ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို လက္နက္နည္းပညာေရာင္းသဴဖင့္ ေဒဝူးအ႒ကီးအကဲ တရားစၾဲခံရ

2006-12-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Daewoo_demo_200.jpg

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးနဲႛ လက္နက္နည္းပညာေတၾ ေရာင္းခဵခဲ့မႁနဲႛ ေဒဝူးကုမၯဏီ အ႒ကီးအကဲအပၝအဝင္ ကိုရီးယားကုမၯဏီတခဵိႂႚကို ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရက တရားစၾဲဆိုလိုက္ပၝတယ္။ ဒီကုမၯဏီေတၾဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို မဟာဗဵႃဟာေဴမာက္ လက္နက္ နည္းပညာေတၾကို တင္ပိုႛေရာင္းခဵမႁအပၝအဝင္၊ ဴပည္ပတင္ပိုႛမႁ စာ႟ၾက္စာတမ္းေတၾမႀာလည္း လႀည့္ဴဖား စာရင္းဴပခဲ့မႁေတၾကို ကဵႃးလၾန္ခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ေဒဝူးကုမၯဏီ အ႒ကီးအကဲကို မဟာဗဵႃဟာေဴမာက္ လက္နက္ထုတ္လုပ္မႁ ပစၤည္းနဲႛ နည္းပညာေတၾ ဴပည္ပကိုတင္ပိုႛမႁဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ခဵိႂးေဖာက္မႁနဲႛ တရားစၾဲဆိုလိုက္တာဴဖစ္တယ္လိုႛ အမႁနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ တရားစီရင္ေရးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၆ရက္၊ ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဳကားလိုက္တာပၝ။ ဒီဥပေဒကိုခဵိႂးေဖာက္မႁနဲႛ တရားစၾဲခံထားရတဲ့ ကုမၯဏီေတၾထဲမႀာ နာမည္႒ကီး ေဒဝူးနဲႛ၊ Doosan Infrocore တိုႛလို ကုမၯဏီေတၾလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။

အခုလို တရားစၾဲခံထားရတဲ့ ကိုရီးယားကုမၯဏီ ၇ ခုရႀိ႓ပီး ဒီကုမၯဏီေတၾဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို မဟာဗဵႃဟာေဴမာက္ လက္နက္ပစၤည္း နည္းပညာေတၾကို တင္ပိုႛေရာင္းခဵမႁအပၝအဝင္၊ ဴပည္ပတင္ပိုႛမႁ စာ႟ၾက္စာတမ္းေတၾမႀာလည္း သာမန္ စက္႟ံုသံုးပစၤည္းေတၾ ေရာင္းခဵသလို လႀည့္ဴဖား စာရင္းဴပခဲ့မႁေတၾကို ကဵႃးလၾန္ခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒီအမႁနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေဒဝူးကုမၯဏီ ဥကၠဌ မစၤတာ လီေတေယာင္း အပၝအဝင္ ကုမၯဏီ ထိပ္တန္းအ႒ကီးအကဲ ၁၄ ဦးဟာ ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္မႁမပၝတဲ့ စၾဲခဵက္တင္တာကို ခံထားရပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို တင္ပိုႛရာမႀာ အေဴမာက္လက္နက္ပစၤည္းမဵိႂးစံု ထုတ္လုပ္ႎိုင္စၾမ္းရႀိတဲ့ စက္႟ံုတည္ေဆာက္ေရး ပစၤည္းေတၾ၊ စက္ပစၤညး္ေတၾနဲႛ နည္းပညာဆိုင္ရာ အခဵက္အလက္ေတၾ တင္ပိုႛ ေရာင္းခဵဖိုႛ ပၝရႀိတဲ့ ႎႀစ္ဖက္ သေဘာတူ စာခဵႂပ္စာတမ္းေတၾကို မိမိတိုႛ အေနနဲႛ အေထာက္အထားရရႀိထားတယ္လိုႛ အမႁကို ကိုင္တၾယ္ေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အရာရႀိတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီကုမၯဏီေတၾဟာ လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရး စက္႟ံုပစၤည္း ၉၀ ရာခိုင္ႎႁန္းကို ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲကို တင္ပိုႛ႓ပီးဴဖစ္သလို ဴမန္မာဘက္က ေပးေခဵထားတဲ့ ေငၾ ၉၀ရာႎႁန္းကိုလည္း လက္ခံရရႀိထား႓ပီးဴဖစ္ေဳကာင္း ၊ ေဒဝူးႎိုင္ငံတကာကုမၯဏီဟာ ဒီ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႁမႀာ အဓိကလက္သည္ဴဖစ္႓ပီး ဒီစီမံကိန္း စီစဥ္မႁနဲႛ နည္းပညာ လက္ဆင့္ကမ္းပိုႛခဵရာမႀာလည္း တာဝန္ရႀိတဲ့ ကုမၯဏီ ဴဖစ္ေနေဳကာင္း ေတၾႚရတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ Doosan Infracore ကေတာ့ လက္နက္စက္႟ံုေတၾ တည္ေဆာက္ရာမႀာ ပစၤည္းေတၾ ေပးပိုႛတာမႀာ ပၝဝင္တာဴဖစ္ပၝတယ္။

လက္နက္စက္႟ံု တည္ေဆာက္ႎိုင္ဖိုႛ ႎိုင္ငံဴခားကို မဟာဗဵႃဟာေဴမာက္ ပစၤည္းေတၾ တင္ပိုႛေရာင္းခဵမႁနဲႛ ကိုရီးယား ႎိုင္ငံမႀာ တရားစၾဲဆိုတာဟာ အခုတ႒ကိမ္ဟာ ပထမဆံုး ဴဖစ္ပၝတယ္။ မဟာဗဵႃဟာပစၤည္းေတၾ ႎိုင္ငံဴခား တင္ပိုႛေရာင္းခဵေနတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ့ ေဝဖန္႟ႁတ္ခဵမႁေတၾ စ႓ပီးဴဖစ္လာတဲ့ ေနာက္ပိုင္း ကိုရီးယားႎိုင္ငံရဲ့ စီးပၾားေရး၏ ကုန္ထုတ္ေရးနဲႛ စၾမ္းအင္ဝန္႒ကီးဌာနက ဴပည္ပတင္ပိုႛမႁလုပ္ငန္းေတၾကို မႎႀစ္က ဇူလိုင္လကစ႓ပီး တင္းကဵပ္လာခဲ့ပၝတယ္။

ကိုရီးယားအစိုးရအေနနဲႛ လက္နက္ပစၤည္းထုတ္လုပ္မႁဆိုင္ရာ ကုမၯဏီေတၾကို စစ္ေရးႎိုင္ငံေရး မတည္႓ငိမ္တဲ့ ႎိုင္ငံေတၾနဲႛ စီးပၾားေရးလုပ္ရာမႀာ သတိထား လုပ္ေဆာင္ဖိုႛ ႎႁိးေဆာ္ထား႓ပီးဴဖစ္ပၝတယ္။ ကိုရီးယားဟာ စစ္လက္နက္ပစၤည္းထုတ္လုပ္ႎိုင္တဲ့ ကုန္သၾယ္ေရးပစၤည္းေတၾ ေရာင္းဝယ္ရာမႀာ စည္းကမ္းတင္းကဵပ္ေရး ဝၝဆင္နာသေဘာတူစာခဵႂပ္ကို လက္မႀတ္ေရးထိုးထားတဲ့ ႎိုင္ငံဴဖစ္သလို ဒီလိုတင္းကဵပ္တာ၊ စိစစ္တာေတၾလုပ္ဖိုႛ ကုလသမဂၢကလည္း အေလးေပးေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔