အေမရိကန္ႎႀင့္တ႟ုတ္ပူးေပၝင္း႓ပီး ဖိအားေပးလ႖င္ ဴဖစ္ႎိုင္ေဴခရႀိ

2007-10-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

UNSC_10-05-07_A_200px.jpg
ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီတၾင္ ေအာက္တိုဘာ ၅ရက္ေနႛက ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး တံခၝးပိတ္ အစည္းအေဝးအစပိုင္း၌ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္႒ကီး ဇယ္လ္ေမ ခၝလီဇတ္ (ဝဲ) ႎႀင့္ တ႟ုတ္သံအမတ္႒ကီး ဝမ္ဂၾမ္ရ (ယာ) တိုႛ စကားေဴပာဆိုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

တ႟ုတ္ဴပည္က ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ လာေရာက္မဲ့ ခရီးစဥ္ကုိ ႒ကိႂဆုိေဳကာင္းနဲႛ ဴမန္မာဴပည္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္ေရးအတၾက္ အဓိကေနရာကေန ပၝဝင္လုိေဳကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၆ရက္ အဂႆၝေနႛက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ တ႟ုတ္ဴပည္ ပၝဝင္ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္မဲ့ အေနအထားနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ႎႀစ္ဦးရဲ့အဴမင္ကုိ ဦးေအာင္ဆန္းဴမင့္က တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္ေရးအတၾက္ တ႟ုတ္ဴပည္က အေရးပၝတဲ့ အခန္းကၸကေန ပၝဝင္လုိတယ္လုိႛ ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ တ႟ုတ္ဴပည္ရဲ့ ဳသဇာလၿမ္းမုိးမႁ ဘယ္ေလာက္ရႀိပၝသလဲလုိႛ ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႛမႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦေအာင္ ကုိ RFAမႀ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။ ဦးေအာင္ဟာ ကၾယ္လၾန္သူ ဖဆပလ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဦးႎုရဲ့ သားဴဖစ္ပၝတယ္။

ဦးေအာင္။ ။ “တ႟ုတ္အစိုးရအေနနဲႛ မစၤတာဂမ္ဘာရီကုိ ႒ကိႂဆုိပၝတယ္လုိႛ ေဴပာတာဟာ ပထမ ေဴခလႀမ္းအေနနဲႛ အင္မတန္မႀ တုိးတက္ေဴပာင္းလဲလာတဲ့ အေဴခအေနတခုလုိႛ ကဵေနာ္တုိႛယူဆရမယ္။ အဲဒၝက ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ ေဳကညာခဵက္ ထၾက္ႎုိင္တာကုိကလည္း တ႟ုတ္ရဲ့ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ ဒၝမႀမဟုတ္ သေဘာ တူညီခဵက္မရပဲ ဘယ္လုိမႀ ဒီေဳကညာခဵက္ ထၾက္လုိႛမရဘူး။ ဒၝဟာ အင္မတန္မႀပဲ ဝမ္းသာစရာေကာင္းတဲ့ ပထမေဴခလႀမ္းပဲလုိႛ ကဵေနာ္တိုႛက ႒ကိႂဆုိရမႀာပဲ။ လူေတၾကေတာ့ ေဴပာေနဳကတယ္၊ ဘက္ေပၝင္းစံုက ဴဖစ္ဴဖစ္ ေဝဖန္သံေတၾ ဳကားဘူးတယ္။ တ႟ုတ္အစုိးရအေနနဲႛ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဳသဇာေညာင္းတယ္။ အိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံဴဖစ္တဲ့အေနနဲႛ ဳသဇာေညာင္းတယ္ဆုိတဲ့ အေဳကာင္းက တခဵိန္ကေတာ့ ဟုတ္ေကာင္း ဟုတ္မယ္။ စစ္အစုိးရက တ႟ုတ္ရဲ့ စစ္လက္နက္ပစၤည္းကုိ မႀီခုိအားထား ေနရတာက နံပတ္တစ္၊ နံပတ္ႎႀစ္ကေတာ့ သူႛကုိ တစံုတခု ကုလသမဂၢမႀာ အေနာက္ႎုိင္ငံေတၾကေန႓ပီးေတာ့ အေရးယူဖုိႛ တင္လာတဲ့အခၝမႀာ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဗီတုိအာဏာနဲႛ သူႛကုိ အကာအကၾယ္ေပးေနတာဆုိေတာ့ ေကဵးဇူးခံေကဵးဇူးစား မဟုတ္သည့္တုိင္ေအာင္၊ ဳသဇာေညာင္းသည္ မေညာင္းသည့္တုိင္ေအာင္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲႛ အတုိင္းအတာတခုအထိ လက္ခံထားပံုရတယ္။”

“အခုေတာ့ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာပၝ တ႟ုတ္က မကန္ႛကၾက္ပဲနဲႛ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကုိပၝ လက္ခံလိုက္ဴပန္႓ပီဆုိတဲ့ အခၝကဵေတာ့ တ႟ုတ္က ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဘာမႀလုပ္ေပးစရာအေဳကာင္း မရႀိေတာ့ဘူးလုိႛ ယူဆႎုိင္တယ္။”

“ေနာက္တခုက ဒီထက္ပုိ႓ပီး အေဴခအေန ေဴပာင္းလဲသၾားတာက တ႟ုတ္ဴပည္ရဲ့ တုိးတက္ေနတဲ့စီးပၾားေရး အေဴခအေနေဳကာင့္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရဆီက ေလာင္စာဆီကုိ မႀီခုိရမဲ့အေဴခအေန ဴဖစ္ေနတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံက သယံဇာတပစၤည္းကလည္း ကုန္သေလာက္ဴဖစ္ေန႓ပီ၊ အကုန္လႀိမ့္ဝယ္ေနတာ။ စီးပၾားေရးအေဴခအေနအရ ေဴပာင္းလဲသၾားသလုိ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီကိစၤနဲႛ ဳကည့္ဴပန္ရင္လည္း အေဴခအေနက ေဴပာင္းသၾား႓ပီဆုိေတာ့ လူေတၾေဴပာေနတဲ့ ဳသဇာသက္ေရာက္မႁဆုိတာ ကဵေနာ္ေတာ့ အစကတည္းက အယံုအဳကည္မရႀိဘူး။ အခုလည္းအယံုအဳကည္မရႀိဘူး။ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲႛ သူတုိႛလုပ္ခဵင္တာ ေတာက္ေလ႖ာက္လုပ္ေနတာ၊ အဲဒၝကဵေနာ့အဴမင္ပၝ။”

တ႟ုတ္ဴပည္မႀာ ရႀိေနတဲ့ ဗမာဴပည္ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီရဲ့ ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူ ဦးဖုိးသံေခဵာင္းကေတာ့ တ႟ုတ္နဲႛ အေမရိကန္ ႎႀစ္ႎုိင္ငံေပၝင္း႓ပီး ေဴဖရႀင္းရင္ ပုိမုိေအာင္ဴမင္ႎုိင္မယ္လုိႛေဴပာပၝတယ္။

ဦးဖုိးသံေခဵာင္း။ ။ “ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ တ႟ုတ္ကေန ဖိအားေပးတာ၊ အကဵပ္ကိုင္တာမဵႂိးဆုိရင္ သူတုိႛ လက္ခံမႀာမဟုတ္ဖူး။ ဴမန္မာစစ္အစုိးရမႀာ လူမဵႂိးေရးအဴမင္ အဴပည့္ရႀိတယ္။ တ႟ုတ္၊ ကုလားဆန္ႛကဵင္ေရး ေရႀးကတည္းကရႀိတာ၊ အခုမႀမဟုတ္ဖူး။ ဴပည္တၾင္းက လူမဵႂိးစုေတၾအေပၞမႀာလည္း သူက လူမဵႂိးေရးအရရႀိတယ္။ အခုအခၝ တ႟ုတ္ဖဲခဵပ္ကုိ ထုတ္သံုးေနတဲ့ အဓိပၯာယ္ပဲ၊ ဒီထက္မပုိဘူး။ တ႟ုတ္က ဖိအားေပးတယ္ဆုိတာ သူလက္ခံမႀာမဟုတ္ဘူး။ ဘာမႀေဴပလည္မႀာမဟုတ္ဘူး။”

“ကဵေနာ္တုိႛေမ႖ာ္လင့္တာက ဟုိတခၝ တ႟ုတ္ဴပည္မႀာ အေမရိကန္နဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရ ပီကင္းမႀာ ေတၾႚတယ္ဆုိတဲ့ဟာ အေတာ္အလားအလာေကာင္းတယ္လုိႛ ကဵေနာ္တုိႛဴမင္တယ္။ ဘာေဳကာင့္လည္းဆုိေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရ တကယ္မိတ္ေဆၾဴဖစ္ခဵင္တာက၊ သေဴပခက္ကမ္းခဵင္ေနတာက အေမရိကန္၊ ဒၝေပမဲ့ ခဵဥ္းကပ္မရလုိႛ၊ အေမရိကန္အပၝအဝင္ အားလံုးက ဝုိင္း႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကုိ လက္ခံႎုိင္ေအာင္ ဝုိင္းေဴပာႎုိင္တဲ့ဟာ၊ ကုလသမဂၢလုိ လူဳကားသူဳကားထဲမႀာဆုိ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက လက္ခံမႀာမဟုတ္ဘူး၊ ရႀက္တယ္။ တုိးတုိးတိတ္တိတ္ ေဴဖရႀင္းတာ ဴဖစ္ခဵင္ဴဖစ္မယ္။ ဒၝမႀမဟုတ္ရင္ဆုိရင္လည္း အရင္တခၝ ပီကင္းမႀာ ေတၾႚတုန္းကဆုိလုိႛရႀိရင္ ကမၲာကုိ ဘာမႀအသိမေပးဘူးေလ။ ေတၾႚတယ္ဆုိတာပဲရႀိတယ္။”

အဲလုိနည္းနဲႛ ကမၲာကုိ နည္းနည္းပၝးပၝး ေဖာ္ဴပ႓ပီးေတာ့ ႒ကိတ္႓ပီးေတာ့ ေဴဖရႀင္းတဲ့ဟာမဵႂိး၊ ဘယ္လုိနည္းနဲႛပဲဴဖစ္ေစ တ႟ုတ္ဴပည္ဟာ ႎုိင္ငံတကာ မိသားစုနဲႛ ေပၝင္း႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာဴပည္ကိစၤကုိ သူတတ္ႎုိင္သေလာက္ ေဴဖရႀင္းေပးႎုိင္ရင္ ေကာင္းတယ္လုိႛ ကဵေနာ္တုိႛယူဆပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္အေပၞမႀာ ဒီေနႛ ႎုိင္ငံတကာအေဴခအေန ဘယ္လုိပဲဴဖစ္ဴဖစ္ သူႛနယ္ပယ္ေလးေတၾနဲႛ ရႀိမယ္။ တ႟ုတ္ဴပည္ပတ္ဝန္းကဵင္ရဲ့ ဴပႍနာကုိ တ႟ုတ္ဴပည္က ပၝဝင္ေဴဖရႀင္းရတယ္။ အေမရိကန္ပတ္ဝန္းကဵင္က ဴပႍနာကုိ အေမရိကန္ ပၝဝင္ေဴဖရႀင္းရတယ္။ ႟ုရႀပတ္ဝန္းကဵင္က ဴပႍနာကုိ ႟ုရႀပၝဝင္ေဴဖရႀင္းရတယ္။ တ႟ုတ္ဴပည္ေဘးမႀာ ရႀိေနတဲ့ ဴမန္မာဴပည္ဴပႍနာကို တ႟ုတ္ဴပည္ပၝသင့္တယ္။ သူခဵည္းပဲကေတာ့ ဘယ္လုိမႀ မဴဖစ္ႎုိင္ဘူး။”

“အဲဒၝကုိ အေမရိကန္လုိ တ႟ုတ္နဲႛ ဟုိဘက္ဒီဘက္လုိႛ ထင္ရတဲ့ဟာမဵႂိးေပၝ့ေလ။ အင္အားစုတခုေပၝ့ေလ၊ အဲလုိဝုိင္း႓ပီး ညၟိ႓ပီး ေဴဖရႀင္းဳကရင္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကလည္း နဂုိကတည္းက အေမရိကန္ကုိ မဵက္စပစ္ေနတာ၊ တဖက္သတ္ ႒ကိတ္ပိုးေနတာ ဳကာလႀ႓ပီ။ တိတ္တဆိတ္ တမန္ေတၾလၿတ္ေနတာ ဳကာလႀ႓ပီ။ အဲလုိအခဵိန္မဵႂိးမႀာ ေဴဖရႀင္းရင္ ရႎုိင္တယ္လုိႛ ကဵေနာ္ထင္တယ္။ ဴမန္မာစစ္ အစိုးရဟာ အဲဒီထၾက္ေပၝက္ေတၾဆုိလုိႛရႀိရင္ သူႛအတၾက္ စဥ္းစားရာေတၾ အမဵား႒ကီး ရလိမ့္မယ္လုိႛ ထင္တယ္။ ေလာေလာဆယ္ဆယ္ သာမန္ ခဵဥ္းကပ္တဲ့နည္းနဲႛဆုိရင္ သပိတ္ေမႀာက္တဲ့နည္းတခုတည္းေတာ့ သူတုိႛက တုံးတိုက္တုိက္ ကဵားကုိက္ကုိက္ သူႛအတၾက္ကေတာ့ ေနာင္႟ုိး စစ္ပၾဲေရာက္ေန႓ပီ။ သူရင္ဆုိင္မႀာပဲ၊ အဲဒီေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛက ဴပည္သူူဘက္ ကလည္း ခုနကေဴပာသလုိ တုိက္ပၾဲေတၾနဲႛ ဖိအားေပး႓ပီးေတာ့ ႎုိင္ငံတကာကလည္း ခုနတုန္းကလုိ တဴဖည္းဴဖည္း နားခဵတဲ့ဟာနဲႛေပၝင္းသၾားရမယ္လုိႛ ကဵေနာ္ထင္ပၝတယ္။”

တ႟ုတ္ဴပည္က ဴမန္မာဴပည္အေရးပၝဝင္ ကူညီမဲ့ အေနအထားနဲႛ ဴမန္မာစစ္ အစုိးရက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ ေဴပာင္းလဲလာႎုိင္မဲ့ အေနအထားေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကၾယ္လၾန္သူ ဖဆပလ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဦးႎုရဲ့သား ဦးေအာင္နဲႛ ဗကပ ေဴပာခၾင့္ရ ဦးဖုိးသံေခဵာင္းတုိ္ႛရဲ့ အဴမင္ေတၾကုိ စုစည္းတင္ဴပထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔