ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ ခဵိႂးေဖာက္မႁကိစၤ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဴငင္းဆန္

2006-09-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

အေမရိကန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနက ထုတ္ဴပန္တဲ့ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ အစီရင္ခံစာမႀာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ အမဵားဆံုး ခဵိႂးေဖာက္တဲ့ အထူးစုိးရိမ္ရတဲ့ ႎုိင္ငံအဴဖစ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပထားတာကုိ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္ေနႛက ပယ္ခဵလုိက္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာ နအဖစစ္အစုိးရဟာ ဘာသာေရးအဖၾဲႛအစည္းေတၾရဲ့ အစည္းအေဝးေတၾမႀာ ေထာက္လႀမ္းသတင္းရယူတာ၊ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛဆုိင္တဲ့ သင္ဳကားဴပသမႁေတၾမလုပ္ဖုိႛ ဗုဒၭဘာသာ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾကုိ တားဴမစ္ပိတ္ပင္ထားတာ အပၝအဝင္ ခရစ္ယာန္နဲႛ မူစလင္ဘာသာဝင္ေတၾ ဝတ္ဴပႂကုိးကၾယ္တဲ့ေနရာေတၾကုိ ကန္ႛသတ္ခဵႂပ္ခဵယ္တာေတၾ ကဵႃးလၾန္လဵက္ရႀိတယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛအတူ တတန္းတည္းေဖာ္ဴပခံရတဲ့ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္နဲႛပတ္သက္႓ပီး အထူးစုိးရိမ္ရတဲ့ ႎုိင္ငံေတၾကေတာ့ တ႟ုတ္၊ ေဴမာက္ကုိရီးယား၊ အီရန္၊ ဆူဒန္၊ အီရီထရိယား၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗဵနဲႛ ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံတုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဒီအစီရင္ခံစာကုိ အေမရိကန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ဒီမုိကေရစီ၊ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ အလုပ္သမားဗဵႃ႟ုိဌာနကေန ႎႀစ္စဥ္ထုတ္ဴပန္ေနတာ ဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံကေတာ့ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ အမဵားဆံုးခဵိႂးေဖာက္ေနတဲ့ ထိပ္တန္းႎုိင္ငံေတၾစာရင္းမႀာ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ပၝရႀိေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အစုိးရ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနကေတာ့ ဒီစၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾဟာ တိကဵမႀန္ကန္မႁမရႀိဘဲ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ ဖိအားေပးဖုိႛနဲႛ ဴပည္တၾင္းေရးကုိ ဝင္ေရာက္စၾက္ဖက္ဖုိႛ ရည္႟ၾယ္တဲ့ ႎုိင္ငံေရးကစားကၾက္တခုသာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္ေနႛ ေနႛစၾဲနဲႛ ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္႓ပီး ဒီအစီရင္ခံစာကုိ ပယ္ခဵလုိက္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ခရစ္ယာန္၊ မူဆလင္နဲႛ ဟိႎၬႃဘာသာဝင္ေတၾဟာ အမဵားစုဴဖစ္တဲ့ ဗုဒၭဘာသာဝင္ေတၾနဲႛတန္းတူ အခၾင့္အေရးေတၾ ရရႀိေနဳကတယ္လုိႛ ဴမန္မာနအဖ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနက ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

အခုလုိ ဘာသာေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္ အ႒ကီးအကဵယ္ ခဵိႂးေဖာက္တဲ့ႎုိင္ငံေတၾအေနနဲႛ အေမရိကန္အစုိးရရဲ့ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႁနဲႛ ရင္ဆုိင္ရဖုိႛရႀိတယ္လုိႛ ဘာသာေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊ ဒၝေပမယ့္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိေတာ့ ဒီမုိကေရစီ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးလုပ္ဖုိႛ ပဵက္ကၾက္တာ၊ လူႛအခၾင့္အေရး ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ ခဵိႂးေဖာက္ေနတာအဴပင္ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားတာေတၾေဳကာင့္ အရင္ကတည္းက ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ခံထား႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔