အေမရိကန္သမတ႒ကီး ေဂဵာ့ရႀ္ ဘၾတ္ရႀ္ ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကုိ ထပ္မံအေရးယူ

2007-10-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

bush_unga_150px.jpg
ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ ညီလာခံတၾင္ စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေနႛက အေမရိကန္ သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဒဗလဵႃ ဘုရႀ္သည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေဴပာဳကားခဲ့ ပၝသည္။ ထိုေနႛမႀာပင္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုသည္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ဴပစ္ဒဏ္အသစ္မဵား ခဵမႀတ္ ခဲ့႓ပီး ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး အတၾက္ ႎိုင္ငံတကာမႀ ဝိုင္းဝန္း ကူညီပံ့ပိုးဳကရန္ တိုက္တၾန္းခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)

အေမရိကန္သမတ ဘၾတ္ရႀ္က ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူတာကုိ ေသာဳကာေနႛမႀာ ထပ္မံတုိးခဵဲႛလုိက္႓ပီး၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬဴပသူေတၾကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ႌႀင္းပန္း သတ္ဴဖတ္သူေတၾလုိႛ လဲ စစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကုိ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

အခုုလုိ အေရးယူရတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သမတ ဘၾတ္ရႀ္က မိန္ႛခၾန္းေဴပာဳကားရာမႀာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ အေနနဲႛ က႗န္ေတာ္တုိႛရဲႛ အကူအညီေတၾကုိ ေတာင္းခံေနပၝတယ္။ ဒၝကုိ က႗န္ေတာ္တုိႛက လစ္လဵႃရႁမထားႎုိင္ပၝဘူးလုိႛ ေဴပာဆုိသၾားပၝတယ္။

အေမရိကန္ အစုိးကေန ဘၸာေရးအရ အေရးယူထားတဲ့ ဴမန္မာစစ္ အစုိးရ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ စာရင္းကုိ ထပ္မံတုိးခဵဲႛ အေရးယူလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုလုိ အေရးယူတာဟာ တလအတၾင္း ဒုတိယ အ႒ကိမ္ဴဖစ္ပၝတယ္။

မတရား ႎႀိပ္စက္သတ္ဴဖတ္ ေနတာေတၾကုိ ရပ္ေပးဖုိႛ ကမၲာက ေတာင္းဆုိတာ ကုိေတာင္မႀ စစ္အစုိးရ လုိက္ေလ႖ာႎုိင္ဴခင္းမရႀိဘူးလုိႛ သမတ ဘၾတ္ရႀ္က သတင္းေထာက္ေတၾကုိ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝဴပင္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲႛ လၾတ္လပ္စၾာ ေနထုိင္လုိတဲ့ ဆႎၬကုိလည္း စစ္အစိုးရ ဴငင္းပယ္ေနတယ္လုိႛ သမတ ဘၾတ္ရႀ္က ေဴပာပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၨပတ္ေတၾအတၾင္း ဴမန္မာဴပည္မႀာ အဳကမ္းဖက္ဖမ္းဆီး သတ္ဴဖတ္တာေတၾကုိ ရပ္တန္ႛေပးဘုိႛ ဒၝ့အဴပင္ အထိမ္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႛဆုံေဆၾးေႎၾးေရး လုပ္ဘုိႛ ႎုိင္ငံတကာက တုိက္တၾန္း ေတာင္းဆုိတာေတၾ မေအာင္ဴမင္ တဲ့ေနာက္မႀာ အခုလုိ ေရးယူတာေတၾ ဴဖစ္လာခဲ့တာပၝ။

႓ပီးခဲ့တဲ့လကုန္ပုိင္းက ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ ၁၄ ဦးကုိ ေငၾေဳကးပိတ္ဆုိႛ အေရးယူတာခဲ့႓ပီး အခု အခၝ ေနာက္ထပ္ ထပ္မံတုိးခဵဲႛလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဘၸေရး ဆုိင္ရာအေရးယူထားတဲ့ စာရင္း ထဲမႀာေနာက္ထပ္ ဴမန္မာစစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္ ၁၁ ဦးရဲႛ အမည္ေတၾကုိ ထပ္မံတုိးခဵဲႛ ထည့္သၾင္းလုိက္ေဳကာင္း အေမရိကန္ႎုိင္ငံ ဘၸာေရး ၀န္႒ကီးဌာန ကေန ေသာဳကာေနႛမႀာ ထုတ္ဴပန္ ေဳကဴငာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲႛ ဴပည္သူေတၾအေပၞ အဳကမ္းဖက္ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾအတၾက္ အေရးယူခံရမယ္လုိႛ အေမရိကန္သမတ႒ကီး ဘၾတ္ရႀ္က ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း ေဴပာဆုိထား႓ပီး ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဘၸာေရး ၀န္႒ကီးဌာနရဲႛ ႎုိင္ငံဴခားေငၾေဳကး ဆက္သၾယ္မႁဆုိင္ရာ ထိန္းခဵႂပ္ေရး ဌာန အ႒ကီးအကဲကေန ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဖိႎႀိပ္တဲ့ ဴမန္မာဴပည္က စစ္အာဏာရႀင္ေတၾကို ပုိမုိထိေရာက္တဲ့ ပိတ္ဆုိႛ အေရးယူတာေတၾ လုပ္မယ္လုိႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေနႛက အေမရိကန္ႎုိင္ငံ နယူးေယာက္႓မိႂႛ မႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ ကမၲာ့ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ ညီလာခံမႀာ မိန္ႛခၾန္းေဴပာစဥ္က အေမရိကန္သမတ ေဂဵာ့ဘၾတ္ရႀ္က ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒိေနာက္ အခုလုိ ဴမန္မာ စစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾအေပၞ ေငၾေဳကးဆုိင္ရာ ပိတ္ဆုိႛ အေရးယူမႁေတၾကုိ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့တာပၝ။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနႛမႀာ ဘၸာေရးဆုိင္ရာ အေရးယူဴခင္းခံရတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးဗုိလ္ခဵႂပ္ ၁၄ ဦးရဲႛ အမည္စာရင္းေတၾကုိေဖၞဴပခဲ့ပၝတယ္။

ေသာဳကာေနႛတုန္းက ေနာက္ထပ္ ၁၁ ဦးကုိ ထပ္မံတုိးခဵဲႛ ထည့္သၾင္းလုိက္ေဳကာင္း ေဳကညာတာပၝ။

ဒီေနာက္ထပ္ တုိးခဵဲႛ ထည့္သၾင္းလုိက္တဲ့ ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲႛ အမည္စာရင္းကေတာ့-

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္႒ကီး ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ တင္ႎုိင္သိန္း၊ ဆက္သၾယ္ေရး၊ ေဳကးနန္းနဲႛ စာတုိက္၀န္႒ကီး ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ သိန္းေဇာ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္႒ကီး ဗုိလ္ခဵႂပ္ ေစာထၾန္း၊ ပညာေရး၀န္႒ကီး ေဒၝက္တာခဵမ္း႓ငိမ္း၊ လ႖ပ္စစ္၀န္႒ကီး ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ေဇာ္မင္း၊ ဘၸာေရး၀န္႒ကီး ဗုိလ္ခဵႂပ္လႀထၾန္း၊ စက္မႁ ၂ ၀န္႒ကီး ဗုိလ္ခဵႂပ္ ေစာလၾင္၊ စီမံကိန္း ၀န္႒ကီးဌာန ၀န္႒ကီး ဦးစုိးသာ၊ သိပၯံနဲႛနည္းပညာ ၀န္႒ကီး အလုပ္သမား၀န္႒ကီး ဦးေသာင္း၊ ကဵမၳာေရး၀န္႒ကီး ေဒၝက္တာေကဵာ္ဴမင့္နဲႛ ရန္ကုန္႓မိႂႛေတာ္၀န္ ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေအာင္သိန္းလင္း၊ တုိႛဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

အေမရိကန္အစိုးရရဲႛ ဘဏၸေရးဆုိင္ရာ ပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁဟာ စစ္အစိုးရ အဖဲၾႛ၀င္ေတၾ၊ စစ္အစိုးရက ဖဲၾႛစည္းထားတဲ့ ဳကႛံခုိင္ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရး အဖဲၾႛေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ စစ္အစုိးရရဲႛ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းေတၾ၊ စစ္အစုိးရ အေပၝင္းအပၝေတၾ၊ ဒၝ့အဴပင္ စစ္အစုိးရပုိင္ ထိန္းခဵႂပ္ထားတဲ့ ဘဏ္ ၃ ခု စတာေတၾ အားလုံးအ႒ကံႂး၀င္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီဘၸာေရးဆုိင္ရာ အေရးယူမႁ ဥပေဒအရ စစ္အစုိးရ ေခၝင္းေဆာင္ပိုင္ ေငၾေဳကးေတၾကုိ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံ အပၝအ၀င္ အေမရိကန္နဲႛ ပတ္သက္ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ေငၾေဳကးစနစ္ အားလုံးမႀာ ၀င္ေရာက္ အသုံးဴပႂခၾင့္ ပိတ္ပင္မႀာ ဴဖစ္သလုိ၊ စစ္အစိုးရပုိင္ ေငၾေဳကးေတၾကုိလည္း ရႀာေဖၾေတၾႛရႀိခဲ့ရင္ ခဵိတ္ပိတ္ သိမ္းဆည္းမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဲဒီလုိပဲ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံသားေတၾ၊ အေမရိကန္ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾ အေနနဲႛ ဒီအမည္ စာရင္းပၝ စစ္အစုိးရ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေငၾေဳကးဆုိင္ရာ ပတ္သက္ခၾင့္ကုိလည္း တပၝတည္း ပိတ္ပင္ထား ပၝတယ္။ သမတ ဘၾတ္ရႀ္ရဲ ့ မိန္ႛခၾန္းေဴပာဳကားခဵက္ အဴပည့္အစုံကုိ ဦးဘေအာင္ကတင္ဴပထားပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔