ညီလာခံတက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚတခု ေတာဴပန္ခို

2007-06-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

nat_convention_10-11-06_150px.jpg
အေဴခခံဥပေဒ ေရးဆၾဲရန္ စစ္အစိုးရက ကဵင္းပေနေသာ အမဵိႂးသားညီလာခံ အစည္းအေဝးတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ လာမည့္ ဇူလိုင္လတၾင္ ကဵင္းပမည့္ ညီလာခံသည္ ေနာက္ဆံုး အ႓ပီးသတ္ အစည္းအေဝး ဴဖစ္မည္ဟု ဆိုသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အမဵိႂးသားညီလာခံတက္ေနတဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးယူထားတဲ့ အဖၾဲႚတဖၾဲႚက လက္နက္ကိုင္အေတာ္မဵားမဵား ဴပန္႓ပီး ေတာခိုသၾားတယ္လိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။ ရလလဖလိုႛေခၞတဲ့ ရႀမ္းဴပည္လူမဵိႂးေပၝင္းစံု လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႚက အင္အားတရာေကဵာ္ ေမလ ၁၅ရက္ေနႛက ထိုင္းဴမန္မာ နယ္စပ္မႀာရႀိတဲ့ ကရင္နီအမဵိႂးသား တိုးတက္ေရးပၝတီ ထိန္းခဵႂပ္နယ္ေဴမကို ေရာက္လာဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအဖၾဲႚဟာ ေမလ၁၁ရက္ေနႛက ရႀမ္းဴပည္ေတာင္ပိုင္းနဲႛ ကယားဴပည္နယ္ နယ္ဴခား ေတာင္႒ကီး ႓မိႂႚနဲႛ လၾယ္ေကာ္႓မိႂႚဳကားမႀာရႀိတဲ့ စခန္းေတၾကေန ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္ဘက္ကို ထၾက္လာဳကတာပၝ။ ဒီအဖၾဲႚေရာက္လာတဲ့ အေဳကာင္း KNPPအဖၾဲႚက တၾဲဖက္အတၾင္းေရးမႀႃး ခူဦးရယ္က အတည္ဴပႂေဴပာဆိုပၝတယ္။

စစ္အစိုးရက သူတိုႛအဖၾဲႚကို လက္နက္ခဵဖိုႛ အစီအစဥ္လုပ္တဲ့အခၝမႀာ သူတိုႛအေနနဲႛ လက္နက္ခဵႎိုင္တဲ့ အေနအထားမဵိႂး မရႀိေတာ့ ခၾဲထၾက္လာတယ္လိုႛ ေယဘုယဵေဴပာႎိုင္ေဳကာင္း ခူဦးရယ္က RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဒီအဖၾဲႚဟာ KNPP ေဒသခံ တပ္မႀႃးေတၾနဲႛ အဆက္အသၾယ္လုပ္႓ပီး KNPP ထိန္းခဵႂပ္နယ္ေဴမ အတၾင္းကို ဝင္ေရာက္လာတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ရလလဖ အဖၾဲႚမႀာ ဒုတိယ ဥကၠႉဴဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မႀႃးခဵစ္ေမာင္ဆိုသူဟာ အမဵိႂးသားညီလာခံ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ကိုယ္စားလႀယ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီအဖၾဲႚဟာ ရႀမ္းဴပည္ရႀိ ပအိုဝ့္ လူမဵိႂးစု အမဵားစုပၝတဲ့ အဖၾဲႚဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီအဖၾဲႚနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္အေဴခစိုက္ ပအိုႛဝ္အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရးတပ္ဦးက ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ခၾန္ဥကၠာကလည္း ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

အမဵိႂးသားညီလာခံ ဴပန္ေခၞမယ္လိုႛ ဆံုးဴဖတ္႓ပီးတဲ့ေနာက္မႀာ ဖိအား ပို႓ပီး ဴပင္းထန္လာပံုရတယ္လိုႛ သူကေဴပာပၝတယ္။ ဒီတေခၝက္ အမဵိႂးသားညီလာခံ မတိုင္ခင္မႀာ ရႀင္းလင္းခဵင္တဲ့ သေဘာနဲႛ လက္နက္အပ္ဖိုႛ အကဵပ္ကိုင္ပံုရႀိ႓ပီး လက္နက္အပ္ဖိုႛ မလိုလားတဲ့ တပ္မႀႃးေတၾက ထၾက္လာတဲ့ သေဘာဴဖစ္ေဳကာင္း ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ခၾန္ဥကၠာက ေဴပာပၝတယ္။

အခုထၾက္လာသူေတၾထဲမႀာ အမဵိႂးသားညီလာခံ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ဗိုလ္္မႀႃးခဵစ္ေမာင္ ကိုယ္တိုင္ပၝဝင္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾ ထၾက္ေနေပမဲ့ ဒီသတင္းကို မိမိတိုႛ အတည္မဴပႂႎို္င္ဘူးလိုႛ KNPPအဖၾဲႚက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔