လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ မဲခၾဲရာတၾင္ တ႟ုတ္ႎႀင့္ ႟ုရႀားတိုႛ ဗီတိုအာဏာသံုး ပယ္ခဵ

2007-01-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

newspaper_readers_200px.jpg
တ႟ုတ္ႎႀင့္ ႟ုရႀားတိုႛက ဗီတိုအာဏာသံုး၍ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းအား ပယ္ခဵလိုက္ေဳကာင္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာမဵားတၾင္ ေအာင္ပၾဲခံ ေဖာ္ဴပထားသည္ကို ရန္ကုန္႓မိႂႚ လမ္းေဘး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တၾင္ ဖတ္႟ႁေနသူမဵား။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးကို ကမႝာ့ကုလသမဂၢ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီက ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵဖိုႛအတၾက္ အေမရိကန္အစိုးရက တင္သၾင္းထားတဲ့ မူဳကမ္းကို ဇန္နဝၝရီ ၁၂ရက္၊ ေသာဳကာေနႛက မဲခဲၾ ဆုံးဴဖတ္ဳကရာမႀာ အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံ ၉ ႎိုင္ငံက ေထာက္ခံခဲ့ဳကေပမဲ့ တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀားတုိႛက တခဵက္လၿတ္ ဗီတုိအာဏာသုံး႓ပီး ပယ္ခဵခဲ့ပၝတယ္။

အာရႀႎို္င္ငံတခဵိႂႚကလည္း အခုကိစၤမႀာ အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲႛ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအထိ တက္စရာမလိုအပ္ပဲ ေဴခလႀမ္းကဵဲလၾန္းသၾားတယ္လိုႛ ေဝဖန္ ေဴပာဆို္လိုက္ဳကပၝတယ္၊၊

ေဒသဆိုင္ရာ လံုဴခံႂေရးနဲႛ ေအးခဵမ္းမႁကို ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးက ထိခိုက္ေနတယ္၊ ဴပည္သူေတၾ တိုင္းရင္းသားေတၾကို ဖိႎႀိပ္မႁေတၾ ရပ္စဲေပးဖိုႛ လိုတယ္ဆိုတဲ့ အေမရိကန္အစိုးရက တင္ဴပထားတဲ့ မူဳကမ္းကို ကုလသမဂၢ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ မူဳကမ္းအဴဖစ္ လက္ခံသင့္- မခံသင့္ မဲခဲၾဆုံးဴဖတ္ရာမႀာ အဖဲၾႚဝင္ ၁၅ ႎုိင္ငံရႀိတဲ့အထဲက ၉ ႎုိင္ငံက ေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့ဳကပၝတယ္။ ႎိုင္ငံ ၃ ႎိုင္ငံက ကန္ႛကၾက္ခဲ့႓ပီး ၃ ႎုိင္ငံကေတာ့ မဲမေပးပဲေနခဲ့ပၝတယ္။

ကန္ႛကၾက္မဲေပးတဲ့ ၃ ႎုိင္ငံကေတာ့ တ႟ုတ္၊ ႟ုရႀား နဲႛ ေတာင္အာဖရိက ႎုိင္ငံေတၾဴဖစ္႓ပီး မဲမေပးပဲ ဳကားေနခဲ့တဲ့ ႎုိင္ငံေတၾကေတာ့ အင္ဒုိနီးရႀား၊ ကာတာနဲႛ ကၾန္ဂုိ ႎုိင္ငံတိုႛဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာ့အေရးကို ကုလသမဂၢလုံဴခံႂေရးေကာင္စီက ကုိင္တၾယ္ေရးကို အခုလို အမဵားစု ဴဖစ္တဲ့ ၉ ႎုိင္ငံက ေထာက္ခံခဲ့တဲ့အတၾက္ အႎုိင္ရရႀိခဲ့ေပမဲ့၊ တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀားတုိႛက ဗီတုိအာဏာသုံး႓ပီး ပယ္ခဵခဲ့တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာ့အေရး ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ဟာ အတည္ဴဖစ္မလာႎိုင္ခဲ့ပၝဘူး၊၊

လုံဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ အခုလုိ တႎုိင္ငံထက္ပုိ႓ပီး ဗီဒုိအာဏာသုံးစၾဲတာမဵိႂးဟာ နည္းပၝးလႀ႓ပီး ၊ ေနာက္ဆုံးအ႒ကိမ္အဴဖစ္ ၁၉၈၉ ခုႎႀစ္က ပနားမားႎိုင္ငံ ကိစၤမႀာ အေမရိကန္၊ ႓ဗိတိန္နဲႛ ဴပင္သစ္ ၃ ႎုိင္ငံလုံးတ႓ပိႂင္နက္ အသုံးဴပႂခဲ့ဘူးတာ ရႀိပၝတယ္။

ဴမန္မာ့အေရးကုိ ဦးေဆာင္တင္သၾင္းခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္႒ကီး မစၤတာ ဝုလ္ဖ္ကေတာ့ အခုလုိ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီကေန ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရး ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ မခဵႎုိင္တဲ့အေပၞ အေမရိကန္အစိုးရက အလၾန္ပဲ စိတ္ပဵက္မိတယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္။

အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္ ရီပတ္ဘလီကန္အမတ္ေတၾရဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ မစၤတာ မစ္ခဵ္ မက္ေကာနယ္လ္က ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးကို လုံဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ ေဆၾးေႎၾးဳကလိုႛ ဝမ္းသာအားရ ဴဖစ္ခဲ့ရ႓ပီး ၊ အခုတ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀတိုႛက ကန္ႛကၾက္ခဲ့တာကို စိတ္မေကာင္းဴဖစ္ရေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲႛ ဴမန္မာအေရးမႀာ ကမႝာ့ႎိုင္ငံအမဵားစုက ဴမန္မာဴပည္သူေတၾဘက္က ရပ္တည္ေန႓ပီဆိုတာ ေပၞလၾင္လာ႓ပီး ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားေတၾအေနနဲႛ အေလ႖ာ့မေပး ဆက္လက္ ႒ကိႂးပမ္းသၾားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားခ့ဲပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ႎုိင္ငံတကာလုံဴခံႂေရးကုိ ႓ခိမ္းေဴခာက္တဲ့ အေဴခအေနမႀာ မရႀိတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာ့အေရးဟာ ကုလသမဂၢ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီကေန ကုိင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းဖုိႛ မလုိဘူးလုိႛ ဗီဒုိအာဏာသုံး ပယ္ခဵခဲ့တဲ့ တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀား ႎုိင္ငံတိုႛရဲ့ ကုလသမဂၢ ကုိယ္စားလႀယ္ ႎႀစ္ဦးစလုံးက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ စီဘူး႓မိႂႚမႀာ ေလာေလာဆယ္ ေရာက္ရႀိေနတ့ဲ တ႟ုတ္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ လီေကဵာက္ရႀင္းကလည္း တ႟ုတ္အစိုးရက ခုလို ဗီတိုအာဏာ သံုးလိုက္တာဟာ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္ စာတမ္းနဲႛအညီ လုပ္ခဲ့တာဴဖစ္တယ္၊ ေဒသတၾင္း တည္႓ငိမ္မႁနဲႛ အမဵားအကဵိႂးအတၾက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာသၾားပၝတယ္၊၊ အဲဒီမႀာ ေရာက္ေနတဲ့ အင္ဒိုနီးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဝီရယုဒကလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဖိႎိႀပ္မႁေတၾကိစၤကို ကုလသမဂၢ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီက မကိုင္တၾယ္ပဲ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီက ကိုင္တၾယ္သင့္ပၝတယ္လိုႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔