ကေလးစစ္သားလၾတ္ေဴမာက္ေရး လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ႒ကိႂးပမ္း

2008-01-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

03-27-06_Army_Parade_150px.jpg
ေနဴပည္ေတာ္ စစ္ေရးဴပကၾင္းတၾင္ ခဵီတက္လာေသာ စစ္သားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ကေလးစစ္သား ၇၀,၀၀၀ခန္ႛ ရႀိႎိုင္ေဳကာင္း လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႚ႒ကီးက ခန္ႛမႀန္းထားသည္။ (Photo: AFP)

အသက္ ၁၃ ႎႀစ္အ႟ၾယ္မႀာ ကေလးစစ္သားအဴဖစ္ တပ္ထဲ အတင္းအကဵပ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ရ႓ပီး တပ္မေတာ္က ထၾက္ေဴပးတဲ့အတၾက္ အသက္ ၁၅ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ကတည္းက ဖမ္းဆီးခံရ႓ပီး အခု သံတၾဲအကဵဥ္းေထာင္မႀာ အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ ကေလးစစ္သားတဦး လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾကို ေမတၨာရပ္ခံေတာင္းဆိုဳကဖိုႛ လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾကို ေဟာင္ေကာင္အေဴခစိုက္ အာရႀ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္က ဒီကေနႛ ဇန္နဝၝရီ ၃၀ရက္မႀာ ပန္ဳကားလိုက္ပၝတယ္။

အာရႀလူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ AHRC အေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ သံတၾဲအကဵဥ္းေထာင္မႀာ တပ္ကထၾက္ေဴပးတဲ့အမႁနဲႛ ၁၅ ႎႀစ္သားကတည္းက စစ္ခံု႟ံုးတခုကေန ေထာင္ဒဏ္ခဵခံထားရတဲ့ ကေလးစစ္သား ကိုပိုင္႓ဖိႂးေအာင္ရဲ့ အမႁကို အခဵက္လက္ အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္မာမာနဲႛ ရရႀိထား႓ပီး သူလၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဝိုင္းဝန္းေတာင္းဆိုဳကဖိုႛ ပန္ဳကားလိုက္တာပၝ။

ဒီကေလးစစ္သားအမႁနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ AHRC ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢႂိလ္က RFAကို အခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

သူဟာ စစ္သားအဴဖစ္ စုေဆာင္းခံရ႓ပီး ေထာင္ခဵခံရတာေတာင္ အသက္ ၁၈ ႎႀစ္မဴပည့္ေသးဘူး၊ ပထမအခဵက္က သူႛကိုဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ၊ ဒုတိယအခဵက္က စစ္သားအဴဖစ္နဲႛ စုေဆာင္းတုန္းကလည္း တရားမဝင္ စုေဆာင္းခဲ့တာ ဴဖစ္သလို အဴပစ္ေပးေတာ့လည္း အ႟ၾယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးသူငယ္ ဆိုင္ရာတရား႟ံုးကေန စစ္ေဆးရမႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဒီအမႁေတၾမႀာ အဴပစ္ရႀိတဲ့သူေတၾကို အေရးယူေပးဖိုႛ၊ ေနာက္ အနာဂတ္မႀာ ဒီလိုအဴဖစ္ေတၾမဴဖစ္ေအာင္ စိစစ္ေပးမဲ့ အဖၾဲႚအစည္းနဲႛ ဥပေဒေတၾ ဴပင္ဆင္ဖၾဲႚစည္းေပးဖိုႛ လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾကို ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္လိုႛ AHRC က ေဴပာခၾင့္ရသူက ေဴပာသၾားတာပၝ။

AHRC ရဲ့ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ပန္ဳကားခဵက္အရ ကိုပိုင္႓ဖိႂးေအာင္ဟာ အသက္ ၁၃ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ကတည္းက ကေလးစစ္သားအဴဖစ္ စုေဆာင္းခံရ႓ပီး ၂ ႎႀစ္အဳကာ ေရႀႚတန္းကေန ထၾက္ေဴပးတဲ့အတၾက္ အသက္ ၁၅ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ကတည္းက ေထာင္ဒဏ္ခဵ အဴပစ္ေပးခံထားရတဲ့အေဳကာင္း ပန္ဳကားခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကိုပိုင္႓ဖိႂးေအာင္ဟာ ရန္ကုန္ အေရႀႚေဴမာက္ပိုင္းမႀာ မိဘေဆၾမဵိႂးေတၾနဲႛ အတူေနရာကေန တရားမဝင္စစ္တပ္ထဲ စစ္သားအဴဖစ္ စုေဆာင္းခံခဲ့ရ႓ပီး ေပဵာက္သၾားကတည္းက မိဘေဆၾမဵိႂးေတၾက ရႀာေဖၾေပမဲ့ မေတၾႚရႀိခဲ့ပဲ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ႎႀစ္ကုန္ပိုင္းကမႀ သံတၾဲေထာင္မႀာ အကဵဥ္းကဵေနတာကို သိခဲ့ရတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ဒီကေနႛမႀာေတာင္ ကေလးစစ္သားတိုက္ဖဵက္ေရးကိစၤကို လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လိုႛ အစိုးရမီဒီယာေတၾမႀာ ေဴပာတာရႀိေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ AHRC ရဲ့ နယ္ေဴမခံအဖၾဲႚေတၾနဲႛ တဴခားလူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚေတၾရဲ့အဆိုအရ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ကေလးစစ္သားကိစၤကို အထူး စိုးရိမ္မိေဳကာင္းလည္း သူကေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ အ႟ၾယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မဵား စစ္မႁထမ္းဴခင္းက ကာကၾယ္တားဆီး ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠႉ စစ္ေရးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ သူရဴမင့္ေအာင္က ေကာ္မတီရဲ့ ၇ ႒ကိမ္ေဴမာက္ အစည္းအေဝးမႀာ ၂၀၀၂ ခုႎႀစ္ကေန ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အထိ ကာလအတၾင္း ကေလးစစ္သား အမႁနဲႛ အေရးယူခဲ့တဲ့ အရာရႀိနဲႛစစ္သည္ ၄၃ ဦးရႀိတယ္လိုႛ ေဴပာတဲ့အေဳကာင္း ဇန္နဝၝရီ ၃၀ရက္ ဒီကေနႛထုတ္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္႓မိႂႚအေဴခစိုက္ လူႛအခၾင့္အေရးေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႚ႒ကီး Human Rights Watch က ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အ႟ၾယ္မေရာက္ေသးပဲ ကေလးစစ္သားအဴဖစ္ စုေဆာင္းခံရသူ ၇ ေသာင္းခန္ႛရႀိတယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္းထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔