အဂတိလိုက္စားမႁမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံသည္ ဒုတိယအဆိုးဝၝးဆံုး

2006-11-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ေဟတီႎုိင္ငံ႓ပီးရင္ ကမႝာမႀာ အဂတိလုိက္စားမႁ ဒုတိယ အဆုိးဆံုး ႎုိင္ငံဴဖစ္တယ္လုိႛ Transparency International ေခၞ ႎုိင္ငံတကာ အဂတိလုိက္စားမႁ ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႚရဲ့ ႎႀစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ႎုိင္ငံတကာ အဂတိလုိက္စားမႁ တုိက္ဖဵက္ေရးအဖၾဲႚရဲ့ အမႀတ္ေပးစနစ္အရ ေဟတီႎုိင္ငံဟာ အမႀတ္ ၁.၈နဲႛ ကမႝာေပၞမႀာ အဂတိလုိက္စားမႁ အဆုိးဆုံးႎုိင္ငံဴဖစ္သလုိ ဴမန္မာ၊ အီရတ္နဲႛ ဂီနီးယား ႎုိင္ငံေတၾကေတာ့ အမႀတ္ ၁.၉ နဲႛ အဂတိလုိက္စားမႁ ဒုတိယအဆုိးဆံုးႎုိင္ငံေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒီအစီရင္ခံစာကုိ သုညကေန ၁၀အထိ အမႀတ္ေပးစနစ္ကုိ အသံုးဴပႂထားတာ ဴဖစ္႓ပီး သုညကေတာ့ အဂတိ လုိက္စားမႁ အဆုိးဆံုး ႎုိင္ငံဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ႎုိင္ငံေပၝင္း ၁၆၃ႎုိင္ငံအတၾက္ အခုထုတ္ဴပန္လုိက္တဲ့ ႎႀစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာထဲမႀာ ကမႝာ့အဆင္းရဲဆံုး ႎုိင္ငံတခဵိႂႚရဲ့ အဂတိလုိက္စားမႁေတၾဟာ ႎုိင္ငံတကာ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းေတၾကုိ ထိခုိက္ေစတယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒီအဂတိလုိက္စားမႁေတၾေဳကာင့္ ကမႝာတလၿားက သန္းနဲႛခဵီတဲ့ ဴပည္သူေတၾ ဆင္းရဲတၾင္းထဲမႀာ သံသရာလည္ေနရတယ္လုိႛ ႎုိင္ငံတကာ အဂတိလုိက္စားမႁ ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႚ ဥကၠႉ မီးစ္ ဟူဂက္တီ က ေဴပာပၝတယ္၊၊

အဂတိလုိက္စားမႁကုိ တုိက္ဖဵက္ေရး ဥပေဒအမဵိႂးမဵိႂးထုတ္ဴပန္႓ပီး ႎႀစ္ရႀည္လမဵား ႒ကိႂးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ အဆင္းရဲဆံုးႎုိင္ငံေတၾက ဴပည္သူေတၾရဲ့ဘ၀ တုိးတက္ေဴပာင္းလဲလာေအာင္ အမဵား႒ကီး တုိးဴမၟင့္လုိအပ္ေနေသးတယ္လုိႛ မီးစ္ လယ္ဘယ္လီက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒီအစီရင္ခံစာအရ ဆင္းရဲတဲ့ႎုိင္ငံေတၾမႀာ အဂတိလုိက္စားမႁ ပုိမဵားတယ္လုိႛ စီးပၾားေရးသမားေတၾနဲႛ ပညာရႀင္ေတၾရဲ့ ထင္ဴမင္ယူဆခဵက္ ဆက္စပ္မႁရႀိေနတာ ေတၾႚရပၝတယ္၊၊

ဒီအစီရင္ခံစာမႀာ ဖင္လန္၊ အုိက္စလန္နဲႛ နယူးဇီလန္ႎုိင္ငံတုိႛက ၉.၆မႀတ္အသီးသီးနဲႛ ကမႝာေပၞမႀာ အဂတိလုိက္စားမႁ အကင္းဆံုး ႎုိင္ငံေတၾအဴဖစ္ ေဖာ္ဴပထားသလုိ ဒိန္းမတ္၊ စင္ကာပူ၊ ဆၾီဒင္နဲႛ ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိင္ငံေတၾကုိလည္း အဂတိလုိက္စားမႁ အနည္းဆံုးႎုိင္ငံေတၾအဴဖစ္ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ၂၀၀၃ခုႎႀစ္က ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာကစလုိႛ အဂတိလုိက္စားမႁမႀာ အဆုိးဆံုးႎုိင္ငံတႎုိင္ငံအဴဖစ္ ႎႀစ္စဥ္ထည့္သၾင္း ေဖာ္ဴပခံေနရပၝတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး၊ အဂတိလိုက္စားမႁ ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႚ (Transparency International)ရဲ့ အာရႀ-ပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး မစၤတာ ပၝစကယ္လ္ ဆာဘီးကို RFA မႀ ေဒၞနန္းခမ္းေထၾးက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔