ဴမန္မာႎိုင္ငံေဴပာင္းလဲေတာ့မယ္လုိႛ ထိုင္းႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ဆုိ

2007-12-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ralph_boyce_ambasador_150px.jpg
ထိုင္းႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္႒ကီး မစၤတာ ရာ့ဖ္ ဘၾိႂက္စ္ (ယာ) အား ထိုင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဆူရာယုဒ္ (ဝဲ) ႎႀင့္အတူ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္၊ ႎုိဝင္ဘာလ ၂၆ရက္ေနႚက ကဵင္းပေသာ ထုိင္းႎုိင္ငံ ဥပေဒဴပႂလၿတ္ေတာ္ ဖၾင့္ပၾဲတၾင္ေတၾႚဴမင္ရစဥ္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

စစ္အစိုးရအုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အေဴပာင္းအလဲေတၾ ဴမန္ဴမန္ဆန္ဆန္ ဴဖစ္ေပၞလာလိမ့္မယ္လိုႛ သူႛအေနနဲႛ ယံုဳကည္ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း ထိုင္းႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္႒ကီး မစၤတာ ရာ့ဖ္ ဘၾိႂက္စ္ က ထိုင္းႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ ဧရာဝတီသတင္းဌာနကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၭဟူးေနႛက ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

အဲသလိုေဴပာဳကားရာမႀာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုရဲႚ မူဝၝဒဟာ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာ ရုန္းကန္တိုက္ပၾဲ ဝင္ေနဳကတဲ့ ဴမန္မာ ဴပည္သူေတၾ အတၾက္ အေရး႒ကီးတယ္လိုႚထင္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုလိုက္႓ပီး ဴပင္ပဖိအားကို အေရးမစိုက္ အေလးမမူတဲ့ ဴမန္မာစစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾကို မထိခိုက္တဲ့မူဝၝဒမဵိႂး မဟုတ္ပၝဘူးလိုႛလည္း ဆိုလိုက္ပၝတယ္။ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလႀယ္ရဲႚ ဴမန္မာဴပည္ခရီးစဥ္ဟာ အလၾန္ကို အေရး႒ကီးေဳကာင္းလည္း ေဴပာပၝတယ္။

အေမရိကန္အေနနဲႚ ဴမန္မာ့အေရးအတၾက္ ေဒသတၾင္းကို အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ေစလၿတ္ခဵင္ပၝ သလားလိုႚ ေမးဴမန္းရာမႀာေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေဒသတၾင္းေဆာင္ရၾက္ခဵက္ကို လက္မခံပဲ ကုလသမဂၢနဲႚသာ တိုက္ရိုက္ အလုပ္လုပ္မယ္လိုႚ ေဴပာခဲ့ေဳကာင္း၊ အေမရိကန္နဲႚ ႓ဗိတိန္တိုႚ ပၝဝင္လာမႀာကို ေသခဵာေပၝက္ ကန္ႚကၾက္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿ အပၝအဝင္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႚ ေတၾႚဆံုခဵင္ပၝသလားလိုႚေမးဴမန္းတာကုိ အေမရိကန္ ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚတဖၾဲႚဟာ တရုတ္ႎိုင္ငံ ပီကင္းမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚနဲႚ တရားမဝင္ေတၾႚဆံုခဲ့ေဳကာင္း၊ အေသးစိတ္ကုိေတာ့ မသိရေသးေဳကာင္း၊ အေမရိကန္အေနနဲႚ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၿတ္ေပးဖိုႚကို ေတာင္းဆိုေနပၝေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ အာရႀေဒသမႀာ အေမရိကန္ဳသဇာ ကဵဆင္းေန႓ပီဆိုတာဟာ လၾဲမႀားတဲ့ သံုးသပ္ခဵက္ဴဖစ္ေဳကာင္းလည္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔