ဴမန္မာဒီမိုကေရစီလႁပ္ရႀားသူမဵား အဳကမ္းမဖက္ သင္တန္းတက္

2006-10-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေရး လႁပ္ရႀားေနသူတခဵိႂႚဟာ အိႎၬိယႎုိင္ငံေဴမာက္ပုိင္းက တိဘက္ လႁပ္ရႀားမႁစခန္းမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္က အဳကမ္းမဖက္ လႁပ္ရႀားမႁသင္တန္းေတၾ သၾားေရာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ဳကတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ဒီသင္တန္းကုိ အိႎၬိယႎုိင္ငံေဴမာက္ပုိင္း ဟီမာခဵာလ္ ပရာဒတ္ရႀ္ဴပည္နယ္ ဒၝရမ္ဆာလာေဒသက တိဘက္လႁပ္ရႀားမႁစခန္းမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ရက္ေနႛကစလုိႛ ၆ရက္ဳကာ ဖၾင့္လႀစ္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဒီသင္တန္းကုိ ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားေနသူေတၾ အပၝအဝင္၊ အိႎၬိယႎုိင္ငံ ေဒသအသီးသီးက ႎုိင္ငံတကာ ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ ဒီမုိကေရစီအေရး လႁပ္ရႀားေနသူ စုစုေပၝင္း ၄၃ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ ဳကပၝတယ္၊၊

ဒီစခန္းမႀာ ဖၾင့္လႀစ္ထားတဲ့ သင္တန္းရဲ့ အေဴခခံ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ဟာ လူငယ္လူ႟ၾယ္ေတၾကုိ ထက္ထက္ဴမက္ဴမက္ရႀိလာေအာင္နဲႛ ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင္ လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္လာႎုိင္ ေအာင္ ေလ့ကဵင့္သင္ဳကားေပးဖုိႛ ဴဖစ္တယ္လုိႛ သင္တန္းတာဝန္ရႀိသူတဦးက အိႎၬိယအေဴခစုိက္ မဇိ႙မသတင္းဌာနကုိ ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဴပည္ပႎုိင္ငံေတၾမႀာ ေရာက္ရႀိေနဳကတဲ့ ဴမန္မာလူမဵိႂးေတၾဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ စစ္အာဏာရႀင္ လက္ေအာက္က လၾတ္လပ္ခၾင့္နဲႛ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဴပန္လည္ရရႀိဖုိႛ အားသၾန္ခၾန္စုိက္ ႒ကိႂးပမ္းလဵက္ရႀိဳကေဳကာင္း၊ ဴပည္ပကုိ ေရာက္ရႀိေနသူေတၾအေနနဲႛ အခုလုိ သင္တန္းေတၾ တက္ေရာက္ ဆည္းပူးဖုိႛဟာလည္း သိပ္ကုိအေရး႒ကီးေဳကာင္း သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒီသင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သူေတၾဟာ စည္း႟ံုးလႁံႛေဆာ္မႁနဲႛ အေဴခခံ လူထုစည္း႟ုံးေရး စၾမ္းရည္တုိႛအပၝအဝင္ နည္းနာ၊ နည္းဗဵႃဟာပုိင္းဆုိင္ရာ ပညာရပ္တခဵိႂႚကုိ ဆည္းပူးခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊

အဳကမ္းမဖက္လႁပ္ရႀားမႁေတၾ ထက္ထက္ဴမက္ဴမက္နဲႛ စၾမ္းရည္ရႀိလာဖုိႛဆုိတာ ထုိင္ခံုမႀာ ႓ငိမ္႓ငိမ္ကေလး ထုိင္ေနဖုိႛ ဆုိလုိတာမဟုတ္ဘဲ ဖိႎႀိပ္သူရဲ့ အာ႟ံုစူးစုိက္မႁရလာေအာင္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကုိသံုး႓ပီး အသိေပးဖုိႛ၊ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိဖုိႛ ဴဖစ္တဲ့အဴပင္၊ ဒၝဟာ လူထုရဲ့ တုိက္႟ုိက္အင္အားလည္းဴဖစ္တယ္လုိႛ တိဘက္လၾတ္ေဴမာက္ေရး ေကဵာင္းသားအဖၾဲႚရဲ့ အမႁေဆာင္ဒၝ႟ုိက္တာကလည္း ေဴပာဳကားပၝတယ္၊၊

တိဘက္လၾတ္ေဴမာက္ေရး ေကဵာင္းသားအဖၾဲႚဟာ လူဦးေရ ၆သန္းရႀိတဲ့ တိဘက္ဴပည္သူေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ၁၉၉၄ ခုႎႀစ္ကတည္းက လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အဖၾဲႚဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဴပည္ပမႀာေရာက္ေနတဲ့ တိဘက္ဒုကၡသည္ ၈ေသာင္းနီးပၝးရႀိ႓ပီး အမဵားစုဟာ အိႎိၬယႎုိင္ငံမႀာ ေနထုိင္လဵက္ရႀိပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔