခဵိန္ ယူရပၝတယ္။ မဵိႂးဆက္ တဆက္ ႎႀစ္ဆက္ေလာက္ထိ အခဵိန္ယူရမယ္လိုႛ က႗န္မ ယူဆပၝတယ္။ ဒီလိုေဴပာတာဟာ ခုခဵိန္မႀာ ဒီမိုကေရစီဘက္ မသၾားသင့္ဘူးလိုႛ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပၝဘူး။ မတူညီတာႎႀစ္ခု ရႀိပၝတယ္။ဒီမိုကေရစီ ပံုစံကဵ အစိုးရတရပ္အဴဖစ္ ခု ေဴပာငး္ဖိုႛလိုပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အခဵိန္အမဵား႒ကီးေပးဖိုႛလည္း လိုပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီကို ပံ့ပိုးေပးမဲ့ အေဴခခံအုတ္ဴမစ္ေတၾ တည္ေဆာက္ေရး ႒ကိႂးပမ္းရာမႀာ အခဵိန္အမဵား႒ကီးေပးဖိုႛ လိုပၝတယ္လိုႛ Ms Priscilla Clapp က ေဴပာသၾားတာပၝ။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ တိုင္းဴပည္ကို လၾဲမႀားစၾာဦးေဆာင္ေနတယ္လိုႛလည္း သူက ေဴပာပၝတယ္။ ရလဒ္အေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းနဲႛ ကင္းကၾာ႓ပီး အထီးကဵန္ႎိုင္႟ံုမက ဴပည္တၾင္းမႀာပၝ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾနဲႛပၝ ကင္းကၾာ႓ပီး အထီးကဵန္ေနတာပၝပဲလိုႛ Ms Clapp ကေဴပာပၝတယ္။ Milwaukee ဴပည္နယ္ Wincosin တကၠသိုလ္ မႎုႍေဗဒဌာန လက္ေထာက္ ပၝေမာကၡ Ms Ingrid Jordt ကလည္း ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးပၝတယ္။ ႎိုင္ငံတၾင္း မဳကာခင္က ဴဖစ္ခဲ့တဲ့ ဴဖစ္ရပ္ေတၾဟာ ဴမန္မာ စစ္တပ္အတၾင္း စိတ္ဓာတ္ကဵတာေတၾ ဴဖစ္ေပၞေစခဲ့တယ္လိုႛ သူကေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္တပ္ဟာ နဂိုကတည္းက အပယ္ခံဘဝေရာက္ေနရ႓ပီး မဳကာခင္က ႓ဖိႂခၾင္းမႁေတၾမႀာ သံဃာေတၾကို သတ္ဖိုႛ အမိန္ႛေပးတဲ့အတၾက္ စစ္တပ္တၾင္း စိတ္ဓာတ္ကဵတာေတၾ ဴဖစ္ေပၞေစခဲ့တယ္လိုႛ သူကေဴပာတာပၝ။

Ms Ingrid Jordt ဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ သီလရႀင္အဴဖစ္ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အေရးအခင္းကာလ အတၾင္းမႀာ ေသနတ္ေတၾခဵ႓ပီး ဘုန္း႒ကီးေတၾကို ကန္ေတာ့ခဲ့တဲ့ စစ္သားေတၾအေဳကာင္းနဲႛ ေနာက္ မိမိကိုယ္မိမိ ေသေဳကာင္းဳကံစည္ဳကတဲ့ စစ္သားေတၾ အေဳကာင္းသတင္းေတၾ ဳကားရတယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္တပ္ဟာ ကဵစ္လစ္ခိုင္မာ႓ပီး တစုတစည္းတည္းရႀိတဲ့ တပ္မဟုတ္ပၝဘူး၊ သံဃာေတၾ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾနဲႛ နီးစပ္တဲ့ စစ္သားေတၾလည္း ရႀိေနပၝတယ္လိုႛ သူက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔