လူ႟ၿင္ေတာ္မဵားအား အလုပ္ဴပန္ခန္ႛ

2007-11-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

people_life_200px.jpg
အ႓ငိမ့္ပၾဲမဵားတၾင္ ဴပည္သူလူထု၏ လူေနမႁဘဝကို ေရာင္ဴပန္ဟပ္ေသာ ဴပက္လံုးမဵားဴဖင့္ ေဖဵာ္ေဴဖခဲ့ဳကေသာေဳကာင့္ လူ႟ၿင္ေတာ္မဵား အေရးယူခံရဴခင္း ဴဖစ္သည္ဟု ဆိုပၝသည္။ ပံုမႀာ ဒလဆိပ္ကမ္းတၾင္ ကုတိုႛသေဘႆာစီးမည့္ ခရီးသည္မဵား ဴဖစ္သည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ႎုိဝင္ဘာ ၂၄ နဲႛ ၂၅ ရက္ေတၾမႀာ ေဖဵာ္ေဴဖခဲ့တဲ့ ေဆးေရာင္စံုနဲႛ သီးေလးသီးအ႓ငိမ့္က လူ႟ၿင္ေတာ္ေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က ဖိအားေပး႓ပီး ႓ပီးခဲ့တဲ့ အဂႆၝေနႛက အလုပ္ထၾက္ခိုင္းခဲ့ေပမဲ့ ႎိုဝင္ဘာ ၂၈ရက္ မေနႛက အဲဒီအလုပ္ထၾက္စာေတၾကို ဴပန္ေပး႓ပီး အလုပ္ဴပန္ခန္ႛထားလိုက္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ စေန တနဂႆေႎၾ ႎုိဝင္ဘာ ၂၄ နဲႛ ၂၅ ရက္ေနႛေတၾမႀာ ေဖဵာ္ေဴဖခဲ့တဲ့ ေဆးေရာင္စံုနဲႛ သီးေလးသီး အ႓ငိ္မ့္က ယဥ္ေကဵးမႁဝန္႒ကီးဌာန ဝန္ထမ္းေတၾဴဖစ္တဲ့ ပန္းသီး၊ ဇီးသီး၊ ဳကယ္သီးတိုႛကို ႎုိဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ အဂႆၝေနႛမႀာ �ဖိအားေပး႓ပီး အလုပ္ကေန ႎုတ္ထၾက္စာ တင္ခိုင္းတဲ့အတၾက္ သူတိုႛ သံုးဦးစလံုး တရားဝင္ လက္မႀတ္ထိုးအလုပ္ထၾက္ခဲ့ရတာပၝ။ ဒၝေပမဲ့ မေနႛက ႎုိဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ ေနႛလည္ပိုင္းမႀာပဲ ယဥ္ေကဵးမႁဝန္႒ကီးဌာန သက္ဆုိင္ရာ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးက အဲဒီ လူ႟ၿင္ေတာ္ေတၾရဲ့ အလုပ္ထၾက္စာေတၾကို ဴပန္ေပးခဲ့႓ပီး အလုပ္ကို မူလအတိုင္းပဲ ဆက္လုပ္ဖိုႛ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

သီးေလးသီးက လူ႟ၿင္ေတာ္စိန္သီးကေတာ့ မႎႀစ္က ၂၀၀၆ ခုနႀစ္ကတည္းက အလုပ္ထၾက္ထားသူဴဖစ္ပၝတယ္။

မဳကာခင္ရက္ပိုင္းက ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ေမ႖ာ္စင္ကၾဵန္းနဲႛ အင္္းစိန္က အ႓ငိမ့္ပၾဲေတၾအ႓ပီး သီးေလးသီး လူ႟ၿင္ေတာ္ေတၾအပၝအဝင္ လူ႟ၿင္ေတာ္ ကင္းေကာင္၊ ေကဵာ္ထူးနဲႛ ေဂၞဇီလာတိုႛကိုလည္း အာဏာပိုင္ေတၾက ေမးဴမန္းစစ္ေဆးတာေတၾလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

အဲ့ဒီ့ အ႓ငိမ့္ေဖဵာ္ေဴဖပၾဲေတၾမႀာ ႟ိုက္ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယို အေခၾေတၾကိုလည္း ေတာင္းေနခဲ့တာပၝ။ ရန္ကုန္တိုင္းက သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾ ၊ အ႒ကီးအကဲေတၾက ၊ ဒီအ႓ငိမ့္ပၾဲေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စံုစမ္းေမးဴမန္းဖိုႛ တရားဝင္ ႌၿန္ဳကားထားတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။ ဒီအ႓ငိမ့္ပၾဲေတၾမႀာ အစိုးရအေပၞ ေဝဖန္တဲ့ ဴပက္လံုးေတၾ၊ ဴပည္သူလူထုရဲ့ လူေနမႁဘဝကို ေရာင္ဴပန္ဟပ္တဲ့ ဴပက္လံုးေတၾနဲႛ ေဖဵာ္ေဴဖခဲ့ဳကတာပၝ။

အ႓ငိမ့္ပၾဲေတၾမႀာ ေဖဵာ္ေဴဖခဲ့တဲ့ ရပ္ဴပစ္ အပၝးတရာ ၊ ရန္သူမဵိႂး သံုးပၝး စတဲ့ ဴပက္လံုးေတၾကို ေရးသားသူဘယ္သူလည္းဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာက စံုစမ္းေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ “

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔