ကမႝာ့အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ကို တိုင္ဳကားသူမဵားအား တရားစၾဲထားမႁ ႟ုပ္သိမ္း

2006-09-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္က အာဏာပိုင္ေတၾ အဓမၳလုပ္အားေပးခုိင္းလိုႛ ေအာင္လံ႓မိႂႚနယ္ ငပဵင္း႟ၾာသား ကိုဝင္းလၾင္ေသဆံုးခဲ့ရပၝတယ္။ ဒီအမႁကို ကမႝာ့ အလုပ္သမားအဖၾဲႚ့ခဵႂပ္ကို တုိင္ဳကားခဲ့ရာမႀာ ပၝဝင္ကူညီခဲ့သူေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက မမႀန္သတင္းေပးပၝတယ္ဆို႓ပီး တရားစၾဲခဲ့လိုႛ တႎႀစ္ဳကာေအာင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရာက စက္တင္ဘာလ ၂၀ရက္ေနႛကေတာ့ အမႁကို ႟ုပ္သိမ္းလိုက္႓ပီလိုႛ ဳကားရပၝတယ္။

ဒီအမႁမႀာ တရားစၾဲဆိုခံထားရတဲ့ ေအာင္လံ႓မိႂႚနယ္ NLD ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးသိန္းဇံနဲႛႛ ႎႀစ္ဦးကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန့က သရက္႓မိႂႚနယ္တရား႟ံုးမႀာ တရားလိုက အမႁကို ႟ုပ္သိမ္းသၾားတာေဳကာင့္ တရား႟ံုးက တရားေသလၿတ္ေပးလိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီအမႁနဲ့ပတ္သက္႓ပီး ဦးသိန္းဇံက RFAကို ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးသိန္းဇံ။ ။ က႗န္ေတာ္တိုႛကို false information (မမႀန္သတင္းေပးဴခင္း) ေပၝ့ေလ၊ ဴပစ္မႁဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၀နဲႛ စၾဲေတာ့၊ ႟ိုး႟ိုးသားသား က႗န္ေတာ္တိုႛက ကူညီေပးလိုက္တာ၊ သူတိုႛတိုင္တာက သူတိုႛကိုယ္တိုင္က မခံမရပ္ႎိုင္ဴဖစ္႓ပီးေတာ့ ဴဖစ္ဳကတဲ့ ကိစၤေတၾေပၝ့ေလ၊ အဲဒီမႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛကို တရားစၾဲေတာ့ရင္ သူတိုႛ အကုန္လံုး ေလ့လာ သံုးသပ္႓ပီးေတာ့ေပၝ့ဗဵာ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛကို ေနာက္ဆံုး ဴပစ္မႁဆိုင္ရာ ကဵင့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄၈ ႟ုပ္သိမ္းတယ္ေပၝ့ေလ၊ သရက္ခ႟ိုင္ ရဲမႀႃးစိန္ဝင္းကေန႓ပီးေတာ့ရင္ မေနႚက အဲဒၝ ႟ုပ္သိမ္းေတာ့၊ ႟ုပ္သိမ္းေတာ့ သူႛဥပေဒအရဆိုရင္ေတာ့ သူ႟ုပ္သိမ္းတာကို တရား႟ံုးက လက္ခံ၊ လက္ခံ႓ပီးေတာ့ရင္ က႗န္ေတာ္တိုႛကို တရားေသလၿတ္တယ္ေပၝ့ဗဵာ၊ အမႁကေန အ႓ပီးအဴပတ္ လၿတ္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပၝပဲ။

မႎႀစ္က ဇူလိုင္လအတၾင္း အာဏာပိုင္ေတၾရဲ့ လုပ္အားေပးေစခိုင္း မူေဳကာင့္ ငပဵင္း႟ၾာသား ကိုဝင္းလၾင္ ေသဆံုးရမႁကို အစ္ကိုဴဖစ္သူ ကိုမင္းလၾင္က ရန္ကုန္႓မိႂႚ ရႀိ ILO ဌာေနကုုိယ္စားလႀယ္ကို တိုင္ဳကားခဲ့ရာမႀာ ဦးသိန္းဇံ၊ ဦးေအာင္သန္းထၾန္းနဲ့ ဦးေဇာ္ေဌးတိုႛက ကူညီတယ၊္ မမႀန္ သတင္းေပးတယ္ဆို႓ပီး သရက္ခ႟ိုင္ရဲမႀႃး႒ကီး စိန္ဝင္းက တရားလိုဴပႂ႓ပီး တရားစၾဲခဲ့တဲ့ အမႁဴဖစ္ပၝတယ္၊

ဒီအမႁကို ခုလို တရားေသလၿတ္လိုက္တာနဲ့ ပတ္သက္႓ပီး ကမၲာ့အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ရဲ့ ပၝဝင္ေဆာင္႟ၾက္မူ ရႀိမရႀိ ဦးသိန္းဇံကို ေမးဴမန္ခဲ့ပၝတယ္။

ဦးသိန္းဇံ။ ။ ႓ပီးခဲ့ဇၾန္လကေပၝ့ဗဵာ၊ ဒီႎႀစ္၊ international labor conference ရႀိတာပဲ၊ အဲဒီတုန္းက သံအမတ္႒ကီး ဦးေမာင္ေမာင္စိန္တိုႛ၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီက ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလႀယ္တိုႛေပၝ့ေလ၊ မစၤတာ ရစ္ခဵတ္ဒ္ ေဟာ္ေဆးတိုႛ ဘာတိုႚနဲႛေပၝ့ေလ၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ILOက အုပ္ခဵႂပ္မႁ ဒၝ႟ိုက္တာေတၾနဲႛေပၝ့ေလ၊ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾး႓ပီးေတာ့ရင္၊ က႗န္ေတာ္တိုႛဳကားရတာေပၝ့ဗဵာ၊ ဖတ္ရဴပႂရတာေပၝ့ေလ၊ အဲလို ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေပၞ မူတည္႓ပီးေတာ့၊ တဖက္နဲႛတဖက္ cooperation (ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁ) ေပၝ့ေလ၊ လုပ္မယ္ဆို႓ပီးေတာ့ရင္ သူတိုႛ ကတိကဝတ္ေတၾ ရႀိဳကတာပဲေလ၊ အဲဒီလို ကတိကဝတ္ေတၾ ရႀိ႓ပီးေတာ့ရင္ အဲဒီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အရလည္းပဲ ဴဖစ္ႎိုင္တယ္၊ ဒၝေဳကာင့္မိုႛလိုႛလည္းပဲ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဥစၤာ withdraw (႟ုပ္သိမ္း)တဲ့သေဘာမဵိႂး ဴဖစ္တယ္လိုႛ ယူဆလိုႛ ရတာေပၝ့ဗဵာ။

ဒီအမႁဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎႀစ္စက္တင္ဘာလဆန္းက စတင္တရားစၾဲဆိုခဲ့တဲ့ အမႁဴဖစ္႓ပီး တရားရံုးက ၁၅ဳကိမ္တိုင္တိုင္ေခၞယူစစ္ေဆးခဲ့႓ပီး ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အခုႎႀစ္ဆန္းပိုင္းက အာရႀ-ဥေရာပ ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာလဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံက လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မူ၊ အလုပ္သမား အခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾနဲ့ ပတ္သက္႓ပီး အာရႀနဲႛ ဥေရာပေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေဝဖန္ခဲ့ဳကတာဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔