ဴမန္မာဒုကၡသည္ ၈၀၀ေကဵာ္ကို ကေနဒၝမႀာ အေဴခခဵခၾင့္ဴပႂမည္

2006-06-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
refugee_border_200px.jpg
နအဖစစ္တပ္၏ ထိုးစစ္ေဳကာင့္ တိုင္းရင္းသားမဵား အိုးပစ္အိမ္ပစ္ ထၾက္ေဴပးရေသာ ဴဖစ္ရပ္မဵားစၾာ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ရဴပီး၊ ၂၀၀၂ခုႎႀစ္က ေတာထဲတၾင္ ထၾက္ေဴပး ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ရေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသား အမဵိႂးသမီးႎႀင့္ ကေလးမဵားကို ေတၾႛဴမင္ရပံု။ (Photo: AFP) ပံုဳကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဇၾန္လ ၂၀ရက္ေနႛမႀာ ကဵေရာက္တဲ့ ကမၲာ့ဒုကၡသည္မဵားေနႛမႀာ ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္ စခန္းတခုက ဴမန္မာတုိင္းရင္းသား ဒုကၡသည္ ရႀစ္ရာေကဵာ္ကုိ ကေနဒၝႎုိင္ငံမႀာ လာေရာက္အေဴခခဵခၾင့္ဴပႂဖုိႛ ကေနဒၝအစုိးရအဖၾဲႚက သေဘာတူ ခၾင့္ဴပႂလုိက္႓ပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း သတင္းထုတ္ဴပန္ပၝတယ္၊၊

ထုိင္းႎုိင္ငံ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ ခ႟ုိင္မႀာရႀိတဲ့ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းက ဒုကၡသည္ ရႀစ္ရာႛတဆယ္ကုိ ဒီႎႀစ္အတၾင္း ကေနဒၝႎုိင္ငံမႀာ လာေရာက္ အေဴခခဵခၾင့္ဴပႂလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာဒုကၡသည္ စခန္း ၉ ခုမႀာ ဴမန္မာတုိင္းရင္းသား ဒုကၡသည္ စုစုေပၝင္း တသိန္း ေလးေသာင္းေကဵာ္ရႀိ႓ပီး ဒီဒုကၡသည္ အေရအတၾက္ဟာ အေရႀႚေတာင္အာရႀ ေဒသတခုလံုးမႀာ အမဵားဆံုး ဴဖစ္တယ္လုိႛ UNHCR က ထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ စာရင္းဇယားေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

မယ္လစခန္းဟာ ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုထဲမႀာ သၾားလာဆက္သၾယ္ေရး အခက္ခဲဆံုးနဲႛ ဒုကၡသည္ေတၾရဲႛ အေဴခအေနဟာလည္း အနိမ့္ကဵဆံုး ဴဖစ္တာေဳကာင့္ ဒီစခန္းက ဒုကၡသည္ေတၾကုိ အခုလုိ ဦးစားေပး ေခၞယူရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္လုိႛ သတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊ ကေနဒၝ အစုိးရ ႎုိင္ငံသားနဲႛ လူဝင္မႁ ဝန္႒ကီးဌာနနဲႛ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ံုး (UNHCR) တုိႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး ဒီသတင္း ထုတ္ဴပန္လုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ကေနဒၝႎုိင္ငံကုိ သၾားေရာက္ႎုိင္မယ့္ ဒုကၡသည္ ၈၀၀ ေကဵာ္ထဲမႀာ အမဵားစုက ကရင္တုိင္းရင္းသားေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ သူတုိႛဟာ ဴမန္မာ နအဖ စစ္အစုိးရရဲႛ ၁၉၉၅ ခုႎႀစ္မႀာ KNUကရင္အမဵိိႂးသားအစည္းအရံုးအဖၾဲႛကုိ ဆင္ႎၿဲခဲ့တဲ့ စစ္ဆင္ေရး႒ကီးေတၾေဳကာင့္ လၾတ္ရာ က႗တ္ရာကုိ ထၾက္ေဴပး လၾတ္ေဴမာက္လာခဲ့ဳကတဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဒုကၡသည္ေတၾ အမဵားစုဟာ ဒီစခန္းထဲမႀာ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ေနထုိင္လာခဲ့ဳကသူေတၾ ဴဖစ္႓ပီး သူတုိႛရဲႛဘ၀မႀာ ဒုကၡသည္စခန္းတခုတည္းကလၾဲ႓ပီး ပုိင္ဆုိင္မႁဆုိတာ ဘာဆုိဘာမႀ မရႀိေဳကာင္း UNHCR ကေနဒၝရံုး ကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂဵာဟန္း ရႀား အာဆာဒီ က ေဴပာပၝတယ္၊၊ မစၤတာ အာဆာဒီဟာ UNHCRထုိင္းႎုိင္ငံရံုး ကုိယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ ၁၉၉၉ ခုႎႀစ္ကေန ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္အထိ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့႓ပီး ထုိင္းႎုိင္ငံက ဒုကၡသည္စခန္းေတၾအေရးကုိ အနီးကပ္ ဦးစီး ကၾပ္ကဲခဲ့ရသူတဦးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဒီဒုကၡသည္ ၈၀၀ ေကဵာ္ထဲက ဒုကၡသည္ ၅၀၀ ေကဵာ္ဟာ ပထမအသုတ္အေနနဲႛ ဒီႎႀစ္ ဳသဂုတ္လနဲႛ စက္တင္ဘာလထဲမႀာ ကေနဒၝႎုိင္ငံကုိ သၾားေရာက္ ခၾင့္ရရႀိမႀာ ဴဖစ္႓ပီး ကဵန္ ၃၀၀ ကုိေတာ့ ဒီႎႀစ္ကုန္ပုိင္းနဲႛ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎႀစ္ဆန္းပုိင္းမႀာ သၾားေရာက္ႎုိင္ဖုိႛ စီစဥ္ထားတယ္လုိႛ သတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဇၾန္လ ၂၀ ရက္ေနႛကုိ ကမၲာႛဒုကၡသည္မဵားေနႛအဴဖစ္ ႎႀစ္စဥ္ႎႀစ္တုိင္း ကဵင္းပသၾားဖုိႛ ႎုိင္ငံတကာမႀာ အတည္ဴပႂ သတ္မႀတ္ထား႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဒုကၡသည္ေတၾ လာေရာက္အေဴခခဵခၾင့္ကုိ ကေနဒၝႎုိင္ငံက ခုလုိ ခၾင့္ဴပႂလက္ခံေနသလုိပဲ အေမရိကန္၊ ဳသစေဳတးလဵ၊ နယူးဇီလန္၊ ဖင္လန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆၾီဒင္၊ ႓ဗိတိန္ နဲႛ နယ္သာလန္ႎုိင္ငံ အစုိးရေတၾကလည္း ခၾင့္ဴပႂလက္ခံလဵက္ရႀိပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔