ဴမန္မာ သံဃာထု ကုိယ္စား မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးကို ဆန္ဖရန္စၤကုိ တကၠသုိလ္က ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပၝရဂူဘၾဲႚ ခဵီးဴမႀင့္

2007-12-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

U_KawWiDa_200px.jpg
သာသနာ့ဦးေသ႖ာင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ရဟန္းေတာ္မဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ ပဓၝနဆရာေတာ္ မစုိးရိမ္ ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒၝ ဘိဝံသ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၊ ေမရီလန္းဴပည္နယ္၊ မဂႆလာရာမ ဝိဟာရေကဵာင္းတုိက္တၾင္ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေနႚက တရားေဟာဳကားေနစဥ္။ (Photo: RFA)

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ ဆန္ဖရန္စၤကုိ တကၠသုိလ္မႀာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္ေတၾကုိ ရည္စူး႓ပီး မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးေကာဝိဒ ဘိဝံသကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေနႚက ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပၝရဂူဘၾဲႚ ေပးအပ္ဆက္ကပ္လုိက္ပၝတယ္။

အဲဒီအခမ္းအနားကို ဆန္ဖရန္စၤကုိ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းဝင္းထဲက စိန္ႚအစ္ဂေနးရႀပ္စ္ ဘုရားေကဵာင္းမႀာ ကဵင္းပ႓ပီး မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီးက မိန္ႚခၾန္း ႕မက္ဳကားတာကို ပရိသတ္နားလည္ေအာင္ ဴမန္မာအမဵိႂးသားတဦးက ခဵက္ခဵင္းပဲ အဂႆလိပ္ဘာသာ ဴပန္ဆိုေပးပၝတယ္။

ဆရာေတာ္ဦးေကာဝိဒ။ ။ "ႎႁတ္ပိတ္ခံေနရတဲ့ ဴမန္မာဴပည္ကဲ့သုိႛေသာ ရဟန္းရႀင္လူ ေကဵာင္းသားဴပည္သူေတၾအတၾက္ လၾတ္ေဴမာက္တဲ့အရပ္ေဒသက လၾတ္လပ္မႁ၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းမႁနဲႚ ဒီမိုကေရစီလူႚအဖၾဲႚအစည္းက တတ္စၾမ္းသေလာက္ ဝုိင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရၾက္ေနဳကဖုိႚ ဆက္လက္႓ပီး ႎုိင္ငံတကာက အစုိးရမဵား၊ စီးပၾားေရးပုဂၢိႂလ္မဵား၊ ပညာေရး ပုဂၢိႂလ္မဵား၊ လူမႁေရး၊ ဘာသာေရးအဖၾဲႚအစည္းမဵား အားလံုးက အရႀိန္ဴမႀင့္႓ပီးေတာ့ အေရးယူေပးဖုိႚအတၾက္ လည္းပဲ ဒီတကၠသိုလ္႒ကီးက ထင္ရႀားတဲ့ စံနမူနာဴဖစ္တယ္လုိႚ ယံုဳကည္ပၝတယ္။"

ဒီဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ အပ္ႎႀင္းတဲ့ အခမ္းအနား ႓ပီး႓ပီးခဵင္းမႀာပဲ ဆရာေတာ္႒ကီးက ဆန္ဖရန္စၤကုိ တကၠသုုိလ္ အေနနဲႚ ခုလုိဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပၝရဂူဘၾဲႚေပးအပ္ရတာနဲႚ ပတ္သက္လုိႚ အာအက္ဖ္ေအကုိ ခုလုိေ႓ပာပၝတယ္။

ဆရာေတာ္ဦးေကာဝိဒ။ ။ "အခုဴမန္မာဴပည္မႀာ သံဃာေတၾကုိ အစုိးရက ႎႀိပ္စက္ေနတာကုိ ကမၲာက အားလံုး သိေနပၝတယ္။ အားလံုးဝုိင္းဝန္းကူညီဖုိႚ အသင့္ဴဖစ္ေနပၝတယ္ဆုိတဲ့ အသိေပးဖုိႚ အဲဒီတကၠသိုလ္က ဘၾဲႚေပးလုိက္တာေပၝ့၊ ဘၾဲႚေပးတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္ကုိကလည္း မတရားႎႀိပ္စက္ခံ ေနရတဲ့ပုဂၢိႂလ္ေတၾကုိ ကူညီတဲ့လူေတၾရႀိပၝေသးတယ္ဆုိတာ သိသၾားေအာင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက သံဃာေတၾအားရႀိေအာင္ ဘၾဲႚေပးတာဴဖစ္ပၝတယ္။"

ဆန္ဖရန္စၤကုိ တကၠသုိလ္က ေကဵာင္းသား ၄၀၀ ေကဵာ္အတၾက္ ဘၾဲႚေပးအပ္တဲ့ ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္ အခမ္းအနားမႀာ ဆရာေတာ္႒ကီးကုိ အထူးအစီအစဥ္နဲႚ ဘၾဲႚအပ္ႎႀင္းခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ အခမ္းအနားဴမင္ကၾင္းနဲႚပတ္သက္လုိႚ ဆရာေတာ္႒ကီးနဲႚအတူ လုိက္ပၝခဲ့တဲ့ ဒကာရင္း ကုိတင္မဵိႂးေအာင္ က ခုလုိေဴပာဴပပၝတယ္။

ကုိတင္မဵိႂးေအာင္။ ။ "ဆရာေတာ္ကုိ ဥကၠဌက ဆုေပးတယ္ေပၝ့၊ စင္ဴမင့္ေပၞမႀာ ဆရာေတာ္နဲႚ တကၠသုိလ္ရဲႚ ဥကၠဌ၊ ဆရာေတာ္အတူ ယႀဥ္႓ပီးေတာ့ထုိင္တယ္ေပၝ့။"

ခုလို ဆန္ဖရန္စၤကုိ တကၠသုိလ္အေနနဲႚ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္ေတၾကို ဘၾဲႚအပ္ႎႀင္းတာဟာ ဒီတ႒ကိမ္ဟာ ပထမဆံုး ႓ဖစ္ပၝတယ္။

လၾန္ခဲ့တဲ့ အႎႀစ္ႎႀစ္ဆယ္ေလာက္တုန္းက ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ Society of Jesus ေယရႁအသင္းဝင္ ၆ ဦးဟာ အယ္လ္ဆာေဗဒိုႎိုင္ငံက ဖိႎႀိပ္အုပ္ခဵႂပ္တဲ့ အစိုးရကို ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပရာမႀာ အသတ္ခံခဲ့ရပၝတယ္္။ အဲဒီ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ေတၾကို ဂုဏ္ဴပႂသလိုပဲ တိဗက္ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒလိုင္လားမားကိုလည္း ဂုဏ္ဴပႂခဲ့ပၝတယ္။ အခုလည္း ရက္စက္ ဳကမ္းဳကႂတ္တဲ့ ဴမန္မာစစ္အာဏာရႀင္ေတၾ လက္ေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႚနဲႚ ဒီမိုကေရစီေရးနဲႚ လူႚအခၾင့္အေရးအတၾက္ ေဴပာင္ေဴမာက္တဲ့ သတၨိ၊ ေမတၨာပၾားမႁနဲႚ ယံုဳကည္ခဵက္ေတၾအတၾက္ သံဃာေတာ္ေတၾ တိုက္ပၾဲဝင္ခဲ့တာကို ဒီတကၠသိုလ္အေနနဲႚ ခဵီးကဵႃးဂုဏ္ဴပႂတာ ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႚ တကၠသုိလ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚ ဥကၠဌ၊ မစၤတာ စတီဗင္ ပရီဗက္ က ေဴပာပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔