ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီထုတ္ဴပန္ခဵက္ကို တ႟ုတ္ဴပင္ဆင္

2007-10-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Wang_Guangya_200px.jpg
လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးတခုတၾင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ သံအမတ္႒ကီး ဝမ္ဂၾမ္ရ မဲေပးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

တ႟ုတ္ႎုိင္ငံဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရး ကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး အေနာက္ႎုိင္ငံက တင္သၾင္းတဲ့ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္ မူဳကမ္းကုိ တဴခား လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီအဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံေတၾနဲႛပူးေပၝင္း႓ပီး ဴပင္ဆင္ခဵက္ေတၾ တင္သၾင္းခဲ့ပၝတယ္။

တ႟ုတ္ႎုိင္ငံက ဦးေဆာင္႓ပီး တဴခားလံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံေတၾရဲ့ သေဘာတူညီမႁနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေပၞ ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵတဲ့ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္ မူဳကမ္းကုိ အခုလုိဴပင္ဆင္ခဵက္ တင္သၾင္းခဲ့ဳကတာပၝ။ စစ္အစိုးရကုိ ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵတယ္ဆုိတဲ့ စကားရပ္အစား မဵားစၾာဝမ္းနည္းတယ္ဆုိတဲ့ စကားရပ္နဲႛ အစားထိုးဴပင္ဆင္ခဲ့သလုိ၊ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအေနနဲႛ ေရႀႚဆက္လက္ ေဆာင္႟ၾက္ရမဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾကုိ စဥ္းစားဖုိႛဆုိတဲ့ စကားရပ္ကုိ ဖယ္ရႀား႓ပီး လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ကိစၤကုိ ဆက္လက္ ေစာင့္ဳကည့္ပၝမယ္ဆုိတဲ့ စကားရပ္နဲႛ ဴပင္ဆင္ခဲ့ပၝတယ္။

လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အဖၾဲႚဝင္ ၁၅ ႎုိင္ငံက လံုဴခံႂေရးေကာင္စီေရးရာ က႗မ္းကဵင္သူ ပၝရဂူမဵားဟာ ေအာက္တိုဘာ ၈ရက္ တနလႆာေနႛက ၃ နာရီဳကာ တံခၝးပိတ္စည္းေဝးခဲ့ဳက႓ပီး အဴပႂသေဘာေဆာင္တဲ့အေနနဲႛ ဴပင္ဆင္ခဵက္ေတၾကုိ ထည့္သၾင္းစဥ္းစားကာ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္ မူဳကမ္းကုိ ဴပန္လည္ ေရးသားခဲ့တယ္လုိႛ လက္ရႀိ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ဥကၠႉဴဖစ္သူ ဂၝနာႎုိင္ငံရဲ့ ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚဝင္ တဦးက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ကုသမဂၢလံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ ထုတ္ဴပန္ခဵက္လုိႛ အမည္ရတဲ့ ဒီေဳကညာခဵက္ဟာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအဖၾဲႚဝင္ ၁၅ဦးရဲ့ သေဘာတူညီမႁ ရရႀိဖုိႛလုိအပ္ေပမဲ့လည္း မလုပ္မေနရ လုိက္နာရမဲ့ အာဏာတည္ရႀိဴခင္းေတာ့ မရႀိပၝဘူး။ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံအားလံုးက ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူေတၾကုိ အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခၾဲမႁကုိ လက္မခံႎုိင္ေဳကာင္း သေဘာတူညီဳက႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲႛ အမဵႂိးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဖုိႛ လုိအပ္တယ္ဆုိတဲ့ အခဵက္ကုိလည္း တညီတႌၾတ္တည္း သေဘာတူညီ လက္ခံဳကေဳကာင္း ဂၝနာႎုိင္ငံရဲ့ ကုိယ္စားလႀယ္ အဖၾဲႚဝင္တဦးဴဖစ္သူ မစၤတာ အဲလ္ဘတ္ ရန္ကီက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

အီတလီႎုိင္ငံရဲ့ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ သံအမတ္႒ကီး မာခဵယ္လုိ စပၝတာ ဖုိရာက ေဴပာဆုိရာမႀာေတာ့ ဒီထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္ဟာ အခုလုိ လုိအပ္တဲ့အခဵိန္မႀာ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီအဖၾဲႚဝင္ေတၾအားလံုး တညီတႌၾတ္တည္း အဴမန္ဆံုးေပးပိုႛလုိက္တဲ့ သတင္းစကားပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴပင္းထန္တဲ့သတိေပးခဵက္လည္း ဴဖစ္ပၝတယ္လုိႛ ေဴပာဆုိသၾားတာပၝ။

ေအာက္တိုဘာ ၈ရက္ တနလႆာေနႛညက ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဲ့တဲ့ မူဳကမ္းကုိ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံေတၾရဲ့ အစုိးရအသီးသီးကုိ ေပးပုိႛ႓ပီး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ရယူထားတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံေတၾဟာ ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၀ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ ထပ္မံေတၾႚဆံုဖုိႛရႀိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔