ဴပည္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ စာေမးပၾဲ႓ပီးဆံုးမယ့္ရက္ကို ရုတ္တရက္ေရၾႚဆိုင္း

2007-12-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

school_girls_150px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ေကဵာင္းတခုမႀ ေကဵာင္းသူေလးမဵားကို ေတၾႚဴမင္ရပံု။ (Photo: AFP)

ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္းကေဴဖဆိုတဲ့ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားေတၾအားလံုး ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ရက္ေနႚမႀာ စာေမးပၾဲ႓ပီး ဆံုးသၾားေပမယ့္၊ ဴပည္တကၠသိုလ္က အေဝးသင္တကၠသိုလ္ စာေမးပၾဲ႓ပီးဆံုးမယ့္ရက္ကိုေတာ့ အေဳကာင္းဴပခဵက္ ခိုင္လံုမူမရႀိပဲ ေရၾႚဆိုင္းလိုက္တဲ့အတၾက္ အလုပ္ခၾင့္္ရက္ယူ႓ပီး စာေမးပၾဲေဴဖေနရတဲ့ ေကဵာင္းသားေကဵာင္းသူေတၾမႀာ အခက္အခဲေတၾနဲႚ ေတၾႚဳကံႂေနဳကတယ္လိုႚ အေဝးသင္ေဴဖဆိုေနဆဲ ေကဵာင္းသားေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ေနာက္ဆံုးရက္ေဴဖဆိုရမယ့္ အခဵိန္စာရင္းေဴပာင္းလဲတာကို ေကဵာင္းသားေတၾ စာေမးပၾဲေဴဖဆိုမယ့္ စာေဴဖခန္းထဲေရာက္မႀ ဆရာ ဆရာမေတၾက အထက္ကပိတ္ခိုင္းတဲ့အတၾက္ ေကဵာင္း ၃ ရက္ပိတ္ေဳကာင္းကို ေဳကညာတယ္လိုႚ ေကဵာင္းသားေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊၊

အရင္အခဵိန္စာရင္းအတိုင္းဆိုရင္ အေဝးသင္ေမဂဵာတၾဲေတၾရဲႚ ့ေနာက္ဆံုးစာေမးပၾဲ ႓ပီးတဲ့ရက္က တ႓ပိႂင္တည္း တရက္တည္းမႀာ႓ပီးမႀာ ဴဖစ္ေပမယ့္ ေမဂဵာတၾဲေတၾကိုခၾဲ႓ပီး ေနာက္ဆံုး႓ပီးမယ့္ ရက္ေတၾကို မဆံုေအာင္ ေဴပာင္းလိုက္ပၝတယ္၊၊ စာေမးပၾဲေနာက္ဆံုးရက္ေတၾမႀာ ေမဂဵာေပၝင္းစံုက ေကဵာင္းသားေတၾစုမိ႓ပီး ဆႎၬဴပမႁတစံုတရာဴဖစ္မႀာကို စိုးရိမ္လိုႚ အခုလို ေကဵာင္းသားေတၾကို ႒ကိႂတင္သတိမေပးပဲ ေဴပာင္းလိုက္တာ ဴဖစ္ႎိုင္တယ္လိုႚ တတိယႎႀစ္ ဝိဇာဘာသာတၾဲ ေဴဖဆိုေနတဲ့ ေကဵာင္းသားတဦးက ေဴပာပၝတယ္၊၊

တဴခားနယ္ေဴမေတၾမႀာ သၾားေရာက္ အလုပ္လုပ္ရင္း အေဝးသင္တကၠသိုလ္ တက္ေနသူေတၾ အေနနဲႚ၊ စာေမးပၾဲရက္အတၾင္း၊ အလုပ္က ခၾင့္ယူ႓ပီး၊ သတ္မႀတ္ထားတဲ့ တကၠသုိလ္ေတၾမႀာ ဴပန္႓ပီး စာေမးပၾဲေဴဖဆိုဳကရပၝတယ္။ ဒီလို ေကဵာင္းသားေတၾအဖိုႚ၊ ခုလို ရုတ္တရက္ စာေမးပၾဲရက္ ေရၿႚေနဴပာင္းလိုက္လိုႚ၊ လုပ္ငန္းခၾင္ဴပန္ဝင္ဖိုႚ အတၾက္ေရာ၊ ေနစရိတ္စားစရိတ္အတၾက္ပၝ ေကဵာင္းသားအမဵားစု အခက္အခဲဳကံႂ႓ပီး မေကဵမနပ္ဴဖစ္ေနဳကတယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔