ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္မဵားအား ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒလုိင္းလားမား ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵ

2007-11-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

dalai_lama_200px.jpg
တိဘက္ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒလိုင္လားမားက အေမရိကန္ ကၾန္ဂရက္လၿတ္ေတာ္မႀ ခဵီးဴမၟင့္ေသာ ေ႟ၿတံဆိပ္ကို အေမရိကန္သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဒဘလဵႃ ဘုရႀ္ထံမႀ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ရက္ေနႛတၾင္ လက္ခံရယူခဲ့ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (ဝဲမႀယာ) တိဘက္ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒလိုင္လားမား၊ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ ဥကၠႉ နန္စီ ပယ္လိုစီ၊ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ ေရာဘတ္ ဘတ္ဒ္၊ အေမရိကန္သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဒဘလဵႃ ဘုရႀ္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

အိႎၬိယႎုိင္ငံမႀာ ကမႝာ့ ဘာသာေရးေခၝင္းေဆာင္မဵား ထိပ္သီးညီလာခံတက္ေနတဲ့ တိဘက္ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒလုိင္းလားမားက ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ သံဃာေတာ္ေတၾကုိ စစ္အစုိးရက အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းခဲ့တဲ့အေပၞ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵလုိက္ပၝတယ္၊၊

အိႎၬိယႎုိင္ငံေဴမာက္ပုိင္း အမ္ရစ္ဆာ႓မိႂႚမႀာ ႎိုဝင္ဘာ ၂၇ရက္ မေနႛက ကဵင္းပတဲ့ ကမႝာ့ဘာသာေရးေခၝင္းေဆာင္မဵား ထိပ္သီးညီလာခံအတၾင္း တိဘက္ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒလုိင္းလားမားက ခုလုိေဴပာဳကားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾ ႟ုိက္ႎႀက္ခံေနရတဲ့ ႟ုပ္ပံုေတၾကုိ ဴမင္ေတၾႚရေတာ့ ခဵက္ခဵင္းဆုိသလုိ တိဘက္က ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾကုိ တ႟ုတ္အာဏာပုိင္ေတၾ ႟ုိက္ႎႀက္ခဲ့မႁကုိ မေနႛတေနႛက ဴဖစ္ပဵက္ခဲ့သလုိပဲ ဴပန္ေဴပာင္းသတိရမိတယ္လုိႛ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒလုိင္းလားမားက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဆႎၬဴပသူေတၾကုိ အဴပည့္အဝ ေထာက္ခံေဳကာင္း၊ သူတုိႛအေပၞ စာနာစိတ္ အဴပည့္အဝရႀိေဳကာင္း ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒလုိင္းလားမားက အဲဒီညီလာခံ တက္ေရာက္လာသူေတၾကုိ မိန္ႛဳကားခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒီညီလာခံကုိ ထင္ရႀားတဲ့ ဟိႎၬႃ၊ မူစလင္၊ ခရစ္ယာန္၊ ဗုဒၭဘာသာ၊ ဆစ္ခ္နဲႛ ရဟူဒီ ဘာသာေရး ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ တက္ေရာက္ခဲ့ဳက႓ပီး၊ ဘာသာေရးကုိအသံုးဴပႂ႓ပီး ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးတရား ပဵံႚႎႀံႛေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိႛနဲႛ ပဋိပကၡေတၾ ေဴဖရႀင္းသၾားဖုိႛတုိႛကုိ အေလးထား ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊

ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒလုိင္းလားမားက ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကုိ ဗုဒၭဘာသာထၾန္းကားတဲ့ႎုိင္ငံမႀာ ဗုဒၭေဟာဳကားခဲ့တဲ့ တရားေတာ္ေတၾကုိ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းဳကဖုိႛကုိလည္း တုိက္တၾန္းမိန္ႛဳကား ခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ဗုဒၭသာသာပီသသင့္တယ္၊ ဗုဒၭ မိန္ႛမႀာခဲ့တဲ့ က႟ုဏာတရားနဲႛအညီ ဴပႂမူေဆာင္႟ၾက္သင့္တယ္လုိႛ တိဘက္ ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒလုိင္းလားမားက ဆက္လက္ မိန္ႛဳကားခဲ့ပၝတယ္။ “

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔