အခဵိန္အကန္ႛအသတ္မရႀိ စစ္အစိုးရအုပ္ခဵႂပ္သၾားမႀာကို စိုးရိမ္ပူပန္

2006-11-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
convention_200px.jpg
ေအာက္တိုဘာ ၁၀ရက္ေနႛက အမဵိႂးသားညီလာခံ ဴပန္လည္ကဵင္းပရာမႀာ စစ္ဖက္အရာရႀိ႒ကီးမဵားက ေရႀႚဆံုးတန္းတၾင္ ေနရာယူထားသည္ကို ေတၾႚဴမင္ရပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အမဵိႂးသားညီလာခံမႀာ ကူးေဴပာင္းေရးကာလ ဴပႉာန္းခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးအဳကံဴပႂေနတဲ့အထဲမႀာ ဖၾဲႚစည္းပုံ အာဏာတည္တဲ့ေနႛစလိုႛ ပထမအ႒ကိမ္ လၿတ္ေတာ္မစခင္ ဳကားကာလမႀာ နအဖစစ္အစိုးရက ဆက္႓ပီးအုပ္ခဵႂပ္သၾားဖုိႛ အဳကံဴပႂထားပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ဖၾဲႚစည္းပုံ အာဏာတည္တဲ့ေနႛကေန ပထမအ႒ကိမ္ လၿတ္ေတာ္မစခင္ ဳကားကာလကုိ ဘယ္အတုိင္းအတာထိ ဳကာသင့္သလဲဆိုတာကုိ အမဵိႂးသားညီလာခံမႀာ ေဆၾးေႎၾးတာမရႀိတဲ့အတၾက္ ဖၾဲႚစည္းပုံ အတည္ဴပႂ႓ပီးတဲ့တုိင္ စစ္အစိုးရက အခဵိန္အကန္ႛအသတ္မရႀိ အုပ္ခဵႂပ္သၾားေလမလားဆုိ႓ပီး တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ ရန္ကုန္ ႎုိင္ငံေရး အသုိင္းအဝုိင္းက စိုးရိမ္ေနပၝတယ္။

၁၉၇၄ အေဴခခံဥပေဒကုိ လက္ရႀိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ပစ္ပယ္ထားတယ္ ဆုိေပမဲ့လည္း အစိုးရဘက္က အခၾင့္သာမဲ့ ေဆၾးေႎၾးခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္ရင္ ၁၉၇၄ ဖၾဲႚစည္းပုံကုိ မဳကာခဏ ကုိးကားေလ့ရႀိတယ္လုိႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚက ႎုိင္ငံေရးသမားတဦးက ေဴပာပၝတယ္။၊

အေရးေပၞဆုိင္ရာ ဴပႉာန္းခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးတာေတၾ ရႀိေနေပမဲ့ ဒီေဆၾးေႎၾးခဵက္ေတၾကုိ ဘယ္ေတာ့ အတည္ဴပႂမယ္ဆုိတာ မသိရေသးဘူးလိုႛ အမဵိႂးသားညီလာခံ တက္ေနတဲ့ ကုိယ္စားလႀယ္တဦးက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းေရးဆၾဲရာမႀာ အခန္း ၁၃ခန္း႓ပီးစီးသၾား႓ပီဴဖစ္႓ပီး ကဵန္တဲ့ ေလးခန္းကို စာတမ္းဴပန္ဖတ္ေနတယ္လိုႛ အဲဒီကိုယ္စားလႀယ္က ေဴပာပၝတယ္။ ႎုိင္ငံေတာ္အတၾင္း အေရးေပၞအေဴခအေန ေပၞေပၝက္လာရင္ ကာကၾယ္ေရး ဦးစီးခဵႂပ္က အာဏာသိမ္းခၾင့္ရႀိတယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။၊ အမဵိႂးသားကာကၾယ္ေရးနဲႛ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီအဖၾဲႚဝင္ေတၾ စုံညီမရႀိတဲ့အခၝမဵိႂး အေရးေပၞအေဴခအေန ေဳကညာရရင္ သမတဟာ ကာကၾယ္ေရးဦးစီးခဵႂပ္၊ ဒုတိယ ကာကၾယ္ေရး ဦးစီးခဵႂပ္၊ ကာကၾယ္ေရး ဝန္႒ကီးဌာနဝန္႒ကီး၊ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီးတိုႛနဲႛ ညၟိႎိႁင္း႓ပီး အေရးေပၞ အေဴခအေန ေဳကညာႎုိင္တယ္လုိႛ အဳကံဴပႂထားပၝတယ္။

တကယ္ေတာ့ အမဵိႂးသားကာကၾယ္ေရးနဲႛ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီအဖၾဲႚဝင္ ၁၁ ဦးထဲမႀာ ေစာေစာက ပုဂၢိႂလ္ ေလးဦးစလုံး စစ္တပ္ကဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အေရးေပၞအေဴခအေနကုိ ႒ကိႂက္သလုိ ေဳကညာဖုိႛ အခၾင့္အေရးရႀိေနတယ္လုိႛ အမည္မေဖာ္လုိတဲ့ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလႀယ္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔