ေကဵာက္ပန္းေတာင္းႎႀင့္ ကၾမ္းဴခံကုန္းတၾင္ လူထုလႁပ္ရႀားမႁအခဵိႂႚ ဴဖစ္ပၾား

2007-08-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

tracktor_vehicle_200px.jpg
ေလာင္စာဆီေဈးမဵား ဴဗႂန္းကနဲ တက္သၾားဴခင္းေဳကာင့္ ဴမန္မာတဴပည္လံုး သာမန္ဴပည္သူလူထု သၾားလာေရး အခက္အခဲ ဴဖစ္ေပၞေနပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဒီကေနႛ ဳသဂုတ္လ ၃၀ရက္ မနက္ပုိင္းက ေကဵာက္ပန္းေတာင္း႓မိႂႚမႀာ NLDအဖဲၾႚဝင္ ၅၀ ေလာက္ဟာ စီတန္းလမ္းေလ႖ာက္ခဲ့တဲ့အတၾက္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္ေတၾက ေခၞယူ သတိေပးတာေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့သလုိ ရန္ကုန္တုိင္း ကၾမ္း႓ခံကုန္းမႀာ ဆုိင္ကယ္နဲႛလူေတၾက မေနႛညက ေဴပာက္ကဵား ဆႎၬဴပခဲ့တယ္လိုိ သတင္းရပၝတယ္။

ေကဵာက္ပန္းေတာင္း႓မိႂႚနယ္မႀာ NLD အဖဲၾႚဝင္ေတၾ ဦေဆာင္႓ပီး၊ လူအင္အား ၅၀ ေလာက္ဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ အပၝအဝင္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရသူေတၾကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းဖုိႛအတၾက္ ဆုေတာင္းဴပည့္ေစတီကုိ ခဵီတက္သၾားဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဳသဂုတ္လ ၃၀ရက္ ဒီကေနႛ မနက္ ၁၀ နာရီ ဝန္းကဵင္ေလာက္မႀာ အခုလုိ ခဵီတက္ခဲ့တာပၝ။ ဆုေတာင္းဴပည့္ဘုရားဟာ ေစဵးအနီး လူစည္ကားရာေနရာက ဴဖတ္သၾားရမႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ၊ အဴခားလမ္းကေနသၾားဖုိႛ မယက၊ဥကၠႉ အပၝအဝင္ ယယကနဲႛ စၾမ္းအားရႀင္ ၅၀ ေလာက္က အဴခားလမ္းကေနသၾားဖိုႛ တားခဲ့တယ္လုိႛ NLD အဖဲၾႚဝင္ေတၾကေဴပာပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့လည္း ခဵီတက္လာသူေတၾဟာ သူတိုႛသၾားရမဲ့လမ္းအတုိင္းပဲ ဆုေတာင္းဴပည့္ေစတီရႀိရာကုိ ေရာက္ေအာင္ ခဵီတက္ခဲ့ဳကတယ္လုိႛ ေကဵာက္ပန္းေတာင္း NLD အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေအးခုိင္က ရႀင္းဴပပၝတယ္။

မယက၊ဥကၠႉ ကိုယ္တိုင္က ဒီလမ္းက မသၾားဖူးဆို႓ပီး တား႓ပီး စၾမ္းအားရႀင္ေတၾကို ေခၞေပမဲ့ စၾမ္းအားရႀင္ေတၾက သူတိုႛ႓မိႂႚက အခဵင္းခဵင္း သိေနတာမိုႛ မ႟ိုက္ဖူးလိုႛ ဦးေအးခိုင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဘုရားက ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္း႓ပီး အဴပန္မႀာေတာ့၊ မယက ဥကၠႉက NLD တာဝန္ရႀိသူေတၾကုိ ေခၞယူ႓ပီး၊ လူအမဵားမစုေဝးရလုိႛ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္က ထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ စစ္အစုိးရအမိန္ႛအမႀတ္ ၁ မဵဥ္းေစာင္း ၈၈ ကုိ ဖတ္ဴပခဲ့တယ္လုိႛ ဦးေအးခုိင္က ေဴပာပၝတယ္။

လူ ငၝးေယာက္ထက္ပို႓ပီး စီတန္းသၾားလာခၾင့္မရႀိဘူး၊ ဒၝေဳကာင့္ ဒီအမႁနဲႛ သူတိုႛကို ဖမ္းလိုႛရတယ္လိုႛ မယက ဥကၠႉက ေဴပာတယ္လိုႛ သူက ဆိုပၝတယ္။ ႟ိုး႟ိုးသားသား ဘုရားတက္ ဆုေတာင္းတာကအစ ဒီလို လုပ္ေနတာကို ဴပည္သူတေယာက္အေနနဲႚေရာ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾႚဲဝင္တေယာက္အေနနဲႛေရာ ကန္ႛကၾက္႟ႁတ္ခဵတယ္လိုႛ ေကဵာက္ပန္းေတာင္း NLD အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေအးခုိင္ ေဴပာဆုိသၾားပၝတယ္။

ေကဵာက္ပန္းေတာင္းမႀာ အာဏာပုိင္ေတၾက အခုုလုိ သတိေပးခဲ့တာက လဲၾလုိႛ ႟ုိက္ႎႀက္ထုိး႒ကိတ္တာေတၾ၊ ဖမ္းဆီးအေရးယူတာေတၾ မလုပ္ခဲ့ဘူးလုိႛ သိရပၝတယ္။

ကၾမ္း႓ခံကုန္းက ေဴပာက္ကဵားဆႎၬဴပပဲၾသတင္းကေတာ့၊ မေနႛက ညသန္းေခၝင္ေလာက္မႀာ ဆုိင္ကယ္စီး လူ ၂၀ ေလာက္က ရဲစခန္းေရႀႚသၾား႓ပီး၊ ၈၈ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ အပၝအဝင္ ဖမ္းဆီးထား ထိမ္းသိမ္းခံထားရသူေတၾကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးဆုိတဲ့ ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾကုိ ေအာ္ဟစ္ခဲ့ဳကတယ္လုိႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ရဲစခန္းေရႀႚမႀာ ဆိုင္ကယ္ ၁၅စီးေလာက္နဲႛ တန္းစီ႓ပီး ေလာင္စာဆီနဲႛ ကုန္ေဈးႎႁန္းကဵဆင္းေရး ေ႔ကးေဳကာ္သံေတၾ ေအာ္ဟစ္႓ပီး ေမာင္းေဴပးသၾားဳကသူေတၾကို တေယာက္မႀ ဖမ္းမမိလိုက္ဖူးလိုႛ ကၾမ္း႓ခံကုန္းက ေဴပာက္ကဵားဆႎၬဴပပဲၾအေဳကာင္းကုိ ေဒသခံက ေဴပာသၾားပၝတယ္။ ရဲေတၾက ထၾက္လုိက္ခဲ့ဳကေပမဲ့ ၊ ဘယ္သူဘယ္ဝၝဆုိတာ၊ မသိ လုိက္သလုိ၊ ဖမ္းဆီး အေရးယူတာေတၾလည္း ဒီကေနႛ အထိေတာ့မရႀိေသးဘူးလုိႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔