ကရင္တိုင္းရင္းသားမဵားအေပၞ နအဖထိုးစစ္ကို ကမႝာ့႓မိႂႚ႒ကီးမဵားတၾင္ ဆန္ႛကဵင္ ဆႎၬဴပပၾဲမဵားဆင္ႎၿဲ

2006-05-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
DC_Protest_demo_200px.jpg
ဝၝရႀင္တန္ဒီစီ ဴမန္မာသံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ဆႎၬဴပေနသူမဵားကို မိန္ႛခၾန္း ေဴပာဳကားေနေသာ အေဝးေရာက္ ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ စိန္ဝင္း (ေရႀႚဆံုး)၊ လက္ယာဘက္ရႀိ ဝတ္စံုအမဲ ဝတ္ထားသူမႀာ မၾန္ဂိုလီးယား ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း အယ္လ္ဘက္ဂ္ ေဒၝ့ခဵ္ဴဖစ္သည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ကရင္တိုင္းရင္းသားေတၾကို အလံုးအရင္းနဲႛ ထိုးစစ္ဆင္ေနတာေတၾနဲႛ တိုင္းဴပည္ထဲမႀာ ဒီမိုကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ဆိတ္သုဥ္းဴပီး ဴပည္သူေတၾ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေနရတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ လူမႁေရး အကဵပ္အတည္းဳကီးတခု ေဖာ္ေဆာင္ေနေဳကာင္း ေဝဖန္အဴပစ္တင္လိုက္ဳကပၝတယ္။ ဒီအခဵိန္မႀာပဲ ဝၝရႀင္တန္ဴမိႂႛေတာ္မႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာသံရံုးေရႀႛမႀာ ဆႎၬဴပသူ ဒၝဇင္ေပၝင္းမဵားစၾာကလည္း ဴမန္မာ့အေရး လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက အေရးယူေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကပၝတယ္။

ကရင္တိုင္းရင္းသားေတၾအေပၞ အလံုးအရင္း ထိုးစစ္ဆင္ေနတဲ့အေပၞ ႎိုင္ငံတကာက ေဝဖန္႟ႁတ္ခဵေနခဵိန္မႀာ အေမရိကန္အစိုးရ ဥပေဒဴပႂအမတ္ေတၾေတၾကလည္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ တိုင္းဴပည္ထဲမႀာ လူသားခဵင္းစာနာမႁဆိုင္ရာ လူမႁေရး အကဵပ္အတည္းေတၾဴဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေဳကာင္း ေဝဖန္အဴပစ္တင္လိုက္ပၝတယ္။

ေညာင္ေလးပင္၊ ေတာင္ငူနဲႛ ဖားအံ႓မိႂႚ႟ၾာတဝုိက္ ေဒသေတၾမႀာ နအဖစစ္တပ္ေတၾက ကရင္ေဒသခံေတၾအေပၞ ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္ဴပီး ေမလ၁၆ရက္ေနႛမႀာ ႎိုင္ငံေပၝင္း ၁၂ခုမႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာသံ႟ုံးေတၾမႀာ ဆန္ႛကဵင္ ဆႎၬဴပဳကဖိုႛ အေမရိကန္အေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့အေရး အေမရိကန္လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚ (USCB) ကလႁံႛေဆာ္ထားပၝတယ္။

ဝၝရႀင္တန္ဒီစီဴမိႂႚေတာ္က ဴမန္မာသံ႟ံုးအဴပင္ဘက္မႀာ ေမလ ၁၆ရက္ေနႛ ညေန၅နာရီက ဆႎၬဴပသူ ဒၝဇင္ေပၝင္းမဵားစၾာက လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ဴမန္မာ့အေရး ဝင္ေရာက္ေဴဖရႀင္းေရး ေတာင္းဆိုေနဳကစဥ္မႀာ ရန္ကုန္က လူရမ္းကားတစုဟာ အႎိုင္အထက္ အလၾန္ ဳကမ္းရမ္းေနဳကေဳကာင္း၊ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဘာေတၾဴဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ကမႝာက သိဳကေဳကာင္း၊ တကယ္လိုႛ ႎို္င္ငံတကာက ဝင္ေရာက္မေဴဖရႀင္းရင္ စစ္အစိုးရရဲႛ ရက္စက္မႁေတၾကို မိမိတိုႛဟာလည္း အလိုတူအလိုပၝ ဴဖစ္ရာေရာက္ေနေဳကာင္း ရီပတ္ဗလီကန္ပၝတီ လၿတ္ေတာ္အမတ္ ဂဵိႂးဆက္ဖ္ ပစ္က ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။

လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾက ဒီတိုက္ပၾဲဴဖစ္လိုႛ လူေတၾ အိုးအိမ္စၾန္ႛ ထၾက္ေဴပးေနရတဲ့ေနရာကို စစ္အစိုးရက သတင္းေထာက္ေတၾ၊ ကူညီေပးေရး အဖၾဲႛဝင္ေတၾ သၾားေရာက္ခၾင့္ ပိတ္ထားပၝတယ္။ လူ ႎႀစ္သိန္းနီးပၝး ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ အာဖရိကတိုက္ ဆူဒန္ႎိုင္ငံလို ႎိုင္ငံမဵိႂးေတာင္ သတင္းေထာက္ေတၾ၊ အကူအညီ ကယ္ဆယ္ေရးအဖၾဲႛေတၾ၊ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ သၾားေရာက္ခၾင့္ရႀိေဳကာင္း၊ ဒၝေပမယ့္ ဴမန္မာအစိုးရကေတာ့ ဒီလိုခၾင့္ဴပႂတာမဵိႂး မရႀိေဳကာင္း ဒီမိုကရက္ပၝတီက လၿတ္ေတာ္အမတ္ ဂဵိႂး ခေရာ္လီရဲႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛ ဒီကေနႛထုတ္ သတင္းစာေတၾမႀာေတာ့ ဒီထိုးစစ္ဆင္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ေဒသေတၾမႀာ ဴပည္ပမီဒီယာေတၾက ေဴပာဆိုေနတာေတၾ မဟုတ္မမႀန္ေဳကာင္း၊ ပဲခူးတိုင္း ေညာင္ေလးပင္ ေတာင္ငူခရိုင္ေဒသေတၾကို သတင္းေထာက္နဲႛ ႎိုင္ငံဴခားသံတမန္ေတၾကို ေမလ ၁၂ ရက္နဲႛ ၁၃ ရက္ေတၾက ေခၞေဆာင္ဴပခဲ့တဲ့အေဳကာင္း ေဆာင္းပၝးေတၾနဲႛ ဓာတ္ပံုေတၾကို တန္ဴပန္ ေဖာ္ဴပထားတာ ေတၾႛရပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ သံုးသပ္သူေတၾကေတာ့ ဒီလို စာဖတ္သူတဦးဆိုဴပီး စာနယ္ဇင္းသမားသဖၾယ္ နာမည္မေဖာ္ပဲ ေရးသားတာေတၾဟာ အစိုးရရဲႛ တန္ဴပန္ ဝၝဒဴဖန္ႛသက္သက္သာဴဖစ္ဴပီး သတင္းစာပညာအရ အေရးဳကီးတဲ့ ယံုဳကည္စိတ္ခဵရမႁကေတာ့ မရႀိႎိုင္ေဳကာင္း သံုးသပ္ဳကပၝတယ္။

ဝၝရႀင္တန္ဒီစီ ဴမန္မာသံရံုးေရႀႚ ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ဆႎၬဴပသူေတၾက ဂဏန္း ၂၈၀၀ကို ေရးထိုးတဲ့ ေခၝင္းစည္းေတၾကို ဝတ္ဆင္ထားဳကပၝတယ္။ ဒီ ၂၈၀၀ဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရတပ္ေတၾက လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႎႀစ္တာကာလမႀာ ဖဵက္ဆီးခဲ့တဲ့ ဴမန္မာဴပည္အေရႀႛဴခမ္းက ကရင္တိုင္းရင္းသား ေကဵးရၾာအေရအတၾက္ကို ကိုယ္စားဴပႂထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ေကဵးရၾာ ၂၈၀၀၊ ဒီထက္ေတာင္ ပိုခဵင္ပိုမဵားမယ္၊ ကုလသမဂၢက ဘာကိ္ုေစာင့္ေနတာလဲလိုႛလည္း ေ႔ကးေဳကာ္ဳကပၝတယ္။

ကမႝာ့႓မိႂႚ႒ကီး ၁၂ခုက ဴမန္မာသံ႟ံုးေတၾေရႀႚမႀာ ဴမန္မာ တိုင္းရင္းသားေတၾနဲႛအတူ ႎိုင္ငံဴခားလူမဵိႂးေပၝင္းစံု စုေဝး ဆႎၬဴပခဲ့ဳကတဲ့အထဲက ဂဵပန္ႎိုင္ငံ၊ တိုကဵိႂ႓မိႂႚ ဆႎၬဴပပၾဲကို RFA သတင္းေထာက္ ဦးဥာဏ္ဝင္းေအာင္၊ အေမရိကန္ႎိုင္ငံ ဝၝရႀင္တန္ ဒီစီ ဆႎၬဴပပၾဲကို RFA ဴမန္မာဌာနမႀ ဦးမင္းဇင္တိုႛ သတင္း ေပးပိုႛထားတာကိုလည္း တဆက္တည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔