ဴမန္မာ့အေရး ကုလသမဂၢ႒ကိႂးပမ္းမႁ တရုတ္ေထာက္ခံ

2007-11-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

asean_wen_jiabao_200px.jpg
တရုပ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဝမ္ကဵားေပၝင္(ယာ)ႎႀင့္ စကႆာပူ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဝမ္ကန္ဆန္း (ဝဲ) တုိႚကုိ ႎုိဝင္ဘာလ ၁၉ရက္ေနႚတၾင္ စကႆာပူႎုိင္ငံတၾင္ ေတၾႚရစဥ္။ (photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

စစ္တပ္အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ႎိုင္ငံေရး အေဴပာင္းအလဲဴဖစ္ဖိုႚ ကုလသမဂၢက ႒ကိႂးပမ္းေနတာကို ေထာက္ခံတယ္လိုႚ တရုတ္ႎိုင္ငံက တနဂႆေႎၾေနႚမႀာ ထပ္႓ပီးေဴပာဳကား လိုက္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး တရုတ္၊ ဴမန္မာ ႎႀစ္ႎိုင္ငံ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမလုပ္ခင္ ေဴပာဳကား လိုက္တာပၝ။

တရုတ္ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာဂဵင္ဂန္းက သတင္းေထာက္ေတၾကို စကႆာပူႎိုင္ငံမႀာ အဲဒီလို ေဴပာဳကားတာပၝ။ တဖက္မႀာလည္း ဴမန္မာဴပည္သူေတၾဟာ သူတိုႚဴပႍနာသူတိုႚ ေဴဖရႀင္းႎိုင္တဲ့ အရည္အခဵင္း ရႀိတယ္လိုႚ ယူဆတဲ့အေဳကာင္း၊ တဖက္မႀာလည္း ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းဟာ တန္းတူညီမ႖မႁနဲႚ အဴပန္အလႀန္ ေလးစားမႁကို အေဴခခံ႓ပီး ဴမန္မာ့ကိစၤမႀာ ပၝဝင္ရမယ္လိုႚ ယူဆတဲ့အတၾက္ ကုလသမဂၢကို တရုတ္ႎိုင္ငံက ေထာက္ခံတဲ့အေဳကာင္းလည္း တရုတ္ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရသူက ေဴပာဳကားပၝတယ္။

တရုတ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဝမ္ကဵားေပၝင္ဟာ စကႆာပူမႀာ ငၝးရက္ဳကာေနထိုင္ဖိုႚ တနဂႆေႎၾေနႚက ေရာက္ရႀိလာပၝတယ္။

အာဆီယံ အေရႀႚေတာင္အာရႀ ႎိုင္ငံမဵားအသင္း ထိပ္သီးညီလာခံ ဴပင္ပ ေဆၾးေႎၾးပၾဲအေနနဲႚ မစၤတာ ဝမ္ကဵားေပၝင္ဟာ ဴမန္မာ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္နဲႚ တနလႆာေနႚမႀာ ေတၾႚဆံု႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေဴခအေနကို အေလးထား ေဆၾးေႎၾးဖၾယ္ရႀိတယ္လိုႚ တာဝန္ရႀိသူေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္။

႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့နည္းက တဆင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီေရးနဲႚ အမဵိႂးသား ရင္ဳကားေစ့ေရးကို ေရႀႚဆက္ေဆာင္ရၾက္မယ္လိုႚ ေမ႖ာ္လင့္တဲ့အေဳကာင္း တရုတ္ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္က ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႚ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႚ အဴမဲေဆၾးေႎၾးတာကို တရုတ္ႎိုင္ငံက ေထာက္ခံတယ္၊ မေထာက္ခံဘူးဆိုတာ ေဴပာဳကားဖိုႚေတာ့ ေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္က ဴငင္းဆန္ပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ဒီလိုေဆၾးေႎၾးတာမဵိႂးဴဖစ္ေအာင္ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ႒ကိႂးစားတာကိုေတာ့ အဴပႂသေဘာေဆာင္တယ္ဆို႓ပီး ခဵီးကဵႃးသၾားပၝတယ္။ တရုတ္နဲႚဴမန္မာ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္တိုႚဟာ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲ တက္ေရာက္ဖိုႚ စကႆာပူကို ေရာက္ရႀိေနဳကတာပၝ။ စက္တဘႆာ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို ႓ဖိႂခၾဲ႓ပီးတဲ့ေနာက္ စစ္အစိုးရ ထိပ္တန္း ေခၝင္းေဆာင္တဦးအေနနဲႛ ႎိုင္ငံတကာ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို ပထမဆံုး တက္ေရာက္တာလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔