ေရကာတာစီမံကိန္း ကန္ႛကၾက္ဆႎၬဴပပၾဲမဵား ကမႝာ့ႎိုင္ငံ႒ကီးမဵားမႀာ ဆင္ႎၿဲ

2007-02-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

IDPs_in_jungle_200px.jpg
နအဖ စစ္တပ္၏ ရန္မႀ ထၾက္ေဴပး၍ ေတာေတာင္ထဲတၾင္ ပုန္းေအာင္းေနရေသာ ကရင္ ဒုကၡသည္မဵားကို ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ေရကာတာ စီမံကိန္းမဵားေဳကာင့္ ဒုကၡသည္ ဦးေရ တိုးပၾားလာမည္ကို စိုးရိမ္ေနရပၝသည္။ (Photo: Free Burma Rangers) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား ေစဵးေပၝေပၝရဖိုႛ သံလၾင္ဴမစ္႒ကီးကိုပိတ္႓ပီး ေရကာတာေတၾ တည္ေဆာက္မဲ့ ထိုင္းနဲႛဴမန္မာ ႎႀစ္ႎိုင္ငံစီမံကိန္းေတၾကို ကန္ႛကၾက္တဲ့ ဆန္ႛကဵင္ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ဒီကေနႛ ကမႝာ့ႎိုင္ငံ႒ကီး ၁၄ ႎိုင္ငံမႀာ ကဵင္းပေနဳက႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။

ထိုင္းနဲႛဴမန္မာ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ဳကမဲ့ သံလၾင္ဴမစ္ေပၞက ဟတ္႒ကီး ေရကာတာ အပၝအဝင္ ေရကာတာ ငၝးခု စီမံကိန္းဟာ စၾမ္းအင္ ေပၝေပၝေလာေလာ ရမဲ့ အရင္းအဴမစ္႒ကီး ဴဖစ္ေသာ္လည္း လ႖ပ္စစ္စၾမ္းအင္ရဲ့ေနာက္ကၾယ္မႀာ ေရကာတာ စီမံကိန္းေတၾက ထည့္သၾင္း စဥ္းစားမထားတဲ့၊ မဴမင္ရတဲ့ ဆံုး႟ံႁးမႁေတၾ ရႀိေနတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဥပမာအားဴဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္ ထိခိုက္မႁပမာဏ သိပ္႒ကီးမားလႀပၝတယ္။ အေရႀႚေတာင္အာရႀမႀာ အရႀည္ဆံုးဴမစ္႒ကီးဴဖစ္တဲ့ သံလၾင္ဴမစ္႒ကီးရဲ့ သစ္ေတာေတၾဟာ ကမႝာမႀာ ရႀားပၝးလႀတဲ့ အပင္နဲႛ သတၨဝၝေတၾ ရႀိရာအရပ္ဴဖစ္ပၝတယ္။

ပိုအေရး႒ကီးတာက ေရႀာင္လၿဲလိုႛမရႎိုင္တဲ့ လူေတၾရဲ့ ေဘးအႎၩရာယ္ပၝ။ ထိခိုက္ခံရမဲ့ လူဦးေရ အတိအကဵ မေဴပာႎိုင္ေပမဲ့ သံလၾင္ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႚကေတာ့ ဴမန္မာဴပည္ က ရႀမ္း၊ ကရင္နီ၊ ကရင္ဴပည္နယ္နဲႛ ထိုင္ႎိုင္ငံ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ ခ႟ိုင္က လူေပၝင္း အနည္းဆံုး ၈၃,၀၀၀ေလာက္ ေနရာေ႟ၿႛေဴပာင္းခံရႎိုင္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ သံလၾင္ဴမစ္ဝႀမ္းဟာ ႎႀစ္ေပၝင္း ငၝးဆယ္ေကဵာ္ ဴပည္တၾင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္ခဲ့ရာေဒသ၊ စစ္တပ္ရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ရာ၊ အဓမၳ လုပ္အားေပးခိုင္းေစရာ၊ အဓမၳ ေနရာေ႟ၿႛေဴပာင္းခိုင္းရာ၊ ညၟင္းဆဲ သတ္ဴဖတ္ မုဒိန္းကဵင့္ရာ အရပ္ ဴဖစ္ခဲ့တာပၝ။

ဒီေရကာတာဟာ သူတိုႛအတၾက္ ေသမင္းပၝပဲလိုႛ အဓမၳ ေ႟ၿႛေဴပာင္းခံရလိုႛ ေတာထဲမႀာ တဲေလးထိုး ပုန္းလ႖ိႂးေနရတဲ့ ကရင္လူမဵိႂး တေယာက္က ေဴပာပၝတယ္။ သူတိုႛအတၾက္ေတာ့ သံလၾင္ဴမစ္ေဘးက သစ္ေတာေတၾသာ ခိုလံႁရာ ဴဖစ္ရေတာ့တာပၝ။ ဒၝေပမဲ့ ေရကာတာေတၾေဳကာင့္ သစ္ေတာေတၾေရဴမႂပ္ကုန္ရင္ သူတိုႛအတၾက္ ပုန္းစရာေနရာမရႀိ ဴဖစ္ရေတာ့မႀာပၝ။

ဒၝကို ဴပည္တၾင္းေရးကိစၤလိုႛ ဆိုရင္ ေရကာတာေဆာက္႓ပီးတာနဲႛ ဴမန္မာဴပည္ထဲ က ဒုကၡသည္ေတၾ ထိုင္းႎိုင္ငံထဲ လႀိမ္ႛဝင္လာဳကတာကို ေရႀာင္ႎိုင္မႀာမဟုတ္ပၝဘူး။ အခုကိုပဲ ထိုင္းႎိုင္ငံထဲမႀာ တရားဝင္မႀတ္ပံုတင္ ဒုကၡသည္ အနည္းဆံုး ၁၄၀၀၀၀ နဲႛ ေ႟ၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမား တသန္းေကဵာ္ရႀိေနတာပၝ။

သံလၾင္ဴမစ္ ေရကာတာေတၾ တည္ေဆာက္ေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စီမံဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾ အားလံုးဟာ လ႖ိႂႚဝႀက္ခဵက္ေတၾဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဴပည္သူႛ သေဘာထား ဆႎၬ မပၝဝင္ပဲ အစိုးရခဵင္း သေဘာတူ လုပ္ကိုင္ဳကတာပၝ။ ဴမန္မာနဲႛ ဘာေတၾ အေပးအယူ လုပ္ထားတယ္ဆိုတာ ထိုင္းဘက္က မထုတ္ေဖာ္ပဲ လ႖ိႂႚဝႀက္ထားတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ထိုင္း စၾမ္းအင္ဝန္႒ကီးကေတာ့ ေရကာတာ စီံမံကိန္းေတၾဟာ ဘာဴပႍနာမႀမရႀိပၝဘူး လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ကရင္ဴပည္နယ္၊ ရႀမ္းဴပည္နယ္ထဲက ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ေရး ဴပင္ဆင္မႁ ေတၾကလဲ အရပ္အနားမရႀိ၊ ဆက္လိုႛသာ လုပ္ကိုင္ေနဆဲပၝ။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎိုဝင္ဘာလ ကေတာ့ ဒီစီမံကိန္းနဲႛပတ္သက္႓ပီး ထိုင္းအစိုးရက ဴပန္လည္သံုးသပ္မႁေတၾ လုပ္မႀာမဟုတ္ဘူးလိုႛ ေဴပာ႓ပီး မဳကာခင္မႀာပဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္ကို ေလ့လာအကဲဴဖတ္ဖိုႛ ခဵႂလာေလာင္ကၾန္ တကၠသိုလ္ ေဂဟေဗဒ သုေတသနဌာနကို ထိုင္း ေရအားလ႖ပ္စစ္ကုမၯဏီ အီဂက္က လုပ္ငန္းအပ္ႎႀံခဲ့ပၝတယ္။

ထိုင္း-ဴမန္မာ ေရကာတာ စီမံကိန္းမဵားကို ဆန္ႛကဵင္ကန္ႛကၾက္တဲ့ ကမႝာ့ ၁၄ႎိုင္ငံ ဆႎၬဴပပၾဲမဵားနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ RFA ဗန္ေကာက္႟ံုးခၾဲမႀ ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္၊ ကိုေဂဵ၊ ကိုမိုးေကဵာ္နဲႛ ကိုညိႂတိုႛ သတင္းေပးပိုႛထားတာကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔