တရုတ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္နဲႚ ဴမန္မာစစ္အစုိးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္တုိႚ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾး

2007-11-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

thein_sein_sg_150px.jpg
စကႆာပူႎုိင္ငံတၾင္ကဵင္းပေသာ ၁၃႒ကိမ္ေဴမာက္ အာရႀထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲတၾင္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္သည္ ႎုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေနႚက တရုပ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဝမ္ကဵားေပၝင္ႎႀင့္ေတၾႚဆံုရန္ ေရာက္ရႀိလာပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

စကႆာပူႎုိင္ငံမႀာ အာဆီယံထိပ္သီး ညီလာခံတက္ေရာက္ဖုိႛအတၾက္ ေရာက္ေနတဲ့ အာရႀေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ႎုိဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေနႛ မေနႚကေရာ၊ ဒီကေနႛပၝ အခၾင့္ရသလုိ ေတၾႚဆံုေႎၾးေႎၾးမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ေနဳကပၝတယ္။ ဒီအထဲမႀာ တရုတ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဝမ္ကဵားေပၝင္ကလဲ ဴမန္မာႎုိင္ငံ စစ္အစုိးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္နဲႚ ႎုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေနႚ ဒီကေနႚ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝတယ္။

တရုတ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးသိန္းစိန္နဲႚ ေတၾႚဆံုရာမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ တရုတ္ဴပည္ရဲႚ အိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံ ဴဖစ္ေနတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဴဖစ္ေပၞေဴပာင္းလဲမႁေတၾနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး အမဵား႒ကီး စုိးရိမ္ပူပန္မိပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အမဵိႂးသားဴပန္လည္ ရင္ဳကားေစ့ေရး အခုိင္အမာေပၞထၾက္လာ႓ပီး ဒီမုိကေရစီ ရရႀိတာ၊ တည္႓ငိမ္မႁ ရရႀိတာ၊ တုိးတက္ဖၾံႚ႓ဖိႂးမႁေတၾ ရရႀိတာေတၾကုိ ေမ႖ာ္လင့္ေနမိပၝတယ္လုိႚ ေဴပာဳကားသၾားေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အေဴခအေနအရပ္ရပ္ ပံုမႀန္ဴပန္ေရာက္ေန႓ပီဆုိတာ ဳကားသိရတဲ့ အတၾက္လည္း ဝမ္းသာမိတယ္လုိႚ တရုတ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

တရုတ္အစုိးရက ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးနဲႚ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီးက ဝင္ေရာက္ကူညီေဴဖရႀင္းေပးႎုိင္ဖုိႚ ႒ကိႂးပမ္းေဆာင္ရၾက္ခဵက္ေတၾကုိ အဴပႂသေဘာေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုအဴဖစ္နဲႚ ႒ကိႂဆုိတယ္လုိႚလည္း ေဳကညာထားပၝတယ္။ ဒၝေတၾကုိလည္း ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ႎႀစ္ဦး ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ထည့္သၾင္းေဆၾးေႎၾးခဲ့လိမ့္မယ္္လုိႚ ယူဆရပၝတယ္။

ဴမန္မာဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးသိန္းစိန္ကုိ ဂဵပန္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဖူကူဒၝကလည္း ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးဖုိႚ ရႀိပၝတယ္။ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလအတၾင္း ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ ဂဵပန္ႎုိင္ငံသား သတင္းေထာက္ မစၤတာ နာဂၝအိ ေသနတ္နဲႚပစ္သတ္ခံရတဲ့ကိစၤကုိ ေဆၾးေႎၾးလိမ့္မယ္လုိႚ ဂဵပန္အရာရႀိေတၾက ေဴပာဳကားဳကပၝတယ္။

စကႆာပူႎုိင္ငံမႀာ ေရာက္ရႀိေနတဲ့ အာအက္ဖ္ဝုိင္းေတာ္သား ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းရဲႚ သတင္းေပးပုိႛခဵက္ကုိ သီးသန္ႚနားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။

ႎုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေနႛ ဒီကေနႚညေနပုိင္း အာဆီယံႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးေတၾရဲႚ အစည္းအေဝးအ႓ပီး အာဆီယံထိပ္သီး ညီလာခံရဲႚ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာအင္ဒရူးတန္က သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီသတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းကုိ အာအက္ဖ္ေအဝုိင္းေတာ္သူ ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားတာကုိလည္း နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔